Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 30 thaùng 04/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÑTC gôûi söù ñieäp möøng kyû nieäm 25 naêm thaønh laäp Hieäp Hoäi Höôùng Ñaïo Coâng Giaùo Italia

ÑTC gôûi söù ñieäp möøng kyû nieäm 25 naêm thaønh laäp Hieäp Hoäi Höôùng Ñaïo Coâng Giaùo Italia.

Tin Vatican (VIS 30/04/99): Hoâm thöù Saùu 30 thaùng 4/1999, Toøa Thaùnh ñaõ cho coâng boá böùc thô cuûa ÑTC gôûi cho Linh Muïc DIEGO COLETTI, Toång Tuyeân UÙy cuûa Hieäp Hoäi Höôùng Ñaïo Coâng Giaùo Italia, nhaân dòp kyû nieäm 25 naêm thaønh laäp. Böùc Thô ñaõ ñöôïc vieát ngaøy 23 thaùng 4/1999. Trong thô, ÑTC ñaõ ñeà ra ba muïc tieâu cho Hieäp Hoäi; ñoù laø: coâng cuoäc taùi rao giaûng Phuùc AÂm, nhöõng thaùch thöùc môùi veà giaùo duïc, vaø vieäc xaây döïng moät theá giôùi hoøa bình. Ñaëc bieät, ÑTC khuyeán khích nhöõng ai coù traùch nhieäm giaùo duïc nhö sau: "Xin quyù vò ñöøng ngaïi ñeà ra cho caùc baïn treû nhöõng lyù töôûng cao ñeïp, bôûi vì sinh hoaït höôùng ñaïo laø nôi huaán luyeän cho nhöõng ñöùc tính khoù taäp. Haõy ñaët dung maïo Chuùa Kitoâ, haõy ñaët söï thaùnh thieän vaø tính anh huøng cuûa Ngöôøi, tröôùc maét nhöõng baïn treû nam nöõ höôùng ñaïo sinh maø quyù vò tieáp xuùc." "Moät muïc tieâu khaùc nöõa caàn nhaém tôùi laø xaây döïng moät theá giôùi nhaân ñaïo hôn, coâng baèng hôn, an bình thanh thaûn hôn. Ñaây laø moät thaùch thöùc maø chæ nhöõng con ngöôøi töï do, ñaày ñuû yù thöùc, ñöôïc Phuùc AÂm soi saùng, ñöôïc huaán luyeän bieát tham döï tích cöïc vaø bieát chia seõ moät caùch coù traùch nhieäm trong laûnh vöïc daân söï, (chæ nhöõng con ngöôøi nhö theá) môùi coù ñuû söùc ñöông ñaàu. Vì theá, trong khung caûnh naày, chuùng ta thaáy coù nhu caàu caàn huaán luyeän nhöõng ngöôøi treû bieát soáng hoøa bình."


ÑTC môøi goïi caùc nöõ tu haõy trôû thaønh nhöõng söù giaû vaø nhöõng chöùng nhaân cuûa Phuùc AÂm Tình Yeâu

ÑTC môøi goïi caùc nöõ tu haõy trôû thaønh nhöõng söù giaû vaø nhöõng chöùng nhaân cuûa Phuùc AÂm Tình Yeâu.

Tin Vatican (VIS 30/04/99): Vaøo luùc tröa thöù Saùu, 30/04/99, ÑTC Gioan Phaoloâ II ñaõ tieáp nhöõng tham döï vieân cuûa Toång Coâng Hoäi laàn thöù 24 cuûa caùc Nöõ Tu cuûa Ñöùc Baùc AÙi, cuûa hai thaùnh Bartolomea Capitanioâ vaø thaùnh Vincenza Gerosa. Trong baøi dieãn vaên ñoïc trong dòp naày, ÑTC ñaõ noùi nhö sau:

"Vaøo thôøi ñaïi nhö hieän nay, moät thôøi ñöôïc ghi daáu bôûi söï ñoái nghòch giöõa moät beân laø söï giaøu coù cuûa moät phaàn nhaân loaïi vaø beân kia laø nhöõng ñieàu kieän sinh soáng khoán cuøng cuûa ña soá ngöôøi ngheøo khoå, vaø thöôøng bò ñoùi aên tröôùc thaùi ñoä laûnh ñaïm laøm ngô cuûa nhieàu ngöôøi, thì caàn phaûi coù söï gia taêng theâm tình yeâu thöông, ngoõ haàu caùc löông taâm ñöôïc thoâi thuùc vaø nhöõng keû coù dö thöøa cuûa caûi ñöôïc thuyeát phuïc môû roäng taâm hoàn ñaùp laïi nhöõng ñoøi hoûi cuûa coâng baèng vaø tình lieân ñôùi."

ÑTC Gioan Phaoloâ II yeâu caàu caùc Nöõ Tu cuûa Ñöùc Baùc AÙi haõy laø "nhöõng söù giaû vaø nhöõng chöùng nhaân cuûa Phuùc AÂm Tình Thöông. Haõy thaép leân ngoïn löûa hy voïng vaø can ñaûm nôi nhöõng anh chò em chuùng ta gaëp haèng ngaøy. Haõy chæ cho hoï nhìn thaáy söï dòu daøng cuûa Thieân Chuùa, Ñaáng khoâng bao giôø boû rôi nhöõng con caùi Ngaøi. Ngoõ haàu lôøi chöùng trôû neân ñích thaät vaø coù giaù trò luoân maõi, thì lôøi chöùng ñoù caàn luoân luoân ñöôïc taùi sinh trong doøng nöôùc tinh tuyeàn cuûa AÂn Suõng. Chuùng con caàn laéng nghe Lôøi Chuùa vaø theå hieän noù trong cuoäc soáng haèng ngaøy."


Back to Radio Veritas Asia Home Page