Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 3 thaùng 05/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Giaùo Hoäi phaûi löu yù tôùi ngöôøi khuyeát taät

Giaùo Hoäi phaûi löu yù tôùi ngöôøi khuyeát taät.

(UCAN KO2627.1026 3/05/99) - Nam Haøn (Seoul) - Neáu giaùo hoäi luoân rao giaûng laø giaùo hoäi lo laéng cho ngöôøi khuyeát taät, thì giaùo hoäi phaûi chöùng minh caû trong lôøi noùi laãn haønh ñoäng raèng giaùo hoäi seõ trôû thaønh moät nôi thuaän tieän cho hoï.

Treân ñaây laø caûm nghó cuûa Ñöùc Cha Augustino Cheong Myong-jo, Giaùm Muïc phoù Pusan vaø laø chuû tòch Caritas Nam Haøn. Trong moät söù ñieäp nhaân ngaøy cho ngöôøi khuyeát taät 20/04/99 vöøa qua, mang töïa ñeà: "Giaùo hoäi saên soùc cho ngöôøi khuyeát taät laø moät giaùo hoäi chaân chính", Ñöùc Cha Myong-jo ñeà nghò giaùo hoäi neân nghó ñeán chuyeän cöû haønh thaùnh leã baèng ngoân ngöõ daáu hieäu cho ngöôøi caâm ñieác, cho xuaát baûn nhöõng taøi lieäu giaùo hoäi baèng chöõ Bray (Braille) cho ngöôøi muø, xaây nhöõng tieän nghi daønh rieâng cho ngöôøi khuyeát taät trong caùc nhaø thôø hay vaên phoøng cuûa giaùo hoäi.

Ñöùc Cha Myong-jo ghi nhaän raèng, phuïc vuï tröïc tieáp cho ngöôøi bò khuyeát taät laø ñieàu quan troïng, nhöng quan troïng hôn nöõa laø xaây döïng moät xaõ hoäi trong ñoù nhöõng ngöôøi keùm may maén naøy coù theå soáng vôùi chuùng ta nhö nhöõng ngöôøi laùng gieàng, giöõ ñöôïc moät vai troø vaø laõnh nhaän traùch nhieäm cuûa hoï. Hoï caàn ñöôïc chaáp nhaän, ñöôïc toân troïng trong giaùo hoäi vaø xaõ hoäi nhö nhöõng con ngöôøi bình thöôøng vaø höôûng ñöôïc nhöõng ñieàu kieän coâng baèng ñeå töï hoï coù theå bieán cuoäc soáng thaønh moät hieän thöïc. Giöõa luùc giaùo hoäi ñang chuaån bò ñoùn möøng Ñaïi Naêm Thaùnh 2000, söù ñieäp cuûa vò Giaùm Muïc phoù Pusan keâu goïi giaùo hoäi neân löu yù caùch cuï theå hôn hoaøn caûnh cuûa nhöõng ngöôøi taät nguyeàn. Ñoàng thôøi ngaøi cuõng khuyeán khích nhöõng ngöôøi bò khuyeát taät neân soáng moät cuoäc soáng saùng taïo vôùi moät thaùi ñoä tích cöïc vaø tin töôûng vaøo Thieân Chuùa.


Toång thoáng Estrada keâu goïi giaùo hoäi giuùp ñôõ trong chöông trình kieåm soaùt daân soá

Toång thoáng Estrada keâu goïi giaùo hoäi giuùp ñôõ trong chöông trình kieåm soaùt daân soá.

(AFP 3/05/99) - Philippines (Manila) - Gia taêng saûn xuaát thöïc phaåm, hôn laø kieåm soaùt daân soá, vaø ñaây laø chìa khoùa ñeå giaûi quyeát naïn gia taêng daân soá nhanh choùng taïi Philippines.

Traû lôøi caùc kyù giaû taïi Manila lieân quan tôùi naïn daân soá taïi Philippines vaø caùc chöông trình phaùt trieån kinh teá, toång thoáng Estrada noùi nhö sau: "Ñaây laø vaán ñeà lôùn nhaát maø chính phuû cuûa toâi phaûi giaûi quyeát, vôùi söï trôï giuùp cuûa giaùo hoäi. Laø ngöôøi con thöù taùm trong gia ñình, toâi khoâng ñoàng yù vôùi vieäc kieåm soaùt daân soá. Chuùng ta phaûi gia taêng gaáp ñoâi noã löïc trong coâng taùc saûn xuaát noâng nghieäp. Taïo ñieàu kieän giuùp cho caùc phuï huynh coù moät trình ñoä giaùo duïc cuõng laø moät yeáu toá quan troïng giuùp giaûi quyeát vaán ñeà".

Thoáng keâ cuûa chính phuû Philippines öôùc tính toång daân soá nöôùc naøy trong naêm 1999 naøy laø 74,7 trieäu, vaø tæ leä daân soá taêng 2.3% moãi naêm. Môùi ñaây, ngaân haøng phaùt trieån AÙ Chaâu caûnh caùo raèng söï gia taêng daân soá cuûa Philippines seõ laø moät trong caùc yeáu toá gaây trì treä cho ñaø phaùt trieån cuûa quoác gia naøy. Möùc taêng tröôûng kinh teá chaäm trong khi ñaø gia taêng daân soá laïi cao, ñaây laø lyù do giaûi thích taïi sao Philipines laø moät trong caùc quoác gia coù naïn ngheøo ñoùi vaø thaát nghieäp chieám cao nhaát taïi Ñoâng Nam AÙ.


Back to Radio Veritas Asia Home Page