Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 24 thaùng 04/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Eâthiopia vaø Eâritreâa keâu goïi hoøa bình vaø hoûa giaûi

Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Eâthiopia vaø Eâritreâa keâu goïi hoøa bình vaø hoûa giaûi.

Tin Vatican (RG 24/04/99); Trong nhöõng ngaøy töø thöù Hai 26 ñeán thöù Naêm 29 thaùng 4/1999, taïi Hoïc Vieän EÂTIOPICOÂ, naèm trong noäi thaønh Vatican, caùc Giaùm Muïc cuûa Eâthiopia vaø cuûa Eâritreâa, ñöôïc quy tuï trong moät Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc duy nhaát, seõ hoïp nhau ñeå suy tö veà hieän tình cuûa caû hai quoác gia Eâthiopia vaû Eâritreâa, ñang xung ñoät vôùi nhau. Caùc Giaùm Muïc leân tieáng naâng ñôõ cho nhöõng saùng kieán khaùc nhau cuûa coäng ñoàng quoác teá muoán laøm trung gian giaûi hoøa. Caùc ngaøi gôûi moät söù ñieäp hoøa giaûi vaø hoøa bình ñeán caùc daân toäc noùi chung, vaø caùc tìn höõu noùi rieâng, cuûa caû hai quoác gia. Ñöùc Cha Lorenzo Ceresoli, quyeàn chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Ethiopia vaø Eâritreâa, ñaõ tuyeân boá nhö sau: "Trong khung caûnh xung ñoät nhö vaäy giöõa hai nöôùc Ethiopie vaø Eâritreâa, thì ñieàu chuùng toâi cho laø caên baûn nhaát laø duy trì tính caùch hieäp nhaát cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc chuùng toâi, ñeå noùi leân tính caùch phoå quaùt cuûa Giaùo Hoäi, moät giaùo hoäi muoán ñoái xöû thaân thieän vôùi caùc quoác gia, vöôït qua nhöõng chuû nghóa daân toäc vaø nhöõng lôïi loäc ñaëc thuø, ñoâi khi ñoái nghòch nhau.


Back to Radio Veritas Asia Home Page