Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 2 thaùng 05/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Giaùo Hoäi Tin Laønh seõ khoâng coøn laø quoác giaùo taïi Thuïy Ñieån

Giaùo Hoäi Tin Laønh seõ khoâng coøn laø quoác giaùo taïi Thuïy Ñieån.

Stockhom, Thuïy Ñieån [Zenit 2/05/99] - Keå töø naêm 2000, Giaùo Hoäi Tin Laønh Luther seõ khoâng coøn laø quoác giaùo taïi Thuïy Ñieån.

Ñöùc cha Hammar, Toång Giaùm Muïc Tin Laønh Luther taïi Uppsala noùi raèng moät söï thay ñoåi nhö theá laø ñieàu khoâng theå traùnh khoûi taïi caùc nöôùc Taây Phöông. Söï lieân keát giöõa Giaùo Hoäi vaø Nhaø Nöôùc chæ taïo ra vaán ñeà maø thoâi.

Ñöôïc thieát laäp hoài theá kyû thöù 17, Giaùo Hoäi Tin Laønh Luther taïi Thuy Ñieån nhìn nhaän quoác vöông nhö laø thuû laõnh vaø xem quoác hoäi nhö laø cô quan quyeát ñònh veà neàn taûng phaùp lyù cuûa Giaùo Hoäi. Caû Giaùm Muïc laãn caùc vò quaûn xöù nhaø thôø chính toøa ñeàu do chính phuû boå nhieäm. Nhöõng qui ñònh naøy seõ chaám döùt vaøo naêm tôùi khi Giaùo Hoäi töï ñaûm traùch vieäc boå nhieäm nhaân söï vaø soaïn ra luaät rieâng cho mình. Nhöng söï thay ñoåi naøy seõ khoâng coù giaù trò trong vaán ñeà thueá khoùa, vì chính phuû vaãn tieáp tuïc buoäc nguôøi daân phaûi ñoùng thueá ñeå taøi trôï cho Giaùo Hoäi.

Ñöùc Toång Giaùm Muïc Hammar hy voïng raèng vieäc thay ñoåi naøy seõ laø moät böôùc tích cöïc trong phong traøo ñaïi keát.


Back to Radio Veritas Asia Home Page