Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 29 thaùng 04/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Caùc phong traøo hippy Kitoâ Giaùo cuûa thaäp nieân 60 taïi Hoa Kyø

Caùc phong traøo hippy Kitoâ Giaùo cuûa thaäp nieân 60 taïi Hoa Kyø.

California [Apic 29/04/99]- Hoâm 24/04/99 vöøa qua, coù khoaûng 15 ngaøn thaønh vieân cuûa phong traøo hippy coù teân laø "Daân Chuùa Gieâsu" ñaõ tuï hoïp taïi Anaheim, mieàn Nam bang California, Hoa Kyø, ñeå laäp laïi cam keát ñeo ñuoåi lyù töôûng cuûa hoï.

Hieän dieän trong cuoäc hoïp maët cuõng coù nhieàu baêng nhaïc. Ña soá caùc thaønh vieân cuûa phong traøo naøy ñeàu laø nhöõng nguôøi ñaõ töø boû ma tuùy vaø caùc toân giaùo ñoâng phöông ñeå gia nhaäp vaøo phong traøo baét nguoàn töø Kitoâ giaùo naøy.

Phong traøo "Daân Chuùa Gieâsu" ñöôïc Muïc Sö Chuck Smith thaønh laäp hoài thaùng 12 naêm 1965. Khôûi ñaàu vôùi 15 thaønh vieân thuoäc giai caáp trung löu khaù giaû cuûa bang California, nay phong traøo ñaõ lan roäng ñi khaép theá giôùi. Hieän nay nguôøi ta tính coù ñeán 750 nhoùm taïi Hoa Kyø vaø treân 500 nhoùm khaùc treân khaép theá giôùi. Luùc ñaàu, ngöôøi ta goïi hoï laø nhöõng ngöôøi ñieân cuûa Chuùa Gieâsu: hoï soáng thaønh coäng ñoaøn, ñeå toùc daøi vaø keâu goïi soáng yeâu thöông. Ngöôøi saùng laäp cuûa Phong Traøo luoân nhaéc nhôõ caùc thaønh vieân raèng hoï phaûi ñaët ñôøi soáng tinh thaàn leân treân moïi söï.


Back to Radio Veritas Asia Home Page