Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 23 thaùng 04/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÑTC tieáp Thuû Töôùng Guinea-Bissau

ÑTC tieáp Thuû Töôùng Guinea-Bissau.

Vatican - 23.04.99 - Tröôùc khi chuû toïa leã Khaùnh Thaønh Trieån Laõm veà Ñöùc Phaolo VI, ÑTC tieáp Thuû Töôùng Guinea-Bissau (Chaâu Phi), oâng Francisco Fadul vaø ñoaøn tuøy tuøng. Guinea Bissau, moät quoác gia nhoû beù, goàm 36,125 caây soá vuoâng, vôùi hôn moät trieäu daân cö, trong soá naøy coù khoaûng 126 ngaøn ngöôøi Coâng Giaùo, hôïp thaønh moät giaùo phaän duy nhaát: Bissau (cuõng laø thuû ñoâ). Ñöùc Giaùm Muïc duy nhaát qua ñôøi trong thôøi noäi chieán, caùch ñaây hai thaùng; vaø hieän chöa coù vò chuû chaên môùi. Trong nhöõng thaùng vöøa qua, Guinea-Bissau ñaõ phaûi traûi qua moät thôøi kyø xaùo troän chính trò. Tình hình nay taïm yeân; nhöng thöïc söï phe chính phuû vaø phe ñaûo chính chöa ñi ñeán moät oån ñònh chính trò.

Sau Thuû Töôùng Coäng Hoøa Guinea-Bissau, ÑTC tieáp Ban Thöôøng Vuï Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Hoa Kyø, goàm Ñöùc Cha Joseph Anthony Fiorenza, Giaùm Muïc Galveston-Houston, chuû tòch, Ñöùc Cha phoù chuû tòch vaø Ñöùc Cha Toång Thö Kyù. Tieáp theo, ÑTC tieáp Ñöùc Hoàng Y Joseù Sanchez, cöïu Toång Tröôûng Boä Giaùo Só, vaø Ñöùc Toång Giaùm Muïc Piero Biggio, Söù Thaàn Toøa Thaùnh taïi Ñan Maïch, Phaàn Lan, Island, Thuïy Ñieån, Naõ Uy.


ÑTC chuû söï thaùnh leã phong chöùc Linh Muïc cho 31 Thaày Saùu thuoäc Giaùo Phaän Roma

ÑTC chuû söï thaùnh leã phong chöùc Linh Muïc cho 31 Thaày Saùu thuoäc Giaùo Phaän Roma.

Vatican - 23.04.99 - Chuùa Nhaät tôùi ñaây 25.04.99, Chuùa Nhaät thöù boán Phuïc Sinh, cuõng laø ngaøy theá giôùi laàn thöù 36 caàu nguyeän cho ôn keâu goïi Linh Muïc vaø Tu Doøng. Vaøo luùc 9:00 saùng, trong Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ ÑTC chuû söï thaùnh leã phong chöùc Linh Muïc cho 31 thaày Saùu thuoäc Giaùo Phaän Roma, cuõng laø Giaùo Phaän cuûa chính ÑTC.

Trong soá 31 thaày Saùu, coù 14 Thaày thuoäc Ñaïi Chuûng Vieän Roma - 15 Thaày thuoäc Hoïc Vieän Meï Ñaáng Cöùu Theá (Redemptoris Mater) - moät Thaày thuoäc Hoïc Vieän Capranica vaø moät thuoäc Chuûng Vieän cuûa Caùc Tu Só Taän Hieán cuûa Meï Maria cuûa Tình Thöông Thieân Chuùa. Taát caû, sau khi thuï phong seõ ñöôïc sai ñi laøm vieäc muïc vuï taïi caùc giaùo xöù Roma. Vò treû hôn caû sinh ngaøy 9.11.1974 ,vaø vò cao nieân nhaát, nay ñaõ 61 tuoåi.

Trong soá caùc Linh Muïc töông lai naøy coù 11 sinh taïi Roma vaø 10 vò sinh taïi caùc mieàn khaùc nhau trong nöôùc YÙ, vaø moät soá thuoäc caùc quoác gia khaùc, nhöng theo hoïc vaø gia nhaäp giaùo phaän Roma. Trong soá caùc Thaày Saùu ñöôïc phong chöùc tôùi ñaây, coù moät thaày ngöôøi Ba Lan, thuoäc Toång Giaùo Phaän Lodz, seõ ôû laïi laøm vieäc trong ít naêm taïi moät giaùo xöù Roma, tröôùc khi trôû veà Queâ Höông. Taát caû caùc Thaày Saùu saép laõnh chöùc Linh Muïc ñaõ tham döï Buoåi Canh Thöùc caàu nguyeän cho ôn keâu goïi Linh Muïc vaø Tu Doøng, chieàu thöù Naêm 22.04.99 vöøa qua, trong Ñeàn Thôø Thaùnh Gioan in Laterano, do Ñöùc Hoàng Y Camillo Ruini, Toång Ñaïi Dieän Giaùo phaän Roma chuû toïa.


Back to Radio Veritas Asia Home Page