Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 22 thaùng 04/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Chieán dòch "tuaàn leã taét truyeàn hình"

Chieán dòch "tuaàn leã taét truyeàn hình".

Roma [Zenit 22/04/99] - Taïi Hoa Kyø vaø moät soá nöôùc khaùc, chieán dòch coù teân laø "moät tuaàn leã taét truyeàn hình" ñaõ baét ñaàu töø ngaøy 22 vaø keùo daøi cho ñeán ngaøy 28/04/99 naøy. Ñaây laø laàn thöù naêm, chieán dòch naøy ñöôïc phaùt ñoäng.

Trong chieán dòch "taét truyeàn hình" naêm nay, ban toå chöùc ñaõ cho phoå bieán moät lôøi caàu nguyeän trong ñoù moät em beù xin Chuùa bieán em thaønh moät chieác maùy truyeàn hình, duø chæ trong moät ngaøy thoâi, ñeå cha meï em seõ daønh cho em söï chuù y maø hoï vaãn daønh cho maøn aûnh truyeàn hình.

Vôùi lôøi caàu xin cuûa moät em beù bò boû rôi vaøo cuoái theá kyû 20 naøy, ban toå chöùc chieán dòch muoán phaûn aùnh thöïc teá trong raát nhieàu gia ñình Taây Phöông hieän nay. Trong raát nhieàu tröôøng hôïp, ngöôøi ta chuù yù ñeán maøn aûnh truyeàn hình hôn nhöõng ngöôøi mình yeâu thöông nhöùt. Khoaûng caùch giöõa caùc theá heä ngaøy caøng lôùn. Söï trao ñoåi vaø troø chuyeän ngaøy caøng hieám.


Ñöùc Thaùnh Cha seõ gaëp gôõ vôùi ñaïi dieän cuûa taát caû caùc toå chöùc baùc aùi treân theá giôùi

Ñöùc Thaùnh Cha seõ gaëp gôõ vôùi ñaïi dieän cuûa taát caû caùc toå chöùc baùc aùi treân theá giôùi.

Vatican [Zenit 22/04/99] - Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh "Ñoàng Taâm" vöøa cho loan baùo raèng moät cuoäc gaëp gôõ giöõa Ñöùc Thaùnh Cha vaø ñaïi dieän cuûa taát caû caùc toå chöùc baùc aùi treân khaép theá giôùi seõ dieãn ra vaøo ngaøy 16/05/99 tôùi ñaây taïi quaûng tröôøng thaùnh Pheâroâ.

Chuû ñeà cuûa cuoäc gaëp gôõ laø "Caùc chöùng nhaân cuûa Baùc AÙi gaëp gôõ Ñöùc Thaùnh Cha". Cuoäc gaëp gôõ naøy coù muïc ñích nhaán maïnh ñeán moät trong nhöõng ñeà taøi quan troïng cuûa naêm 1999, naêm ñöôïc Ñöùc Thaùnh Cha daønh rieâng cho ñöùc baùc aùi.

Cuoäc gaëp gôõ seõ taäp truù vaøo vieäc laéng nghe caùc chöùng töø cuûa nhöõng nguôøi ñang daâng hieán cuoäc soáng cuûa hoï taïi nhöõng vuøng nguy hieåm treân theá giôùi nhö Rwanda, Baéc Ailen, Thaùnh Ñòa. Nöõ Tu Nirmala, nguôøi keá vò Meï Terexa Calcutta trong chöùc vuï Beà Treân Toång Quyeàn cuûa Doøng caùc Nöõ Tu Thöøa Sai Baùc AÙi, seõ coù maët trong cuoäc gaëp gôõ ñeå ñoùn tieáp caùc tham döï vieân.

Tröôùc cuoäc gaëp gôõ giöõa ñaïi dieän cuûa caùc toå chöùc Baùc AÙi vaø Ñöùc Thaùnh Cha seõ coù moät hoäi nghò quoác teá keùo daøi ba ngaøy vaø qui tuï nhöõng nguôøi daán thaân hoaït ñoäng baùc aùi.


Back to Radio Veritas Asia Home Page