Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 27 thaùng 04/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÑTC boå nhieäm taân Toång Thö Kyù Boä Phuïng Töï vaø Kyû Luaät Bí Tích

ÑTC boå nhieäm taân Toång Thö Kyù Boä Phuïng Töï vaø Kyû Luaät Bí Tích.

Vatican - 27.04.99 - ÑTC vöøa boå nhieäm Ñöùc Cha Francesco Pio Tamburrino, hieän laø Giaùm Muïc giaùo phaän Teggiano-Policastro (mieàn nam nöôùc YÙ) laøm Toång Thö Kyù Boä Phuïng Töï vaø Kyû Luaät Bí Tích, ñoàng thôøi caát nhaéc ñöùc cha leân baäc Toång Giaùm Muïc. Ñöùc Cha Tamburrino thay theá Ñöùc Cha Gerardo Majella, ngöôøi Brazil, töø ngaøy 13 thaùng Gieâng 1999 naêm nay ñöôïc boå nhieäm veà laøm Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Saõo Salvador da Bahia vaø Giaùo Chuû Brazil.


Caùc baäc phu huynh Coâng Giaùo neân coå voõ yù thöùc truyeàn giaùo cho con caùi

Caùc baäc phu huynh Coâng Giaùo neân coå voõ yù thöùc truyeàn giaùo cho con caùi.

(UCAN BA2548.1025 27/04/99) - Bangladesh (Dhaka) - Caùc baäc phu huynh Coâng Giaùo neân coå voõ yù thöùc truyeàn giaùo cho con caùi ñeå giuùp ñaùp öùng söï giaûm suùt ôn keâu goïi hieän nay.

Treân ñaây laø söù ñieäp Linh Muïc Abel Rozario, giaùm ñoác Hieäp Hoäi Giaùo Hoaøng Truyeàn Giaùo cuûa Bangladesh nhaân ngaøy theá giôùi caàu nguyeän cho ôn Thieân Trieäu hoâm Chuùa Nhaät, 25/04/99 vöøa qua. Theo cha Rozario, hôn khi naøo heát, trong luùc naøy giaùo hoäi raát caàn coù theâm caùc nhaø truyeàn giaùo. Nhaán maïnh tôùi taàm quan troïng cuûa vieäc caàu nguyeän ñeå xin Thieân Chuùa soi saùng cho ôn goïi, cha Rozario keâu goïi caùc baäc phuï huynh vaø cha meï ñôõ ñaàu caàu nguyeän, ñeå qua hy sinh vaø hôïp taùc, giôùi treû coù theå phaùt trieån yù thöùc veà ôn goïi cuûa mình. Caàu nguyeän laø chìa khoùa duy nhaát môû ñöôøng cho ôn goïi vaø caùc baäc phu huynh caàn phaûi giuùp cho con em cuûa hoï tröôûng thaønh trong lyù töôûng vaø giaù trò Kitoâ. Cha Rozario noùi nhö sau: "Nhöõng con tim caàu nguyeän ñeàu noùi leân söù ñieäp cuûa Thieân Chuùa".


Back to Radio Veritas Asia Home Page