Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 13 thaùng 05/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Hy voïng cho hoøa bình ñeán töø ngöôøi daân thöôøng

Hy voïng cho hoøa bình ñeán töø ngöôøi daân thöôøng.

(UCAN PR2711.1027 13/05/99) - Philippines (Manila) - Trong tình theá hieän giôø, vieãn töôïng hoøa bình giöõa chính phuû vaø caùc phieán quaân coäng saûn Philippines xem ra raát mong manh, tuy nhieân caùc noã löïc cuûa ngöôøi daân thöôøng vaãn laø nieàm hy voïng ñeå coù theå laïc quan.

Treân ñaây laø caûm nghó cuûa Ñöùc Cha Fernando Capalla, Toång Giaùm Muïc Davao ôû mieàn Nam Philippines. Trong cuoäc phoûng vaán vôùi haõng thoâng taán UCAN hoâm muøng 6 thaùng 5/1999 vöøa qua, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Capalla cho bieát nhieàu nhoùm daân söï vaø caùc toå chöùc phi chính phuû taïi Philippines vaãn tieáp tuïc keâu goïi taùi laäp cuoäc thöông thuyeát hoøa bình giöõa chính phuû vaø lieân minh caùc toå chöùc thieân taû, bao goàm Maët Traän Daân Chuû Quoác Gia, ñaûng coäng saûn Philippines vaø Quaân Ñoäi Nhaân Daân Môùi (NPA). Vò Toång Giaùm Muïc Davao cho bieát ñieàu khieán cho ngaøi hy voïng laø caùc toå chöùc daân söï vaø phi chính phuû ñaõ hôïp taùc vôùi nhau ñeå ñieàu ñình cho vieäc traû töï do 5 binh só vaø caûnh saùt Philippines bò caùc phieán quaân coäng saûn baét giöõ trong khoaûng thôøi gian töø thaùng 2 naêm 1998 cho ñeán thaùng 3 naêm 1999. Moät trong nhöõng nhoùm vöøa noùi laø nhoùm "Kusog Mindanao", coù nghóa laø "Mindanao Maïnh", ñaõ ñöùng ra khuyeán khích caùc nhaø doanh nghieäp ngöôøi Kitoâ vaø Hoài Giaùo cuûa caû hai phe taû cuõng nhö baûo thuû, neân ñaåy maïnh tieán trình xaây döïng hoøa bình trong nöôùc.

Caû chính phuû Philippines cuõng nhö Maët Traän Daân Chuû Quoác Gia ñaõ töø choái khoâng chòu thoûa hieäp nhöõng ñieàu caên baûn trong cuoäc thöông thuyeát hoøa bình, cuï theå laø cô caáu cuûa thoûa hieäp hoøa bình. Caû hai vaãn luoân caûnh caùo nhau laø seõ ruùt lui khoûi cuoäc thöông thuyeát neáu nhöõng ñieàu kieän cuûa mình khoâng ñöôïc phía beân kia chaáp nhaän. Hoâm muøng 9 thaùng 5/1999 vöøa qua, oâng Jose Maria Sison, laõnh tuï löu vong cuûa Ñaûng Coäng Saûn Philippines, ñe doïa laø toå chöùc cuûa oâng seõ ruùt lui khoûi cuoäc thöông thuyeát neáu thöôïng vieän Philippines pheâ chuaån thoûa öôùc quaân söï giöõa Hoa Kyø vaø Philippines. Thoûa öôùc naøy moät khi ñöôïc pheâ chuaån, seõ môû ñöôøng cho caùc cuoäc taäp traän vaø trao ñoåi quaân söï giöõa Hoa Kyø vaø Philippines, töông töï nhö trong thôøi kyø Hoa Kyø coøn ñaët hai caên cöù quaân söï taïi nöôùc naøy. Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Philippines cuõng ñang vaän ñoäng raùo rieát choáng laïi thoûa öôùc quaân söï naøy.


Back to Radio Veritas Asia Home Page