Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 26 thaùng 04/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÑTC tieáp Boä Tröôûng Ngoaïi Giao Do Thaùi

ÑTC tieáp Boä Tröôûng Ngoaïi Giao Do Thaùi.

Vatican - 26.04.99 - Luùc 11 giôø saùng thöù Hai 26.04.99, trong Ñeàn Vatican, ÑTC tieáp Boä Tröôûng Ngoaïi Giao Do Thaùi, oâng Ariel Sharon, phu nhaân vaø ñoaøn tuøy tuøng. Trong caùc vò thaùp tuøng coù oâng Toång Giaùm Ñoác Boä Ngoaïi Giao: Eytan Bentsur, Ñaïi Söù Do Thaùi caïnh Toøa Thaùnh, oâng Aharon Lopez. Sau buoåi tieáp kieán, Boä tröôûng Ngoaïi Giao Do Thaùi vaø ñoaøn tuøy tuøng ñeán vieáng thaêm Ñöùc Hoàng Y Angelo Sodano, Quoác Vuï Khanh vaø Ñöùc Toång Giaùm Muïc Jean Louis Tauran, Boä Tröôûng Ngoaïi Giao Toøa Thaùnh. Boä Tröôûng Ngoaïi Giao Do Thaùi töø Tel Aviv ñeán Roma chieàu Chuùa Nhaät 25/04/99, trong chöông trình gaëp gôõ Boä Tröôûng Ngoaïi Giao YÙ, oâng Lamberto Dini, vaøo saùng thöù Ba 27/04/99.


ÑTC tieáp caùc Giaùm Muïc Canada vaø YÙ ñeán Roma vieáng Toøa Thaùnh(Ad Limina)

ÑTC tieáp caùc Giaùm Muïc Canada vaø YÙ ñeán Roma vieáng Toøa Thaùnh(Ad Limina).

Vatican - 26.04.99 - Sau Boä Tröôûng Ngoaïi Giao Do Thaùi, cuõng trong Ñeàn Vatican, ÑTC tieáp 4 Giaùm Muïc Canada, mieàn Ontario: hai Toång Giaùm Muïc - moät Giaùm Muïc Chính Toøa, moät Giaùm Muïc Hieäu Toøa, phuï taù giaùo phaän London (beân Canada) ñeán Roma vieáng Toøa Thaùnh.

Sau caùc Giaùm Muïc Canada, ÑTC tieáp 11 Giaùm Muïc YÙ thuoäc mieàn Toscana, do Ñöùc Hoàng Y Silvano Piovanelli, Toång Giaùm Muïc Firenze, höôùng daãn, ñeán Roma vieáng thaêm Toøa Thaùnh vaø töôøng trình veà tình hình caùc giaùo hoäi ñòa phöông.


Khoùa hoïp khoaùng ñaïi cuûa caùc Giaùm Muïc Ethiopia vaø Eritrea trong noäi Thaønh Vatican

Khoùa hoïp khoaùng ñaïi cuûa caùc Giaùm Muïc Ethiopia vaø Eritrea trong noäi Thaønh Vatican.

Vatican - 26.04.99 - Khoùa hoïp khoaùng ñaïi cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Ethiopia vaø Eritrea ñöôïc khai maïc saùng thöù Hai 26.04.99 taïi Giaùo Hoaøng Hoïc Vieän Ethioâpicoâ trong noäi thaønh Vatican. Khoùa hoïp seõ keát thuùc vaøo ngaøy 29/04/99 naøy, sau ba ngaøy laøm vieäc.

Tham döï Khoùa hoïp khoaùng ñaïi coù 11 vò chuû chaên cuûa hai nöôùc: trong soá naøy coù ba vò thuoäc Eritrea vaø moät vò Ethiopia theo leã nghi Coâng Giaùo Alexandrino - 5 vò Giaùm Muïc ñaïi dieän Toâng Toøa thuoäc leã nghi Latinh vaø Ñöùc Hoàng Y Paulos, cöïu Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Addis Abeba, thuû ñoâ, vôùi söï hieän dieän cuûa Ñöùc Toång Giaùm Muïc Silvano Tomasi, Söù Thaàn Toøa Thaùnh taïi Ethiopia.

Sau dieãn vaên khai maïc cuûa Ñöùc Hoàng Y Achille Silvestrini, Toång Tröôûng Boä caùc Giaùo Hoäi Ñoâng Phöông, caùc vò tham döï baét ñaàu thaûo luaän veà Noäi Qui cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc. Thöù ba 27.04.99, Ñöùc Hoàng Y Jozef Tomko, Toång Tröôûng Boä Phuùc AÂm hoùa caùc daân toäc leân phaùt bieåu yù kieán.

Ñeà taøi chính cuûa Khoùa Hoïp naøy laø tình hình muïc vuï vaø chính trò taïi Ethiopia vaø Eritrea, ñaëc bieät löu yù ñeán thaùi ñoä cuûa Giaùo Hoäi ñöùng tröôùc thaûm caûnh cuûa hai daân toäc anh em laïi chieán ñaáu choáng nhau. Ñöùc Cha Abune Lucas Milesi, Giaùm Muïc giaùo phaän Barentu beân Eritrea seõ trình baøy veà ñeà taøi phöùc taïp naøy. Sau ñoù, Ñöùc Cha Abune Berhaneyesus Souraphiel, Giaùm Quaûn Toâng Toøa giaùo phaän Addis Abeba (thuû ñoâ Ethiopia) seõ töôøng trình veà nhöõng dieãn bieán trong moái quan heä giöõa Nhaø Nöôùc vaø Giaùo Hoäi trong mieàn naøy vaø veà moät Hoäi Nghò veà Giaùo Hoäi taïi Ethiopia vaø Eritrea trong vieãn töôïng Ñaïi Toaøn Xaù cuûa naêm 2000.

Cuõng neân nhaéc laïi: Thöù Tö 21.04.99, trong buoåi tieáp kieán chung, ÑTC ñaõ noùi ñeán "nhöõng chieán tranh bò laõng queân", trong ñoù coù chieán tranh taïi vuøng Chaâu Phi naày. ÑTC ñaõ khaån xin Chuùa Kitoâ phuïc sinh "soi saùng söï muø toái cuûa bieát bao ngöôøi coá tình chaïy theo nhöõng con ñöôøng cuûa thuø gheùt vaø baïo löïc, vaø xin Chuùa thuyeát phuïc hoï chaáp nhaän coâng vieäc ñoái thoaïi thaønh thöïc vaø nhaãn naïi: chæ coù cuoäc ñoái thoaïi nhö vaäy môùi ñem laïi nhöõng giaûi phaùp ích lôïi cho moïi ngöôøi maø thoâi".


Back to Radio Veritas Asia Home Page