Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 6 thaùng 05/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Caùc Giaùm Muïc Sri Lanka keâu goïi chính phuû ñaûm baûo söï thaùnh thieâng cuûa Ñeàn Thôø Ñöùc Meï

Caùc Giaùm Muïc Sri Lanka keâu goïi chính phuû ñaûm baûo söï thaùnh thieâng cuûa Ñeàn Thôø Ñöùc Meï.

(UCAN SR2648.1026 6/05/99) - Sri Lanka (Colombo) - Quan ngaïi tröôùc nhöõng hoaït ñoäng cuûa quaân ñoäi trong khu vöïc coù Ñeàn Thôø Ñöùc Meï Quoác Gia, Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Sri Lanka ñaõ leân tieáng yeâu caàu Toång Thoáng Chandrika Kumaratunga ñaûm baûo söï thaùnh thieâng cuûa ñeàn thôø noùi rieâng vaø toaøn boä khu vöïc noùi chung.

Ngaøy 22/03/99 vöøa qua, quaân ñoäi Sri Lanka ñaõ chieám laïi quyeàn kieåm soaùt vuøng Mahdu khoûi tay cuûa Löïc Löôïng Phieán Quaân Hoå Tamil. Mahdu laø ñieåm toïa laïc Ñeàn Thôø Ñöùc Meï Quoác Gia, raát thaùnh thieâng ñoái vôùi caùc tín höõu Coâng Giaùo cuõng nhö vôùi nhöõng ngöôøi ngoaïi giaùo. Caùc binh só ñoàn truù xung quanh khu vöïc ñaõ toå chöùc caùc cuoäc giaûi trí, aên nhau vaø chieáu phim tuyeân truyeàn cho daân chuùng. Trong khoùa hoïp khoaùng ñaïi cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc töø ngaøy 27 ñeán ngaøy 29 thaùng 4/1999 vöøa qua, caùc Giaùm Muïc Sri Lanka ñaõ haäu thuaãn ñeà nghò cuûa Ñöùc Cha Rayappu Joseph, Giaùm Muïc Mannar, xin duy trì baàu khí thaùnh thieâng cuûa Ñeàn Thôø Ñöùc Meï vaø baûo veä haøng ngaøn ngöôøi ñang laùnh naïn taïi ñaây. Ngaøy 5/04/99 vöøa qua, Ñöùc Cha Joseph ñaõ vieát thö leân baø Toång Thoáng Kumaratunga than phieàn veà nhöõng sinh hoaït cuûa caùc binh só taïi Mahdu, ñi ngöôïc laïi vôùi lôøi cam keát cuûa baø tröôùc ñoù laø seõ duy trì khu vöïc xung quanh ñeàn thôø nhö moät vuøng hoøa bình. Toång Thoáng Kumaratunga ñaõ traû lôøi Ñöùc Cha Joseph vôùi ñaûm baûo laø seõ giaûi toûa khu vöïc roäng 160 hecta, xung quanh ñeàn thôø, khoûi söï hieän dieän cuûa quaân ñoäi, ñoàng thôøi toân troïng söï thaùnh thieâng cuûa ñeàn thôø naøy theo lôøi yeâu caàu cuûa Ñöùc Cha.

Tuy nhieân, theo Ñöùc Cha Joseph, leänh cuûa baø Kumaratunga chæ ñöôïc tuaân giöõ trong moät thôøi gian ñaàu, sau ñoù quaân ñoäi baét ñaàu ñöa binh só vaø vuõ khí tôùi ñoàn truù xung quanh ñeàn thôø. Ñöùc Cha Joseph e ngaïi laø söï hieän dieän cuûa caùc binh só Sri Lanka seõ daãn tôùi nhöõng cuoäc chaïm suùng vôùi caùc phieán quaân Hoå Tamil. Ngoaøi ra coøn coù caùo buoäc laø moät soá trong khoaûng 10 ngaøn ngöôøi ñang laùnh naïn trong khu vöïc ñaõ bò caùc binh só baét ñi ñeå ñieàu tra. Duø tình hình an ninh taïi Mahdu vaãn coøn caêng thaúng, caùc tín höõu Coâng Giaùo Sri Lanka vaãn tieáp tuïc haønh höông tôùi ñeàn thôø. Moät nhoùm 250 tín höõu, do Ñöùc Cha Malcolm Ranjith, Giaùm Muïc Ratnapura, höôùng daãn, ñaõ ñeán haønh höông ñeàn thôø töø ngaøy 27-29 thaùng 4/1999 vöøa qua.


Back to Radio Veritas Asia Home Page