Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 20 thaùng 04/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Toång Giaùo Phaän Seoul gia haïn chieán dòch cöùu trôï cho Baéc Haøn

Toång Giaùo Phaän Seoul gia haïn chieán dòch cöùu trôï cho Baéc Haøn.

(UCAN KO2537.1024 20/04/99) - Nam Haøn (Seoul) - UÛy Ban Hoøa Giaûi cuûa Toång Giaùo Phaän Seoul ñaõ gia haïn chieán dòch cöùu trôï cho Baéc Haøn tôùi Leã Giaùng Sinh naêm tôùi, bôûi vì UÛy Ban coi ñaây laø moät haønh ñoäng coâng lyù xaõ hoäi.

Trong moät laù thö ñeà ngaøy 31/03/99, göûi cho taát caû caùc giaùo xöù trong Toång Giaùo Phaän, uûy ban hoøa giaûi keâu goïi caùc tín höõu haõy tích cöïc tham gia chieán dòch chia seû mieáng aên cho caùc anh chò em Baéc Haøn, hieän ñang laâm vaøo tình caûnh ñoùi keùm. Vieäc cöùu ñoùi daân chuùng mieàn Baéc khoâng chæ laø moät haønh ñoäng baùc aùi nhöng coøn laø moät cöû chæ theå hieän coâng lyù xaõ hoäi, bôûi vì noù baûo veä quyeàn cô baûn laø quyeàn ñöôïc soáng cuûa moãi moät con ngöôøi. Moät böõa aên cuûa ngöôøi daân taïi Nam Haøn trò giaù chæ khoaûng 3,3 Myõ Kim, nhöng soá tieàn naøy coù theå giuùp moät ngöôøi Baéc Haøn aên mì goùi trong moät thaùng. Laù thö cuõng keâu goïi caùc treû em trong Toång Giaùo Phaän haõy tích cöïc tham gia vaøo chieán dòch naøy, bôûi vì caùc em seõ trôû thaønh nhöõng ngöôøi laõnh ñaïo cuûa moät quoác gia vôùi hai mieàn Nam vaø Baéc Haøn ñöôïc thoáng nhaát trong töông lai. Laù thö xin caùc tín höõu Coâng Giaùo ñoùng goùp 0,2 % lôïi töùc cuûa gia ñình cho chieán dòch cöùu ñoùi Baéc Haøn.

Chieán dòch naøy ñöôïc thieát laäp vaøo thaùng 6 naêm 1996, giöõa luùc ngöôøi daân Baéc Haøn ñang laâm vaøo caûnh ñoùi keùm traàm troïng. Chieán dòch ñöôïc gia haïn vaøo naêm 1998 vaø nay ñöôïc gia haïn theâm cho ñeán leã Giaùng Sinh naêm 2000, xeùt vì naïn ñoùi keùm vaãn tieáp tuïc ôû Baéc Haøn. Trong moät noã löïc nhaèm khuyeán khích caùc tín höõu ñoùng goùp taøi chaùnh cho chieán dòch, uûy ban hoøa giaûi cuûa Toång Giaùo Phaän Seoul loan baùo coù toång coäng 26 ngaøn tín höõu ñaõ göûi soá tieàn hoï höùa daâng cuùng. Laù thö keát thuùc vôùi lôøi keâu goïi nhö sau: "Söï ñau khoå chæ coù theå ñöôïc chöõa laønh khi noù ñöôïc chia seû. Con ñöôøng taét ñeå môû Cöûa Thaùnh cuûa Ñaïi Naêm Thaùnh 2000 laø chia seû nhöõng gì chuùng ta ñang coù".


Ba cuoäc hoïp baùo lieân tieáp taïi Phoøng baùo chí Toøa Thaùnh trong nhöõng ngaøy tôùi ñaây

Ba cuoäc hoïp baùo lieân tieáp taïi Phoøng baùo chí Toøa Thaùnh trong nhöõng ngaøy tôùi ñaây.

Vatican - 20.04.99 - Phoøng Baùo Chí Toøa Thaùnh loan tin: Trong nhöõng ngaøy tôùi ñaây seõ coù ba cuoäc hoïp baùo:

Cuoäc hoïp baùo thöù nhaát vaøo ngaøy thöù Tö 21.04.99 lieân heä ñeán cuoäc gaëp gôõ cuûa ÑTC vôùi caùc Hoäi Ñoaøn vaø Phong Traøo Töï Nguyeän. Cuoäc gaëp gôõ naøy seõ dieãn ra taïi Quaûng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ vaøo ngaøy 16 thaùng 5/1999 tôùi ñaây veà ñeà taøi: "Nhöõng chöùng nhaân cuûa Ñöùc Baùc AÙi vôùi ÑTC". Trong cuoäc hoïp baùo naøy, Vaên Kieän suy tö veà Ñöùc AÙi, veà phong traøo Töï Nguyeän vaø veà phuïc vuï ngöôøi daân seõ do Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh Ñoàng Taâm (Cor Unum) trình baøy. Vaên Kieän naøy naèm trong boái caûnh cuûa vieäc chuaån bò Ñaïi Toaøn Xaù, ñöôïc soaïn thaûo do söï coäng taùc cuûa caùc Hoäi Ñoaøn vaø Phong Traøo Töï Nguyeän taïi YÙ vaø taïi nhieàu nöôùc khaùc.

Trong cuoäc hoïp baùo thöù hai, ñöôïc aán dònh vaøo luùc 11:30 saùng thöù Naêm, 22/04/99, Ñöùc Hoàng Y Edmund Casimir Szoka, Chuû Tòch Ban Quaûn Trò Kinh Teá cuûa Toøa Thaùnh, seõ trình baøy veà moái quan heä cuûa Giaùo Hoäi, caùch rieâng cuûa Toøa Thaùnh vôùi giôùi Ngheä Só. Nhaân dòp naøy, moät cuoäc trieån laõm, vôùi ñeà taøi: "Ñöùc Phaoloâ VI - Moät aùnh saùng cho ngheä thuaät" seõ ñöôïc khaùnh thaønh vaøo saùng thöù Saùu 23/04/99. Ñöùc Phaoloâ laø ngöôøi ñaõ ñem ngheä thuaät môùi vaøo Vatican.

Cuoäc hoïp baùo thöù ba vaøo luùc 10:30 saùng thöù Saùu, 23/04/99, noùi veà "Böùc thö cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II göûi cho giôùi Ngheä Só". Böùc thö naøy seõ do Ñöùc Hoàng Y Paul Poupard, chuû tòch Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà Vaên Hoùa, trình baøy. Böùc thö ñaõ ñöôïc dòch ra taùm thöù tieáng: YÙ, Phaùp, Anh, Ñöùc, Taây Ban Nha, Boà Ñaøo Nha, Hoøa Lan vaø Ba Lan. Ñöùc Gioan Phaoloâ II cuõng laø moät ngheäï só hoài coøn laø thanh nieân. ÑTC ñaõ nghó ñeán vieäc göûi moät böùc thö rieâng cho giôùi Ngheä Só, trong dòp chuaån bò Ñaïi Toaøn Xaù cuûa Naêm 2000.


Taïi Ñeàn Thôø "Kinh Laïy Cha" ôû Gieârusalem coù theâm hai baûn dòch Kinh Laïy Cha baèng tieáng Phi Chaâu

Taïi Ñeàn Thôø "Kinh Laïy Cha" ôû Gieârusalem coù theâm hai baûn dòch Kinh Laïy Cha baèng tieáng Phi Chaâu.

Gieârusalem - 20.04.99 - Caùch ñaây hôn moät tuaàn leã, trong Ñeàn Thôø "Kinh Laïy Cha" ôû Gieârusalem, coù theâm hai baûn dòch kinh Chuùa ñaõ daïy caùc Toâng Ñoà caàu nguyeän, baèng hai thöù tieáng Chaâu Phi: laø tieáng Zulu vaø tieáng Fon. Hai baûn dòch naøy ñöôïc vieát treân hai baûng Ceùramique vaø ñöôïc treo leân töôøng cuøng vôùi caùc baûn dòch khaùc. Vôùi hai baûn dòch tieáng Chaâu Phi, hieän nay trong Ñeàn Thôø coù 115 baûn dòch Kinh Laïy Cha vaø ñöôïc giöõ laïi taïi nôi, maø theo truyeàn thoáng, chính Chuùa ñaõ daïy caùc toâng ñoà kinh naøy. Ñöùc Hoàng Y Bernardin Gantin, Nieân Tröôûng Vieän Hoàng Y, ngöôøi Beùnin, ñaõ chuû söï leã khaùnh thaønh hai baûn dòch tieáng Chaâu Phi vaø leã nghi treo hai baûn kinh trong Ñeàn Thôø, vì nöôùc Beùnin cuûa ngaøi noùi tieáng Fon. Trong thôøi kyø Coâng Ñoàng Vatican II, khi caùc Giaùm Muïc Vieät Nam haønh höông Ñaát Thaùnh, cuõng ñaõ ñaët baûn kinh Laïy Cha baèng tieáng Vieät trong Ñeàn Thôø naày ôû Gieârusalem.


ÑTC seõ vieáng thaêm Armenia vaøo thaùng 7/1999 tôùi ñaây

ÑTC seõ vieáng thaêm Armenia vaøo thaùng 7/1999 tôùi ñaây.

(AFP 20/04/99) - Armenia (Yerevan) - Thöù Ba 20/04/99, vaên phoøng baùo chí cuûa Giaùo Hoäi Kitoâ Armenia loan baùo, theå theo lôøi môøi cuûa Ñöùc Thöôïng Phuï Karekin I vaø Toång Thoáng Robert Kocharian, ÑTC Gioan Phaoloâ II seõ vieáng thaêm Armenia vaøo thaùng 7/1999 tôùi ñaây.

Ñaây laø laàn ñaàu tieân trong lòch söû Kitoâ giaùo Armenia, moät vò Giaùo Hoaøng cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo La Maõ ñeán vieáng thaêm. Phoøng baùo chí cuûa Giaùo Hoäi Armenia cho bieát, caùc giôùi chöùc cuûa Toøa Thaùnh ñaõ ñeán tham quan nöôùc naøy daïo thaùng 3/1999 vöøa qua, ñeå doïn ñöôøng cho chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC. Ñaây cuõng laø chuyeán vieáng thaêm môû ñaàu cho bieán coá vaøo naêm 2001, möøng kyû nieäm 1,700 naêm ñaïo Kitoâ du nhaäp tôùi Armenia.

Trong chuyeán coâng du taïi Armenia, ÑTC Gioan Phaoloâ II seõ vieáng thaêm Echmiadzin, chieác noâi cuûa Giaùo Hoäi Toâng Toøa Armenia (Apostolic Church) vaø nhöõng ñòa ñieåm thaùnh thieâng khaùc. Giaùo Hoäi Toâng Toøa Armenia laø moät phaàn cuûa Chính Thoáng Giaùo vôùi vò thuû laõnh laø Ñöùc Thöôïng Phuï Karekin I. Ña soá daân Armenia laø tín höõu thuoäc Giaùo Hoäi Toâng Toøa Armenia, soá coøn laïi theo Coâng Giaùo vaø Tin Laønh.


Nhaø thôø Chính Toøa ôû thuû ñoâ Jakarta bò ñe doïa ñaët bom

Nhaø thôø Chính Toøa ôû thuû ñoâ Jakarta bò ñe doïa ñaët bom.

(Reuters, AFP 20/04/99) - Indonesia (Jakarta) - Thöù Ba 20/04/99, nhaø thôø Chính Toøa cuûa Coâng Giaùo taïi thuû ñoâ Jakarta ñaõ bò ñe doïa ñaët bom, moät ngaøy sau vuï noå bom taïi ñeàn thôø Hoài Giaùo Istiglal naèm keá beân nhaø thôø Chính Toøa. Tuy nhieân ñoäi ñaëc nhieäm choáng bom cuûa caûnh saùt ñaõ khoâng tìm thaáy daáu veát bom ñaët trong nhaø thôø Chính Toøa. Moät ñoäi caûnh saùt Indonesia ñaõ ñöôïc göûi tôùi ñeå baûo veä an ninh taïi nhaø thôø Chính Toøa.

Hoâm thöù Hai (19/04/99), moät quaû bom ñaõ phaùt noå ôû taàng döôùi cuûa ñeàn thôø Hoài Giaùo Istaglal gaây hö haïi cho nhieàu vaên phoøng vaø vaøi ngöôøi bò thöông. 5 tieáng ñoàng hoà sau vuï noå bom taïi ñeàn thôø Hoài Giaùo ôû thuû ñoâ Jakarta, moät nhoùm ngöôøi Hoài Giaùo taïi Nam Sulawesi, ñaõ taán coâng moät khu vöïc cuûa ngöôøi Coâng Giaùo, taïi Kare, thuoäc vuøng ngoaïi oâ Ujung Pandang, thuû phuû tænh Nam Sulawesi. Nhoùm ngöôøi noåi loaïn ñaõ duøng bom xaêng ñoát chaùy nhieàu toøa nhaø, trong soá naøy coù vaên phoøng moät Hieäp Hoäi Coâng Giaùo, moät khu cö xaù, vaø moät phoøng hoäi cuûa giôùi treû. Tin töùc töø Ujung Pandang cho bieát, caûnh saùt cuõng ñaõ ñöôïc ñieàu ñoäng tôùi ñeå giöõ gìn traät töï taïi khu vöïc nhaø thôø Chính Toøa ôû ñaây.

Cuõng thöù Ba 20/04/99, caùc nhaø laõnh ñaïo Kitoâ giaùo ñaõ leân aùn vuï noå bom taïi ñeàn thôø Hoài Giaùo ôû Jakarta, ñoàng thôøi keâu goïi moïi ngöôøi neân bình tónh vaø ñöøng ñeå mình bò loâi cuoán vaøo nhöõng toan tính cuûa caùc phaàn töû xaáu muoán gaây xaùo troän trong nöôùc. Trong moät thoâng caùo ñöôïc coâng boá, giaùo hoäi Indonesia ñaõ noùi nhö sau: "Giaùo Hoäi Indonesia leân aùn baát cöù keû naøo chuû möu vuï noå bom taïi ñeàn thôø Istiglal. Ñaây laø moät haønh ñoäng thieáu traùch nhieäm, duø laø noù ñöôïc thöïc hieän cho baát cöù muïc tieâu naøo. Chuùng toâi caàu nguyeän ñeå caùc anh chò em Hoài Giaùo ñöôïc theâm söùc maïnh ñeå ñöông ñaàu vôùi nhöõng thaùch ñoá naøy, vaø chuùng toâi cuõng caàu nguyeän cho hoøa bình vaø an ninh traät töï ñöôïc vaõn hoài." Lieàn sau vuï noå bom taïi ñeàn thôø Istaglil, Toång Thoáng Jusuf Habibie cuûa Indonesia ñaõ laäp töùc traán an moïi ngöôøi, ñoàng thôøi goïi ñaây laø moät möu toan nhaém taïo neân nhöõng cuoäc tranh chaáp toân giaùo vaø chuûng toäc ôû Indonesia. Moät vò boä tröôûng cuûa Indonesia thì cho raèng vuï noå bom laø moät toan tính gaây phaù hoaïi cho cuoäc toång tuyeån cöû döï truø dieãn ra vaøo thaùng 6/1999 tôùi ñaây.


Back to Radio Veritas Asia Home Page