Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 14 thaùng 05/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Coäng ñoàng Kitoâ Cô Baûn Bangladesh giuùp giaùo hoäi xaây döïng coäng ñoàng daân Chuùa

Coäng ñoàng Kitoâ Cô Baûn Bangladesh giuùp giaùo hoäi xaây döïng coäng ñoàng daân Chuùa.

(UCAN BA2715.1027 14/05/99) - Bangladesh (Barisal) - Töø 25 naêm qua, vôùi nhöõng chöông trình sinh hoaït coäng ñoàng, trong caùc gia ñình, thaêng tieán vieäc suy gaãm Kinh Thaùnh, Caùc Coäng Ñoàng Kitoâ Cô Baûn cuûa Bangladesh ñaõ giuùp cho Giaùo Hoäi Coâng Giaùo taïi ñaây xaây döïng coäng ñoàng daân Chuùa.

Naêm 1974, 4 tu só, hai nam, hai nöõ vaø moät giaùo daân, ñaõ ñöôïc göûi qua Hoïc Vieän Muïc Vuï Ñoâng AÙ ôû Manila. Sau khoùa hoïc keùo daøi chín thaùng, nhoùm naøy trôû veà Bangladesh. Nhaän thaáy vieäc daïy giaùo lyù taïi tröôøng hoïc khoù ñaït ñöôïc hieäu quaû, nhoùm muïc vuï naøy quay sang taäp truù vaøo coâng taùc huaán luyeän ñöùc tin cuûa caùc tín höõu ôû caáp ñoä gia ñình. Qua nhöõng kinh nghieäm giao tieáp vôùi caùc giaùo daân thuoäc caùc taàng lôùp ngöôøi daân thöôøng, Chöông Trình Caùc Coäng Ñoàng Kitoâ ñöôïc thieát laäp vôùi caùc thaønh vieân ñeán töø 6 giaùo phaän cuûa Bangladesh. Tu Huynh John Rozario, Giaùm Ñoác chöông trình cho bieát, vôùi hai nhoùm thöû nghieäm ban ñaàu, hoï ñaõ môû caùc khoùa hoïc hoûi, bao goàm: trao ñoåi kinh thaùnh, chia seû kinh nghieäm caù nhaân, vaø kieåm ñieåm. Rieâng cho caùc Giaùm Muïc vaø Linh Muïc, naêm 1978, moät khoùa hoäi thaûo ñeå tìm hieåu veà tình hình taïi Bangladesh vaø cuûa giaùo hoäi. Caùc giaùo daân cuõng ñöôïc môøi tham gia vaø thaûo luaän veà coâng taùc thieát laäp caùc coäng ñoaøn Kitoâ cô baûn. Nhöõng noã löïc keá tieáp cuûa chöông trình laø nhaém laøm theá naøo ñeå söù ñieäp cuûa giaùo hoäi trôû neân thieát thöïc hôn trong cuoäc soáng hieän ñaïi cuûa caùc tín höõu. Muïc tieâu naøy daãn tôùi nhöõng canh taân trong laõnh vöïc phuïng vuï lôøi Chuùa cuõng nhö trong thaùnh ca, caùc tu só vaø giaùo daân tham gia ngaøy moät tích cöïc hôn trong ñôøi soáng cuûa giaùo hoäi, trong caùc coäng ñoàng giaùo xöù, qua caùc khoùa hoäi thaûo giôùi treû vaø xaây döïng tình hieäp nhaát Kitoâ Giaùo.

Chöông trình xaây döïng caùc coäng ñoaøn Kitoâ cô baûn ñöôïc chuù yù tôùi nhieàu hôn sau naêm 1985, khi Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Bangladesh cho coâng boá chöông trình muïc vuï ñaët troïng taâm vaøo coâng taùc thieát laäp caùc coäng ñoaøn vaø söï hieäp thoâng giöõa caùc tín höõu vôùi giaùo hoäi. Keát quaû cuûa nhöõng noã löïc naøy ñöôïc ñuùc keát trong khoùa hoäi thaûo muïc vuï toaøn quoác vaøo naêm 1996. Vieäc xaây döïng caùc coäng ñoaøn Kitoâ cô baûn vaãn tieáp tuïc ñöôïc chuù troïng, vaø ñaëc bieät laø coâng taùc chuaån bò möøng Ñaïi Naêm Thaùnh 2000.


Caùc Ñöùc Giaùm Muïc YÙ keâu goïi canh taân nghóa vuï truyeàn giaùo

Caùc Ñöùc Giaùm Muïc YÙ keâu goïi canh taân nghóa vuï truyeàn giaùo.

Roma [Zenit 14/05/99] - Trong laù thöù muïc vuï vôùi töïa ñeà "tình yeâu Chuùa Kitoâ thuùc ñaåy chuùng ta", caùc Ñöùc Giaùm Muïc YÙ keâu goïi canh taân nghóa vuï truyeàn giaùo.

Trong baøi giôùi thieäu laù thö muïc vuï, Ñöùc Hoàng Y Camillo Ruini, chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc YÙ, vieát nhö sau: "Toâi hy voïng raèng nhöõng trang naøy seõ laø nguoàn caûm höùng cho suy nieäm caù nhaân vaø khí cuï cho hoaït ñoäng muïc vuï. Chuû ñeà ñöôïc ñeà caäp ñeán thaät quan troïng vaø muïc tieâu nhaém ñeán thì khaån thieát. Ñaây laø vaán ñeà "truyeàn giaùo", töùc coâng taùc maø Chuùa Kitoâ ñaõ uûy thaùc cho caùc moân ñeä ñaàu tieân cuûa Ngaøi vaø ngaøy nay Ngaøi laïi trao cho chuùng ta." Theo Ñöùc Hoàng Y chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc YÙ, laù thö nhaán maïnh ñeán khía caïnh thaàn hoïc vaø muïc vuï cuûa nghóa vuï truyeàn giaùo. Caùc vò chuû chaên cuûa Giaùo Hoäi yù keâu goïi yù thöùc raèng truyeàn gíao laø traùch nhieäm cuûa taát caû moïi ngöôøi.

Theo taøi lieäu, yù thöùc truyeàn giaùo ñöôïc "phaùt sinh vaø hình thaønh trong cuoäc gaëp gôõ cuûa moãi caù nhaân vôùi Chuùa Kitoâ vaø trong söï maïc khaûi cuûa Ngaøi veà Tình yeâu phoå quaùt cuûa Chuùa Cha. Caùc Ñöùc Giaùm Muïc YÙ khaúng ñònh "moãi moät coäng ñoàng Kitoâ höõu phaûi laø moät chöùng nhaân cho tình yeâu phoå quaùt naøy".

Trong phaàn thöù hai cuûa vaên kieän, caùc Ñöùc Giaùm Muïc YÙ khuyeán khích caùc coäng ñoàng haõy "môû cuoán saùch truyeàn giaùo", nghóa laø haõy theo doõi taát caû nhöõng gì ñang ñöôïc Giaùo Hoäi thöïc hieän taïi nhieàu nöôùc treân theá giôùi. Moät söï hieåu bieát nhö theá seõ thuùc ñaåy loøng nhieät thaønh vaø canh taân söù meänh truyeàn giaùo.

Sang phaàn thöù ba, thö muïc vuï cuûa caùc Ñöùc Giaùm Muïc YÙ keâu goïi haõy hoaùn caûi, moät cuoäc hoaùn caûi ñöôïc thöïc hieän baèng söï huaán luyeän trong moïi giai ñoaïn.

Cuoái cuøng, taøi lieäu ñöa ra nhöõng chæ daãn veà caùc trung taâm truyeàn gíao cuûa Giaùo Hoäi YÙ cuõng nhö nhöõng taøi lieäu veà truyeàn giaùo cuûa caùc Ñöùc Giaùm Muïc YÙ.


Toå chöùc baùc aùi Misereor toå chöùc cuoäc bieåu döông keâu goïi tha nôï cho caùc nöôùc ngheøo

Toå chöùc baùc aùi Misereor toå chöùc cuoäc bieåu döông keâu goïi tha nôï cho caùc nöôùc ngheøo.

Koln, Ñöùc [Zenit 14/05/99] - Seõ coù khoaûng 50 ngaøn ngöôøi ñöùng thaønh moät giaây chuyeàn tröôùc nôi dieãn ra Hoäi Nghò 7 nöôùc coâng nghieäp tieân tieán taïi Koln, Ñöùc vaøo ngaøy 19/05/99 tôùi ñaây, ñeå yeâu caàu tha nôï cho caùc nöôùc ngheøo.

Cuoäc bieåu döông ñöôïc toå chöùc baùc aùi Misereor cuøng vôùi 1,400 nhoùm khaùc ñoàng toå chöùc ñeå keâu goïi caùc nöôùc coâng nghieäp tieân tieán tha nôï cho caùc nöôùc ngheøo ôû Nam Baùn Caàu. Chuû ñeà cuûa chieán dòch laø: "aân xaù naêm 2000: phaùt trieån ñoøi hoûi tha thöù".

Tieán só Josef Sayer, giaùm ñoác cuûa Misereor noùi nhö sau: "caùc nöôùc giaøu seõ khoâng coøn coù theå traùnh vieäc hoaûn nôï nöõa. Nhôø coäng taùc vôùi caùc toå chöùc ñoàng söï ôû phía Nam, Misereor bieát ñöôïc theá naøo laø gaùnh naëng khoâng theå chòu ñöïng noåi ñoái vôùi vieäc phaùt trieån cuûa ngöôøi ngheøo."

Ngaøy 14/06/99 tôùi ñaây, moät phaùi ñoaøn goàm 17 vò Giaùm Muïc thuoäc 8 quoác gia do Ñöùc Cha Franz Kamphaus, Giaùm Muïc Limburg, Hoøa Lan, caàm ñaàu, seõ ñeán gaëp thuû töôùng Ñöùc, oâng Gerhard Schroder. Cuoäc gaëp gôõ do Misereor toå chöùc, cuõng seõ ñeà caäp ñeán vaán ñeà nôï naàn.


ÑTC tieáp ban laõnh ñaïo vaø Ñoäi Tuùc Caàu Barcelona (Taây Ban Nha)

ÑTC tieáp ban laõnh ñaïo vaø Ñoäi Tuùc Caàu Barcelona (Taây Ban Nha).

Vatican - 14.05.99 - saùng thöù Saùu, 14/05/99, trong Ñeàn Vatican, ÑTC tieáp Ban Laõnh Ñaïo vaø Ñoäi Tuùc Caàu Barcelona (Taây Ban Nha) nhaân dòp möøng kyû nieäm 100 naêm thaønh laäp. Trong dieãn vaên tieáng Taây Ban Nha, sau khi chaøo thaêm Vò chuû tòch Hoäi, oâng Joseø Luis Nunez, vaø nhaéc laïi thaùnh leã ngaøi ñaõ cöû haønh, trong chuyeán vieáng thaêm Taây Ban Nha naêm 1982, taïi saân vaän ñoäng Nou Camp, nôi ñaây chöùng kieán bieát bao chieán thaéng cuûa Ñoäi Banh "Ñoû-xanh", ÑTC nhaéc laïi traùch nhieäm lôùn lao cuûa taát caû nhöõng ai coù ñoái vôùi nhöõng hoaït ñoäng theå thao cuûa hoï, ñöôïc phoå bieán raát roäng raõi qua caùc phöông tieän truyeàn thoâng xaõ hoäi: nhöõng hoaït ñoäng naøy naèm ôû trung taâm söï löu yù cuûa bieát bao ngöôøi haâm moä. ÑTC noùi: Thaùi ñoä cuûa moãi moät löïc só phaûi nhaèm ñi ñeán vieäc coå voõ caùc nhaân ñöùc cao quí nhaát cuûa con ngöôøi, nhö tình lieân ñôùi, loøng trung thöïc, tính ñöùng ñaén vaø söï toân troïng caùc ngöôøi thi ñua khaùc, khoâng khi naøo coi hoï laø nhöõng thuø ñòch. Caàn phaûi ñaøo taïo caùc ñöùc tính nhö thieän chí, söï nhaãn nhuïc, loøng kieân trì, söï quaân bình, söï ñieàu ñoä, tinh thaàn hy sinh vaø söï töï chuû... taát caû nhöõng ñöùc tính naøy baûo ñaûm thaønh coâng vaø phong caùch cuûa löïc só . Caùc nhaân ñöùc Kitoâ ñöôïc phaùt trieån treân neàn taûng naøy, khi caùc giaù trò treân ñaây ñöôïc ñoùn nhaän vôùi moät söï trung thaønh ñích thöïc trong taâm hoàn vaø ñöôïc linh hoaït bôûi aùnh saùng tình yeâu cuûa Chuùa Kitoâ".

Sau ñoù, ÑTC nhaéc ñeán nhöõng khía caïnh khaùc cuûa theå thao nhö yeáu toá quan troïng cuûa vieäc giaùo duïc luaân lyù vaø xaõ hoäi treân bình dieän caù nhaân cuõng taäp theå theå. Coâng Ñoàng Vatican II daïy: Caùc hoaït ñoäng theå thao giuùp giöõ ñöôïc theá quaân bình thieâng lieâng vaø thieát laäp moái quan heä huynh ñeä giöõa con ngöôøi thuoäc caùc ñòa vò, quoác gia vaø maàu da khaùc nhau. Vôùi heát moïi ngöôøi coù maët, ÑTC caàu chuùc thaønh coâng vaø ban pheùp laønh ñaëc bieät nhaân dòp möøng kyû nieäm 100 naêm cuûa Ñoäi Tuùc Caàu Barcelona. Öôùc gì leã kyû nieäm naøy laø cô hoäi tieán theâm veà thieâng lieâng vaø tinh thaàn, luoân luoân döôùi söï che chôû cuûa Ñöùc Trinh Nöõ ñöôïc toân kính döôùi töôùc hieäu laø "Ñöùc Baø chuoäc keû laøm toâi" Quan Thaày cuûa Thaønh Phoá Barcelona.


ÑTC göûi ñieän vaên chuùc möøng Taân Toång Thoáng Coäng Hoøa YÙ

ÑTC göûi ñieän vaên chuùc möøng Taân Toång Thoáng Coäng Hoøa YÙ.

Vatican - 14.05.99. Nhaân dòp Tieán Só Carlo Azeglio Ciampi, Boä Tröôûng Taøi Chính trong chính phuû YÙ ñöôïc baàu laøm Toång Thoáng, thay theá Toång Thoáng Oscar Luigi Scalfaro maõn nhieäm kyø baåy naêm, ÑTC Gioan Phaoloâ II göûi ñieän vaên chuùc muøng Taân Thoång Toáng vôùi nhöõng lôøi leõ raát noàng nhieät. ÑTC vieát: "Toâi xin Toång Thoáng nhaän nhöõng lôøi chuùc möøng raát thaønh thöïc cuûa toâi trong dòp ngaøi ñöôïc baàu laøm Toång Thoáng Coäng Hoøa YÙ, moät cuoäc baàu cöû vôùi soá phieáu raát cao ngay töø laàn boû phieáu thöù nhaát". Ñieän vaên vieát tieáp. "Trong khi taän tình caàu chuùc moïi thaønh coâng trong nhieäm vuï cuûa Vò baûo ñaûm toái cao cuûa söï hieäp nhaát quoác gia, toâi khaån xin ôn phuø trôï cuûa Thieân Chuùa xuoáng treân Toång Thoáng, ñeå Toång Thoáng ñöôïc hoaït ñoäng saùng suoát vaø höõu hieäu trong vieäc coå voõ coâng ích theo con ñöôøng cuûa caùc giaù trò ñích thöïc vaø Kitoâ cuûa daân toäc YÙ". Ñieän vaên keát thuùc nhö sau: "Vôùi nhöõng taâm tình naøy toâi xin göûi ñeán Toång Thoáng vaø Phu Nhaân Pheùp Laønh Toøa Thaùnh; ñoàng thôøi cho caû daân toäc YÙ nöõa".

Toång Thoáng Ciampi sinh naêm 1920, taïi Livorno, caùch Roma hôn 100 caây soá. OÂng theo hoïc Tröôøng caùc Cha Doøng Teân. Sau ñoù ñaäu Tieùn Só Vaên chöông taïi Ñaïi Hoïc Nhaø Nöôùc taïi Pisa. Roái ñaäu tieán só veà Luaät Hoïc taïi Roma. OÂng laøm vieäc taïi Ngaân Haøng quoác gia YÙ töø caùc caáp thaáp döôùi, vaø sau cuøng tieán leân tôùi chöùc vuï Thoáng Ñoác Ngaân Haøng Quoác Gia. Ñang luùc laøm Thoáng Ñoác, Toång Thoáng Scafaro môøi oâng laäp Chính Phuû trong luùc xaåy ra côn khuûng hoaûng chính trò traàm troïng taïi YÙ. Sau cuoäc baàu cöû 1996, oâng giöõ chöùc vuï Toång Tröôûng Ngaân Khoá. Laø moät nhaø kinh teá noåi tieáng quoác teá, trong thôøi gian vaén OÂng ñaõ laøm cho nöôùc YÙ ñuû ñieàu kieän ñeå gia nhaäp ngay ñôït ñaàu "Khoái tieàn teä thoáng nhaát Chaâu AÂu".

Taân Toång Thoáng laø ngöôøi Coâng Giaùo thaønh tín, khoâng thuoäc Ñaûng Phaùi chính trò naøo, cuõng khoâng laø Daân Bieåu hay Nghò Só; nhöng raát ñöôïc toân troïng, trong vaø ngoaøi nöôùc. Vieäc OÂng ñöôïc baàu ngay trong ñôït boû phieáu thöù nhaát vaø vôùi soá phieáu raát cao hôn 2/3 (moät hieän töôïng raát hoïa hieám trong caùc cuoäc baåu cuû Toång Thoáng taïi Quoác Hoäi YÙ) chöùng minh con ngöôøi lieâm khieát vaø uy tín cuûa Taân Thoång Thoáng nôi caùc Ñaûng Phaùi chính trò vaø nôi daân chuùng.


Back to Radio Veritas Asia Home Page