Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 21 thaùng 04/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Caùc phieán quaân coäng saûn Philippines baùc boû ñeà nghò laøm trung gian cuûa Ñöùc Hoàng Y Sin

Caùc phieán quaân coäng saûn Philippines baùc boû ñeà nghò laøm trung gian cuûa Ñöùc Hoàng Y Sin.

(AFP 21/04/99) - Philippines (Manila) - Thöù Tö 21/04/99, caùc phieán quaân coäng saûn Philippines ñaõ baùc boû ñeà nghò cuûa Ñöùc Hoàng Y Jaime Sin, Toång Giaùm Muïc Manila, muoán ñöùng ra laøm trung gian trong cuoäc thöông thuyeát giöõa caùc phieán quaân vôùi chính phuû Philippines.

Hoâm thöù Ba 20/04/99, Ñöùc Hoàng Y Sin cho bieát ngaøi saün saøng duøng Toøa Toång Giaùm Muïc ôû thuû ñoâ Manila laøm ñòa ñieåm cuoäc thöông thuyeát, tuy nhieân oâng Luis Jalandoni, thöông thuyeát gia cuûa caùc phieán quaân cho raèng ñieàu naøy seõ gaây nguy hieåm cho söï an toaøn cuûa hoï. Trong moät thoâng caùo göûi ñi töø Utretch, Hoøa Lan, nôi caùc laõnh tuï cuûa Maët Traän Daân Chuû Quoác Gia ñang soáng löu vong, oâng Jalandoni ñaõ noùi nhö sau: "Chuùng toâi muoán taùi tuïc cuoäc thöông thuyeát vôùi chính phuû Philippines taïi Hoøa Lan, hay moät ñòa ñieåm trung laäp naøo khaùc ôû nöôùc ngoaøi, hoaëc coù theå taïi moät vuøng naøo ñoù ôû Philippines hieän ñang naèm trong taàm kieåm soaùt cuûa caùc phieán quaân.

Cuoäc thöông thuyeát giöõa chính phuû Philippines vaø Maët Traän Daân Chuû Quoác Gia ñaõ bò toång thoáng Joseph Estrada ra leänh ñình chæ töø thaùng 3/1999 vöøa qua, sau khi caùc phieán quaân coäng saûn baét coùc nhieàu vò só quan trong quaân ñoäi vaø caûnh saùt Philippines. Moät vò töôùng vaø hai só quan caûnh saùt ñaõ ñöôïc caùc phieán quaân traû töï do vaø caùc phieán quaân noùi raèng noäi trong 5 ngaøy nöõa hoï seõ traû töï do cho nhöõng con tin coøn laïi. Toång Thoáng Joseph Estrada cho bieát cuoäc thöông thuyeát vôùi caùc phieán quaân seõ ñöôïc taùi laäp, khi naøo taát caû 5 con tin ñöôïc traû töï do, tuy nhieân ñòa ñieåm thöông thuyeát phaûi naèm trong laõnh thoå Philippines vaø oâng cuõng muoán hai beân ñaït tôùi moät thoûa öôùc ngöng chieán noäi trong naêm nay.


Back to Radio Veritas Asia Home Page