Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 11 thaùng 05/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Caùc Ñöùc Giaùm Muïc Ouganda toá caùo naïn buoân baùn khí giôùi

Caùc Ñöùc Giaùm Muïc Ouganda toá caùo naïn buoân baùn khí giôùi.

Kampala [Apic 11/05/99] - Caùc Ñöùc Giaùm Muïc Ouganda leân tieáng toá giaùc naïn buoân baùn khí giôùi.

Trong laù thö muïc vuï daøi 12 trang vöøa ñöôïc coâng boá, caùc Ñöùc Giaùm Muïc Ouganda toá caùo raèng nhöõng nguôøi Ouganda trong vaø ngoaøi nöôùc ñang nheùt ñaày tuùi, nhôø lôïi duïng caùc cuoäc xung ñoät voõ trang trong nöôùc ñeå baùn khí giôùi.

Ñöùng tröôùc chuû tröông nuoâi döôõng caùc cuoäc xung ñoät naøy, caùc Ñöùc Giaùm Muïc Ouganda keâu goïi chính phuû, caùc chính trò gia vaø caùc phieán quaân haõy ngöng chieán vaø tìm caùc phöông theá nhö thöông thuyeát, trung gian vaø ngoaïi giao ñeå ñaït ñöôïc moät giaûi phaùp oân hoøa cho cuoäc tranh chaáp.


Back to Radio Veritas Asia Home Page