Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 4 thaùng 05/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Haøi coát ñöôïc tìm thaáy coù theå laø cuûa caùc tín höõu Kitoâ Nhaät

Haøi coát ñöôïc tìm thaáy coù theå laø cuûa caùc tín höõu Kitoâ Nhaät.

(UCAN JA2619.1026 4/05/99) - Nhaät Baûn (Tokyo) - Nhöõng boä xöông coát vöøa ñöôïc caùc coâng nhaân xaây caát phaùt hieän, coù theå laø haøi coát cuûa caùc tín höõu Kitoâ Nhaät bò gieát cheát trong ñôït baùch haïi ngöôøi Kitoâ Giaùo taïi Nhaät Baûn daïo naêm 1870. Ñaây laø thôøi ñieåm dieãn ra cuoäc baùch haïi qui moâ cuoái cuøng ôû Nhaät Baûn. Nhöõng boä xöông coát ñöôïc tìm thaáy khi caùc coâng nhaân ñang ñaøo moät ñöôøng haàm döôùi nuùi Utatsu thuoäc quaän Ishikawa. Quaän naøy naèm trong phaïm vi giaùo phaän Nagoya.

Moät baøi vieát ñaêng treân tôø "Thôøi Baùo Nhaät Baûn", soá ra ngaøy 20/04/99, ñaõ trích thuaät lôøi cuûa caùc tín höõu Coâng Giaùo ñòa phöông thuoäc moät giaùo xöù ôû Kanazawaraèng, ñaây coù theå laø xöông coát cuûa caùc tín höõu Kitoâ töû ñaïo, ñöôïc goïi vôùi töø xin taïm dòch laø "Caùc tín höõu Kitoâ AÅn Daáu" (Hidden Christian). Hoï ñöôïc ñöa tôùi Kanazawa töø quaän Urakami ôû thaønh phoá Nagasaki daïo naêm 1870. Theo moät baûn baùo caùo cuûa giôùi chöùc thaåm quyeàn taïi quaän Ishikawa thì toång soá caùc boä xöông coát ñöôïc tìm thaáy laø 40, tuoåi töø 5 ñeán hôn 60 tuoåi, khi qua ñôøi.

Söû lieäu cho thaáy cuoäc baùch haïi Kitoâ giaùo vaøo giai ñoaïn naêm 1870 xaûy ra theo sau vuï moät Linh Muïc khaùm phaù moät coäng ñoaøn khoaûng 1,500 tín höõu Kitoâ soáng AÅn Daáu vaøo naêm 1865. Hoï laø nhöõng ngöôøi ñaõ bí maät soáng ñöùc tin Kitoâ Giaùo cuûa mình, ñöùng tröôùc cuoäc baùch haïi Kitoâ Giaùo taïi Nhaät keùo daøi hôn hai theá kyû.


Back to Radio Veritas Asia Home Page