Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 16 thaùng 05/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Quan heä giöõa Giaùo Hoäi vaø Toång Thoáng môùi taïi YÙ

Quan heä giöõa Giaùo Hoäi vaø Toång Thoáng môùi taïi YÙ.

Roma [Zenit 16/05/99] - YÙ vöøa coù Toång Thoáng môùi. Hoâm thöù Naêm [13/05/99] vöøa qua, vôùi 70 phaàn traêm soá phieáu trong voøng ñaàu, oâng Carlo Azeglio Ciampi, ñaõ ñöôïc Quoác Hoäi YÙ baàu vaøo chöùc vuï Toång Thoáng.

OÂng Ciampi ñaõ töøng giöõ chöùc vuï Thuû Töôùng töø thaùng 4 naêm 93 cho ñeán thaùng 3 naêm 94. Vieäc ñaéc cöû cuûa oâng dieãn ra vaøo luùc giao thôøi trong quan heä giöõa ngöôøi Coâng Giaùo vaø neàn chính trò YÙ. Hai vò tieàn nhieäm cuûa oâng laø oâng Francesco Cossiga vaø oâng Oscar Luigi Scalfaro ñeàu laø thuoäc Ñaûng Daân Chuû Kitoâ Giaùo. Sau 40 naêm caàm quyeàn, nay Ñaûng naøy ñaõ maát haàu heát caùc gheá quan troïng trong chính phuû. Thuû Töôùng hieän nay cuûa YÙ laø oâng Massimo D' Alema, nguyeân laõnh tuï cuûa Ñaûng Coïng Saûn YÙ, nay ñaõ thay teân ñoåi hieäu.

Nhieàu baùo chí taïi YÙ xem oâng Ciampi nhö vò Toång Thoáng cuûa neàn vaên hoùa theá tuïc taïi nöôùc naøy. Toång Thoáng Ciampi döôøng nhö khoâng coù quan heä thaân thieát vôùi caùc Giaùm Muïc vaø Linh Muïc. Luùc coøn laøm Thuû Töôùng, oâng ñaõ khoâng bieåu loä quan taâm ñoái vôùi caùc "vaán ñeà Coâng Giaùo" nhö gia ñình, tröôøng hoïc v .v. Luùc laøm Boä Tröôûng Taøi Chaùnh döôùi thôøi Thuû Töôùng Romano Prodi, oâng xin chính phuû haõy ñình hoaûn vieäc trôï giuùp taøi chaùnh cho caùc tröôøng tö Duø vaäy, oâng Ciampi laïi laø moät ngöôøi Coâng Giaùo thöïc haønh, thöôøng xuyeân tham döï thaùnh leã. OÂng ñaõ töøng ñöôïc ñaøo taïo trong moät tröôøng do caùc Linh Muïc Doøng Teân ñieàu khieån.

Nhöït baùo "Töông Lai" cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc YÙ coù phaûn öùng tích cöïc veà vieäc oâng Ciampi ñöôïc baàu laøm Toång Thoáng. Vò Linh Muïc quaûn xöù cuûa oâng ca tuïng oâng laø moät ngöôøi giaùo daân khieâm toán vaø deø daët, tham döï thaùnh leã ñeàu ñaën vôùi vôï oâng trong 52 naêm qua.

Trong ñieän vaên chuùc möøng taân Toång Thoáng, Ñöùc Thaùnh Cha ñaõ keâu goïi oâng coå voõ cho coâng ích phuø hôïp vôùi nhöõng giaù trò coâng daân vaø Kitoâ giaùo ñích thöïc cuûa nhaân daân YÙ. Ngaøy thöù Hai 17/05/99, Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc YÙ nhoùm hoïp ñeå chuaån bò ñöa ra moät tuyeân ngoân chính thöùc.


Back to Radio Veritas Asia Home Page