Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 25 thaùng 04/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Nga baùc boû vieäc ñaêng kyù cuûa Doøng Teân

Nga baùc boû vieäc ñaêng kyù cuûa Doøng Teân.

Mascova [Zenit 25/04/99] - Theo tin cuûa vieän Keston, hoâm 1/04/99 vöøa qua, Boä tö phaùp Lieân Bang Nga ñaõ baùc ñôn xin ñaêng kyù cuûa moät chi nhaùnh Doøng Teân.

Trong moät cuoäc phoûng vaán hoâm 14/04/99 vöøa qua, Linh Muïc Stanislav Opiela, Doøng Teân, noùi vôùi vaên phoøng cuûa vieän Keston taïi Mascova raèng luaät veà toân giaùo ñöôïc Nga ban haønh naêm 1997 töï maâu thuaån. Luaät naøy khaúng ñònh raèng seõ khoâng can thieäp vaøo coâng vieäc noäi boä cuûa Giaùo Hoäi, nhöng trong thöïc teá khoâng ñuùng nhö theá.

Quyeát ñònh cuûa Boä Tö Phaùp Lieân Bang Nga maâu thuaån vôùi hieán phaùp cuûa Lieân Bang, qui öôùc AÂu Chaâu veà nhaân quyeàn vaø luaät toân giaùo. Theo luaät naøy, moät toå chöùc toân giaùo, moät khi ñöôïc thieát laäp, coù quyeàn coù nhöõng sinh hoaït phuø hôïp vôùi cô caáu toå chöùc cuûa mình. Chi nhaùnh Doøng Teân taïi Nga laø moät phaân boä cuûa Doøng Teân vaø ñöôïc thieát laäp phuø hôïp vôùi Giaùo Luaät vaø cô caáu toå chöùc cuûa Doøng.

Cha Opiela cuõng tröng ra nhöõng taøi lieäu cho thaáy Doøng Teân ñaõ hieän höõu taïi Nga töø 200 naêm qua. Do moät saéc leänh cuûa Nga Hoaøng ngaøy 18/10 naêm 1800, caùc Tu Só Doøng Teân ñaõ ñöôïc uûy thaùc cho Nhaø Thôø Thaùnh Catarina ôû Saint Petersburg cuõng nhö ñöôïc thieát laäp moät Taäp Vieän taïi Polotsk. Naêm 1919, sau cuoäc caùch maïng thaùng 10 Nga, tuy khoâng coù hoaït ñoäng chính thöùc cuûa Doøng treân laõnh thoå Lieân Xoâ, nhöng vaãn coøn hoaït ñoäng cuûa caùc Tu Só Doøng Teân. Ñoù laø tröôøng hôïp cuûa Linh Muïc Werth, nay laø Giaùm Muïc Giaùm Quaûn Toâng Toøa Nga AÂu.

Vieäc baùc ñôn xin ñaêng kyù cuûa Doøng Teân khoâng phaûi laø tröôøng hôïp rieâng reõ. Taát caû caùc Hoäi Doøng Coâng Giaùo taïi Nga cuõng ñeàu chòu moät soá phaän.


Ña soá caùc hoïc sinh taïi Taây Ban Nha choïn hoïc moân giaùo lyù

Ña soá caùc hoïc sinh taïi Taây Ban Nha choïn hoïc moân giaùo lyù.

Madrid [Zenit 25/04/99] - Caùc Ñöùc Giaùm Muïc Taây Ban Nha keâu goïi caùc baäc phuï huynh Coâng Giaùo khuyeán khích con caùi hoïc giaùo lyù taïi tröôøng hoïc.

Trong thoâng caùo gôûi cho caùc baäc phuï huynh Coâng Giaùo, uûy ban Giaùm Muïc veà giaùo duïc vaø giaùo lyù cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Taây Ban Nha vieát nhö sau: "Chính vì heát söùc toân troïng xaùc tín cuûa moãi nguôøi maø vieäc ñaøo luyeän veà toân gíao vaø luaân lyù maø Giaùo Hoäi Coâng Giaùo coáng hieán trong tröôøng hoïc khoâng coù tính caùch cöôõng baùch vaø moân giaùo lyù ñöôïc hoïc hoûi nhö moät moân hoïc ñeå ñoái thoaïi vôùi caùc moân khaùc maø hoïc sinh tieáp thu. Toân giaùo mang laïi nhöõng lyù leõ ñeå yeâu thöông, ñeå soáng, ñeå hy voïng, taát caû ñeàu xaây döïng treân cuoäc soáng vaø söù ñieäp yeâu thöông cuûa Chuùa Gieâsu."

Hieän nay giaùo lyù vaãn tieáp tuïc laø moân hoïc ñöôïc öa chuoäng nhöùt ñoái vôùi caùc hoïc sinh tieåu hoïc vaø trung hoïc. Theo thoáng keâ môùi nhöùt cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo, cöù 10 hoïc sinh thì coù ñeán 8 em choïn moân giaùo lyù.

Thoâng caùo cuûa uûy ban Giaùm Muïc veà giaùo duïc vaø giaùo lyù cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Taây Ban Nha khaúng ñònh raèng vieäc giaùo duïc toân giaùo laø cô baûn trong vieäc giaùo duïc veà caùc giaù trò. Noù caàn thieát ñeå thöïc thi quyeàn töï do toân giaùo vaø neàn taûng ñeå baûo ñaûm taát caû moïi quyeàn töï do khaùc.


Back to Radio Veritas Asia Home Page