Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 10 thaùng 05/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Giaùo Hoäi Coâng Giaùo taïi Malta ñieàu tra veà vieäc töôïng Ñöùc Meï khoùc

Giaùo Hoäi Coâng Giaùo taïi Malta ñieàu tra veà vieäc töôïng Ñöùc Meï khoùc.

La Valette, Malta [Apic 10/05/99] - Giaùo Hoäi Coâng Giaùo taïi Malta ñang tieán haønh cuoäc ñieàu tra veà hieän töôïng moät töôïng Ñöùc Meï khoùc trong hai ngaøy lieàn.

Ñöùc Cha Joseph Merciera, Giaùm Muïc Malta, ñaõ quyeát ñònh môû cuoäc ñieàu tra sau khi ñaõ hoäi yù vôùi caùc vò höõu traùch cuûa doøng Ña Minh.

Theo caùc tín höõu ñeán caàu nguyeän taïi nhaø thôø Rabat, moät thò traán gaàn thuû ñoâ La Valette, hieän töôïng kyø laï naøy ñaõ xaûy ra hoài tuaàn tröôùc. Moät vieân baùc só ñöôïc môøi ñeán chöùng giaùm, ñaõ xaùc nhaän raèng ñaây laø maùu ngöôøi thaät.

Tuôïng Ñöùc Meï khoùc naøy laø moät baûn sao cuûa moät töôïng khaùc, ñöôïc goïi laø "Meï Thieân Chuùa cuûa thung luõng Ghar", ñöôïc ñieâu khaéc vaøo thôøi Trung Coå vaø hieän ñang ñöôïc giöõ taïi moät tu vieän Ña Minh. Tu vieän naøy ñöôïc xaây caát treân moät nôi maø nguôøi ta tin laø Ñöùc Meï ñaõ hieän ra hoài naêm 1400.


Back to Radio Veritas Asia Home Page