Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 7 thaùng 05/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Xin chöõ kyù cho chieán dòch keâu goïi tha nôï cho caùc nöôùc ngheøo taïi Phaùp

Xin chöõ kyù cho chieán dòch keâu goïi tha nôï cho caùc nöôùc ngheøo taïi Phaùp.

Paris [Apic 7/05/99] - Tính cho ñeán nay, taïi Phaùp ñaõ coù ñeán 100 ngaøn chöõ kyù yeâu caàu tha nôï cho caùc nöôùc ngheøo nhaân dòp ñaïi naêm thaùnh 2000. Chieán dòch xin chöõ kyù ñeå keâu goïi tha nôï cho caùc nöôùc ngheøo ñeà ra chæ tieâu laø 200 ngaøn chöõ kyù ñeå trình leân Hoäi Nghò cuûa nhoùm 7 nöôùc coâng nghieäp tieân tieán seõ nhoùm taïi Koln, Ñöùc vaøo ngaøy 19/06/99 tôùi ñaây.

Keát quaû treân ñaây ñaõ ñöôïc caùc toå chöùc thaønh vieân cuûa chieán dòch tranh ñaáu xoùa nôï cho caùc nöôùc ngheøo, coâng boá hoâm thöù Naêm 6/05/99 vöøa qua.

Do uûy ban choáng ñoùi vaø giuùp phaùt trieån cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Phaùp ñieàu phoái, ngoaøi 100 ngaøn chöõ kyù treân ñaây, chieán dòch cuõng ñaõ toå chöùc nhieàu cuoäc gaëp gôõ, tranh luaän vaø hoäi nghò nhaèm neâu baät quan taâm cuûa coâng chuùng Phaùp veà vaán ñeà nôï naàn cuûa caùc nöôùc ngheøo. 15 toå chöùc tham döï vaøo chieán dòch, taùi khaúng ñònh raèng vieäc xoùa nôï phaûi laø ñoái töôïng cuûa moät quyeát nghò haøng ñaàu cuûa Hoäi Nghò 7 nöôùc coâng nghieäp tieân tieán taïi Koln.


Back to Radio Veritas Asia Home Page