Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 12 thaùng 05/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Ñaøi Phaùt Thanh Vatican tuyeån taäp söï vieân laøm vieäc nhaân dòp Ñaïi Naêm Thaùnh

Ñaøi Phaùt Thanh Vatican tuyeån taäp söï vieân laøm vieäc nhaân dòp Ñaïi Naêm Thaùnh.

Vatican [Zenit 12/05/99] - Hôïp taùc vôùi phaân boä giôùi treû cuûa Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà giaùo daân, Ñaøi Phaùt Thanh Vatican tuyeån moä nhaân vieân taäp söï laøm vieäc trong dòp Ñaïi Naêm Thaùnh.

Theo caùc qui ñònh cuûa Ñaøi, caùc öùng vieân phaûi ôû trong löùa tuoåi töø 20 ñeán 30. Tieáng meï ñeõ phaûi laø moät trong naêm ngoân ngöõ chính sau ñaây: Anh, YÙ, Phaùp, Taây Ban Nha vaø Boà Ñaøo Nha. Ngoaøi tieáng meï ñeõ, öùng vieân coøn phaûi thoâng thaïo moät trong nhöõng thöù tieáng treân ñaây. Moãi öùng vieân phaûi coù theå laøm vieäc ít nhöùt laø hai thaùng trong giai ñoaïn töø thaùng 11 naêm 1999 cho ñeán thaùng 1 naêm 2001. Hoï phaûi laøm vieäc moãi ngaøy 6 giôø ñoàng hoà vaø moãi tuaàn 6 ngaøy. Coâng vieäc chính cuûa hoï laø thu thaäp tin töùc lieân quan ñeán Naêm Thaùnh töø caùc toå chöùc ôû Roma, phoûng vaán khaùch haønh höông, giaùo só, tröïc tieáp töôøng trình qua ñöôøng giaây ñieän thoaïi vaø vieát tin.

Trong thôøi gian taäp söï, caùc taäp söï vieân seõ ñöôïc Trung Taâm Thieän Nguyeän Vieân cung caáp nôi aên choán ôû vaø baûo ñaûm caùc dòch vuï y teá, baûo hieåm.


Hoäi thaûo veà toâng saéc "maàu nhieäm Nhaäp Theå" cuûa Ñöùc Thaùnh Cha

Hoäi thaûo veà toâng saéc "maàu nhieäm Nhaäp Theå" cuûa Ñöùc Thaùnh Cha.

Roma [Zenit 12/05/99] - Moät cuoäc hoäi thaûo veà toâng saéc "Maàu Nhieäm Nhaäp Theå" cuûa Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II hieän ñang dieãn ra taïi ñaïi hoïc "Nöõ Vöông caùc Thaùnh Toâng Ñoà" cuûa tu hoäi "Ñaïo Binh Chuùa Kitoâ" ôû Roma.

Trong baøi dieãn vaên khai maïc cuoäc hoäi thaûo, Ñöùc Hoàng Y William Baum ñaõ noùi nhö sau: "Muïc ñích chính cuûa Naêm Thaùnh laø söï trôû laïi cuûa caù nhaân vaø xaõ hoäi, vôùi Kitoâ Giaùo toaøn dieän, voán bò thöông toån vì toäi trong tö töôûng, lôøi noùi, vieäc laøm vaø thieáu soùt cuûa chuùng ta. Nhöõng cuoäc cöû haønh ñích thöïc cuûa Naêm Thaùnh phaûi nhaán maïnh ñeán loøng soát saéng, vieäc caàu nguyeän vaø caùc bí tích cuõng nhö tình baùc aùc huynh ñeä ñöôïc Tình yeâu Chuùa thuùc ñaåy". Veà phaàn mình, Linh Muïc Alvaro Corcuera, vieän tröôûng ñaïi hoïc "Nöõ Vöông caùc Thaùnh Toâng Ñoà" noùi raèng nhöõng haønh ñoäng cuï theå cuûa Naêm Thaùnh laø haønh höông, vieáng Cöûa Thaùnh vaø aân xaù.

Ñöùc Cha Giuseppe Conte, thuoäc uûy ban trung öông chuaån bò Naêm Thaùnh, nhaán maïnh ñeán nhu caàu phaûi taùi khaùm phaù yù nghóa cuûa caùc cuoäc haønh höông trong quaù khöù. Ngaøy nay, caùc phöông tieän di chuyeån ñaõ ruùt ngaén thôøi gian, nhöng caàn phaûi nhôù raèng vieäc hoaùn caûi cuûa taâm hoàn ñoøi hoûi phaûi coù nhöõng giai ñoaïn suy tö laâu daøi. Moãi nguôøi caàn phaûi thieát laäp nhöõng giai ñoaïn trong noäi taâm ñeå coù theå gaëp gôõ vôùi göông maët cuûa Chuùa Kitoâ.


Back to Radio Veritas Asia Home Page