Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 17 thaùng 05/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Giaùo phaän Loikaw cuûa Myanmar ñaåy maïnh vieäc hoäi nhaäp vaên hoùa trong phuïng vuï

Giaùo phaän Loikaw cuûa Myanmar ñaåy maïnh vieäc hoäi nhaäp vaên hoùa trong phuïng vuï.

(UCAN MY2683.1028 17/05/99) - Myanmar (Loikaw) - Khoaûng 300 Linh Muïc vaø Tu Só nam nöõ ñaõ tham döï Hoäi Nghò Muïc Vuï ñaàu tieân do giaùo phaän Loikaw, thuoäc mieàn Ñoâng Myanmar ñöùng ra toå chöùc. Trong dòp naøy, caùc tham döï vieân ñoàng yù seõ ñaåy maïnh tieán trình hoäi nhaäp vaên hoùa trong phuïng vuï vaø phaùt trieån giaùo phaän Loikaw thaønh moät trong nhöõng giaùo phaän neàn taûng cuûa giaùo hoäi Coâng Giaùo Myanmar.

Hoäi nghò dieãn ra töø ngaøy 17 ñeán ngaøy 20 thaùng 4/1999 vöøa qua. Trong caùc buoåi hoäi thaûo, caùc tham döï vieân ñaõ trích daãn Coâng Ñoàng Vatican II, nhaán maïnh tôùi ñeán vieäc cöû haønh phuïng vuï nhö laø moät hoaït ñoäng lieân heä tôùi toaøn theå coäng ñoàng, hôn laø vôùi rieâng töøng caù nhaân. Giaùo hoäi ñòa phöông phaûi xöû duïng ngoân ngöõ cuõng nhö vaên hoùa cuûa ñòa phöông trong caùc nghi leã phuïng vuï. Veà maët vaên hoùa caàn giôùi thieäu caùc vuõ ñieäu daân toäc, aâm nhaïc vaø kieán truùc, cuõng nhö caùc nghi leã thôø phöôïng cuûa Ñoâng Phöông. Sau cuøng caùc tham döï vieân cho raèng, hoäi nhaäp vaên hoùa ôû ñaây cuõng coù nghóa laø tìm ra nhöõng ñöôøng höôùng ñeå aùp duïng khaåu hieäu truyeàn giaùo cuûa giaùo phaän Loikaw, khaåu hieäu naøy laø: "Rao giaûng, thôø phöôïng vaø laøm chöùng nhaân".


Ñöùc Hoàng Y Toång Giaùm Muïc Manila vaø Toång Thoáng Philippines hôïp taùc ñeå thaêng tieán ngöôøi ngheøo

Ñöùc Hoàng Y Toång Giaùm Muïc Manila vaø Toång Thoáng Philippines hôïp taùc ñeå thaêng tieán ngöôøi ngheøo.

(UCAN PR2762.1028 17/05/99) - Philippines (Manila) - Ñöùc Hoàng Y Jaime Sin, Toång Giaùm Muïc Manila vaø Toång Thoáng Joseph Estrada cuûa Philippines höùa seõ hôïp taùc vaø uûng hoä caùc noã löïc cuûa rieâng moãi ngöôøi, nhaém thaêng tieán ñôøi soáng cuûa daân ngheøo.

Ngaøy 13/05/99 vöøa qua, chính phuû Philippines ñaõ trao taëng Ñöùc Hoàng Y Sin huaân chöông Sikatuna. Huaân chöông naøy laø moät huaân chöông danh döï cao nhaát cuûa chính phuû Philippines thöôøng ñöôïc trao taëng cho nhöõng caù nhaân ñaõ ñaït ñöôïc nhöõng thaønh tích phuïc vuï lôùn cho quoác gia. Trong buoåi leã dieãn ra taïi Dinh Toång Thoáng, oâng Joseph Estrada noùi raèng oâng raát ngöôõng moä Ñöùc Hoàng Y Sin, vaø nhöõng chöông trình Ñöùc Hoàng Y Sin laøm, ñaëc bieät cho ngöôøi ngheøo, ñeàu laø nguoàn caûm höùng ñeå oâng daán thaân nhieàu hôn trong coâng taùc thaêng tieán ngöôøi ngheøo.


Ñaïi dieän Toaø Thaùnh tham döï Hoäi Ñoàng quaûn trò cuûa Toå Chöùc Theá Giôùi veà Du Lòch taïi Kuala Lampur

Ñaïi dieän Toaø Thaùnh tham döï Hoäi Ñoàng quaûn trò cuûa Toå Chöùc Theá Giôùi veà Du Lòch taïi Kuala Lampur.

Kuala Lampur - 17.05.99 - Hoäi ñoàng quaûn trò cuûa Toå Chöùc Theá Giôùi veà Du Lòch (OMT) coù truï sôû taïi Geøneve, Thuïy Só, ñöôïc trieäu taäp töø ngaøy 18 ñeán 21 thaùng 5/1999 naøy taïi Kuala Lampur, thuû doâ Malaysia, ñeå thaûo luaän veà ñeà taøi quan troïng vaø khaån caáp: veà Döï AÙn cuûa moät Boä Luaät toång quaùt veà Luaân Lyù du lòch. Ngoaøi chöông trình chung, caùc ñaïi dieän cuûa 138 quoác gia Hoäi Vieân cuûa OMT seõ thaûo luaän ñeán vaán ñeà moãi ngaøy moãi trôû neân caàn thieát phaûi coù moät Vaên Kieän Caên Baûn, nhö moät Ñaïi Hieán chöông, trong ñoù caùc nguyeân taéc baát khaû vi phaïm cuûa moät quy cheá vieäc töï trò, xeùt treân bình dieän chuyeân nghieäïp vaø luaân lyù, cho taát caû caùc ngöôøi hoaït ñoäng du lòch. Töø ngaøy thaønh laäp OMT, Toøa Thaùnh luoân luoân nhaán maïnh ñeán boån phaän naâng ñôõ, beânh vöïc vaø coå voõ caùc giaù trò luaân lyù, thieâng lieâng vaø toân giaùo cuûa caùc daân toäc trong moâi tröôøng du lòch. Ñöùc OÂng Piero Monni, quan saùt vieân thöôøng tröïc taïi Geneøve, ñaïi dieän Toøa Thaùnh tham döï Hoäi Ñoàng taïi Kuala Lampur, moät laàn nöõa, seõ nhaéc laïi, nhö ñaõ nhaéc laïi nhieàu laàn vaø töø nhieàu naêm qua, taïi truï sôû cuûa OMT, raèng: vieäc toân troïng caùc giaù trò luaân lyù vaø thieâng lieâng trong hieän töôïng du lòch moãi ngaøy moãi gia taêng vaø trôû neân quan troïng theâm maõi laø moät khía caïnh khoâng theå taùch lìa ñöôïc cuûa caùc quyeàn con ngöôøi vaø cuõng nhaéc laïi söï baûo ñaûm raèng: vieäc coå voõ du lòch khoâng ñöôïc gaây haïi cho con ngöôøi, bôûi vieäc bieán thaønh vieäc thoáng trò cuûa thöông maïi truïc lôïi vaät chaát khoâng moät ngaïi nguøng naøo, gaây haïi cho nhöõng nöôùc tieáp ñoùn vaø cho caû nhöõng nguôøi du lòch nöõa. Bieát bao hieän töôïng laïm duïng duïc tính caùc treû em, caùc vi phaïm moâi sinh moãi ngaøy moãi theâm maõi vaø nhöõng vuï löøa ñaûo kín ñaùo hoaëc coâng khai trong laõnh vöïc du lòch... minh chöùng huøng hoàn nhöõng laïm duïng naøy.


Khoùa hoïp khoaùng ñaïi thöù 46 Muøa Xuaân cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc YÙ

Khoùa hoïp khoaùng ñaïi thöù 46 Muøa Xuaân cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc YÙ.

Vatican - 17.05.99. Khoùa hoïp khoaùng ñaïi thöù 46 Muøa Xuaân cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc YÙ ñöôïc khai maïc trong Noäi Thaønh Vatican luùc 17 giôø ngaøy thöù Hai 17.05.99, baèng baøi thuyeát trình cuûa Ñöùc Hoàng Y Camillo Ruini, chuû tòch. Khoùa hoïp khoaùng ñaïi seõ beá maïc ngaøy 20/05/99 baèng buoåi gaëp gôõ vaø dieãn vaên quan troïng cuûa ÑTC, ñeå keát thuùc chuyeán vieáng thaêm Toøa Thaùnh theo giaùo luaät ñònh cuûa caùc Giaùm Muïc YÙ trong nhöõng thaùng vöøa qua. Ñeà taøi cuûa Khoùa hoïp laàn naøy laø: "Caùc ôn keâu goïi tieán ñeán Thöøa Taùc Vuï Chöùc Thaùnh vaø ñôøi soáng taän hieán trong thöïc haønh muïc vuï cuûa caùc Giaùo Hoäi chuùng ta". Trong Khoùa Hoïp, Ñöùc Cha Masseroni, Toång Giaùm Muïc Vercelli, chuû tòch UÛy Ban Giaùm Muïc veà Giaùo Só, seõ thuyeát trình veà caùc ôn keâu goïi taïi YÙ. Suy tö cuûa Khoùa Hoïp laàn naøy seõ ñöôïc taäp trung caùch rieâng vaøo tình hình ôn keâu goïi hieän nay, vaøo thaàn hoïc vaø vaøo muïc vuï caùc ôn keâu goïi vaø vaøo vieäc theo doõi giôùi treû trong vieäc giaùo duïc vaø trong vieäc huaán luyeän thieâng lieâng ñeå coå voõ ôn keâu goïi. Moät ñieåm ñöôïc ñaëc bieät löu yù cuûa Khoùa Hoïp laø buoåi canh thöùc caàu nguyeän caûm taï Thieân Chuùa Cha, seõ ñöôïc toå chöùc vaøo chieàu thöù Tö 19.05.99 trong Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ. Hai ñieåm quan troïng khaùc cuõng ñöôïc trình baøy trong Khoùa Hoïp: Ñöùc Toång Giaùm Muïc Comastri, chuû tòch UÛy Ban Naêm Thaùnh cuûa YÙ trình baøy veà vieäc cöû haønh Ñaïi Toaøn Xaù taïi caùc Giaùo Hoäi ñòa phöông vaø Ñöùc Cha Nicora, Giaùm Muïc ñaëc traùch veà caùc vaán ñeà luaät phaùp cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc YÙ seõ noùi ñeán saùng kieán cuûa Giaùo Hoäi veà vieäc tha heát hay giaûm bôùt caùc moùn nôï quoác teá cho caùc nöôùc ngheøo, nhö daáu hieäu cuï theå cuûa Naêm Toaøn Xaù, phuø hôïp vôùi lôøi keâu goïi cuûa ÑTC.


Ñöùc Hoàng Y Toång Giaùm Muïc Manila keâu goïi thöôïng vieän baùc boû thoûa öôùc quaân söï Hoa Kyø-Philippines

Ñöùc Hoàng Y Toång Giaùm Muïc Manila keâu goïi thöôïng vieän baùc boû thoûa öôùc quaân söï Hoa Kyø-Philippines.

(AFP 17/04/99) - Philippines (Manila) - Thöù Hai 17/05/99, Ñöùc Hoàng Y Jaime Sin, Toång Giaùm Muïc Manila, ñaõ keâu goïi thöôïng vieän Philippines baùc boû thoûa öôùc quaân söï cuûa nöôùc naøy vôùi Hoa Kyø.

Trong baøi giaûng thaùnh leã cöû haønh taïi Ñeàn Thôø Edsa, tröôùc ngaøy sinh nhaät cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II, vò Toång Giaùm Muïc Manila noùi raèng thoûa öôùc quaân söï naøy seõ môû ñöôøng ñeå ñöa voõ khí nguyeân töû vaøo nöôùc naøy vaø coù theå bieán Philippines thaønh moät trong nhöõng muïc tieâu bò taán coâng. Thoûa hieäp quaân söï naøy ñöôïc ñaïi dieän cuûa Hoa Kyø vaø Philippines kyù keát hoài naêm ngoaùi, nhaém môû laïi caùc quan heä hôïp taùc quaân söï giöõa hai quoác gia. Toång Thoáng Joseph Estrada ñaõ keâu goïi quoác hoäi pheâ chuaån thoûa hieäp naøy bôûi vì oâng cho raèng ñaây laø cô hoäi ñeå quaân ñoäi Philippines ñöôïc hieän ñaïi hoùa, ñoàng thôøi laø moät caùi duø ñeå baûo veä Philippines khoûi moái ñe doïa quaân söï töø caùc nöôùc khaùc trong vuøng, ñaëc bieät laø Trung Quoác. Thoûa öôùc naøy phaûi ñaït 2/3 phieáu uûng hoä cuûa 24 vò thöôïng nghò só. Vôùi chæ coù 3 thöôïng nghò só coâng khai choáng, thoûa öôùc naøy coi nhö laø seõ ñöôïc pheâ chuaån vaøo ngaøy 24/05/99 tôùi ñaây.

Caùc toå chöùc caùnh taû cuõng nhö Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Philippines ñang môû nhöõng cuoäc vaän ñoäng choáng laïi thoûa öôùc naøy. Theo Ñöùc Hoàng Y Sin caùc ñieàu khoaûn trong thoûa öôùc naøy raát mô hoà vaø xuùc phaïm tôùi chuû quyeàn laõnh thoå cuûa Philippines. Ñieàu khoaûn bò choáng ñoái maïnh nhaát laø ñieàu khoaûn cho pheùp chính phuû Hoa Kyø quyeàn xeùt xöû caùc binh só Hoa Kyø vi phaïm phaùp luaät treân laõnh thoå Philippines, trong luùc hoï coâng taùc taïi ñaây. Ñöùc Hoàng Y Sin cho raèng, thoûa öôùc naøy taïo ñieàu kieän cho moät söï hieän dieän ñoâng ñaûo vaø voâ haïn ñònh cuûa caùc binh só Hoa Kyø treân ñaát cuûa Philippines. Ñieàu naøy coù theå bò Washington laïm duïng, khi maø ngaøy naøy, trong tö caùch laø sieâu cöôøng quoác duy nhaát treân theá giôùi, Hoa Kyø ñaõ töï ñoùng cho mình vai troø laø moät löïc löôïng caûnh saùt quoác teá."


Back to Radio Veritas Asia Home Page