Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 5 thaùng 05/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Sri Lanka ñeà ra tieâu chuaån môùi ñeå nhaän chuûng sinh

Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Sri Lanka ñeà ra tieâu chuaån môùi ñeå nhaän chuûng sinh.

(UCAN SR2646.1026 5/05/99) - Sri Lanka (Colombo) - Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Sri Lanka vöøa pheâ chuaån moät baûn qui leä môùi ñeå höôùng daãn caùc öùng vieân muoán ghi teân vaøo hai Ñaïi Chuûng Vieän cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Sri Lanka.

Baûn qui leä naøy ñöôïc pheâ chuaån trong khoùa hoïp cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc töø ngaøy 27 ñeán ngaøy 29 thaùng 4/1999 vöøa qua. Tröôùc heát baûn qui leä yeâu caàu ñieàu tra lyù lòch gia ñình cuûa taát caû caùc öùng sinh muoán vaøo hoïc taïi Ñaïi Chuûng Vieän cuõng nhö Tieåu Chuûng Vieän. Caùc Giaùm Muïc Sri Lanka cho raèng, toân giaùo, thaân theá xaõ hoäi, kinh teá vaø ñaïo ñöùc cuûa gia ñình, coù aûnh höôûng lôùn ñoái vôùi caùc öùng sinh muoán theo ñuoåi ôn goïi. Baûn qui leä cuõng ñeà nghò caùc Tieåu Chuûng Vieän taïi Sri Lanka ñeà ra nhöõng tieâu chuaån cao hôn trong chöông trình huaán luyeän caùc Chuûng Sinh. Rieâng phaàn caùc öùng sinh, baûn qui leä ñaët ra nhöõng tieâu chuaån veà tinh thaàn, luaân lyù, ñaïo ñöùc vaø trí thöùc, maø moãi öùng sinh phaûi hoäi ñuû tröôùc khi ñöôïc nhaän vaøo Chuûng Vieän.

Cuõng trong khoùa hoïp vöøa qua, Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Sri Lanka ñaõ hoaøn taát chöông trình cho Ñaïi Hoäi Thaùnh Theå Toaøn Quoác seõ dieãn ra töø ngaøy 23 ñeán ngaøy 29 thaùng 8/1999 tôùi ñaây, taïi Vöông Cung Thaùnh Ñöôøng Ñöùc Meï Lanka, thuoäc Tewatte-Ragama, naèm veà phía Baéc thuû ñoâ Colombo. Khoaûng 200 ngaøn tín höõu haønh höông seõ ñeán tham döï cuoäc röôùc kieäu Ñöùc Meï döï truø ñöôïc toå chöùc trong Ñaïi Hoäi Thaùnh Theå. Taát caû caùc Giaùm Muïc cuûa Sri Lanka seõ tham döï vaøo bieán coá troïng theå naøy.


Phaùt bieåu cuûa Ñaïi Dieän Toøa Thaùnh veà vaán ñeà giaûm nôï cho caùc nöôùc ngheøo

Phaùt bieåu cuûa Ñaïi Dieän Toøa Thaùnh veà vaán ñeà giaûm nôï cho caùc nöôùc ngheøo.

Milano [Zenit 5/05/99] - Toøa Thaùnh noùi raèng vieäc giaûm nôï cho caùc nöôùc ngheøo laø moät böôùc quan troïng, nhöng chöa ñuû.

Treân ñaây laø laäp tröôøng cuûa Toøa Thaùnh ñöôïc vò Ñaïi Dieän cuûa Toøa Thaùnh laø Ñöùc Cha Dormuid Martin, Toång Thö Kyù Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh Coâng Lyù vaø Hoøa Bình, ñöa ra trong phieân hoïp môùi ñaây cuûa Quæ Tieàn Teä quoác teá nhoùm taïi Washington.

Trong moät baøi phaùt bieåu treân nhöït baùo "Töông Lai" cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc YÙ, Ñöùc Cha Martin ñaõ ñaùnh giaù cao caùc noå löïc cuûa caùc nöôùc giaøu nhaèm laøm giaûm gaùnh naëng cuûa caùc nöôùc ñang maéc nôï. Tuy nhieân, ngaøi noùi raèng caàn phaûi chuù yù ñeán caùc yeáu toá khaùc. Vò ñaïi dieän cuûa Toøa Thaùnh cho thaáy nguy cô laø caùc chính phuû ñöôïc giaûm nôï seõ khoâng thöïc söï xöû duïng ñuùng ñaén soá nôï ñöôïc tha. Moät trong nhöõng vaán ñeà traàm troïng nhöùt cuûa caùc nöôùc ñang maéc nôï chính laø xöû duïng vieäc giaûm nôï trong caùc laõnh vöïc kinh teá ñeå chi duïng vaøo caùc hoaït ñoäng khoâng sinh lôïi, maø cuï theå laø trang bò veà quaân söï.

Veà hieän töôïng toaøn caàu hoùa, vò Ñaïi Dieän cuûa Toøa Thaùnh nhaán maïnh ñeán chieàu kích xaõ hoäi. Ñeå thieát laäp moät caáu truùc môùi cho theá giôùi, caàn phaûi coù söï haøi hoøa giöõa kinh teá, chính trò vaø xaõ hoäi. Neáu khía caïnh xaõ hoäi khoâng ñöôïc quan taâm, thì caáu truùc aáy seõ chæ queø quaët maø thoâi.


Back to Radio Veritas Asia Home Page