Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 18 thaùng 04/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Söï thöùc tænh toân giaùo taïi Hoøa Lan

Söï thöùc tænh toân giaùo taïi Hoøa Lan.

Magnano, YÙ [Zenit 18/04/99] - Giöõa söï troáng roãng tinh thaàn do traøo löu tuïc hoùa taïo ra, hieän nay nguôøi ta ñang chöùng kieán söï thöùc tænh toân giaùo taïi Hoøa Lan.

Ñöùc Cha Adrianus Van Luyn, Giaùm Muïc Rotterdam noùi raèng hieän coù daáu hieäu cho thaáy nhieàu ngöôøi ñang thöïc söï ñi tìm kieám Chuùa.

Phaùt bieåu nhaân dòp tænh taâm haèng naêm taïi moät tu vieän Ñaïi Keát ôû mieàn Piemonte beân YÙ, Ñöùc Giaùm Muïc Rotterdam cho bieát Giaùo Hoäi taïi Hoøa Lan ñaõ traûi qua kinh nghieäm ñau thöông keå töø khi dieãn ra traøo löu tuïc hoùa hoài thaäp nieân 70, khieán cho caùc Chuûng Vieän trôû neân troáng roãng. Hieän nay, ñang coù söï thöùc tænh toân giaùo vaø Giaùo Hoäi phaûi chuaån bò ñeå ñaùp laïi nhu caàu toân giaùo cuûa con ngöôøi. Sinh hoaït toân giaùo ñang gaëp khoù khaên, vì con soá thöøa taùc vieân ngaøy caøng ít vaø giaø coåi.

Laø chuû tòch cuûa UÛy Ban Giaùm Muïc ñaëc traùch veà caùc vaán ñeà xaõ hoäi, Ñöùc Cha Van Luyn, noùi raèng hieän nay Giaùo Hoäi ngaøy caøng quan taâm ñeán nhöõng vaán ñeà khaån thieát cuûa xaõ hoäi trong tinh thaàn ñoái thoaïi ñaïi keát vaø tin töôûng laãn nhau. Ngaøi noùi nhö sau: "laø Giaùo Hoäi, chuùng toâi tham döï vaøo cuoäc tranh luaän coâng khai veà nhöõng giaù trò caàn phaûi ñöôïc xem nhö neàn taûng cho cuoäc soáng chung, trong ñoù coù nhöõng vaán ñeà nhö vieäc laøm cho cheát eâm dòu, phaù thai vaø ngheøo ñoùi". Ngaøi keâu goïi moïi thaønh phaàn Daân Chuùa caàn phaûi soáng ñaïo vaø tình lieân ñôùi moät caùch saâu xa. Ngaøi cho bieát: moät cuoäc thaêm doø môùi ñaây cho thaáy raèng daân chuùng Hoøa Lan ñaët söï tin töôûng cuûa hoï tröôùc heát nôi khoa hoïc, roài keá ñoù môùi ñeán caùc Giaùo Hoäi.


Caùc Ñöùc Giaùm Muïc Phaùp keâu goïi canh taân sinh hoaït chính trò trong nöôùc

Caùc Ñöùc Giaùm Muïc Phaùp keâu goïi canh taân sinh hoaït chính trò trong nöôùc.

Paris [Zenit 18/04/99] - Caùc Ñöùc Giaùm Muïc Phaùp vöøa cho coâng boá moät taøi lieäu keâu goïi caùc tín höõu tham gia vaøo ñôøi soáng chính trò. Ñöùng tröôùc naïn tham nhuõng, caùc tai tieáng ñuû moïi loaïi, söï baát löïc ñeå giaûi quyeát caùc vaán ñeà traàm troïng nhö phaïm phaùp, thaát nghieäp vaø caùc baát coâng xaõ hoäi, daân chuùng ngaøy caøng thieáu tin töôûng nôi caùc chính trò gia vaø caùc tín höõu Coâng Giaùo cuõng rôi vaøo côn caùm doã muoán soáng nieàm tin cuûa mình moät caùch rieâng tö thaàm kín.

Theo caùc Ñöùc Giaùm Muïc Phaùp, ñaây moät thaùi ñoä caàn phaûi loaïi boû. Caùc ngaøi khaúng ñònh nhö sau: "Chính trò laø moät noå löïc taäp theå. Noù laø moät noå löïc tröôøng kyø, cao quí vaø khoù khaên vaø laø moät noå löïc nhaân baûn quan troïng".

Vôùi töïa ñeà "phuïc hoài chính trò", taøi lieäu cuûa caùc Ñöùc Giaùm Muïc Phaùp ñöa ra moät toång hôïp veà laäp tröôøng cuûa Giaùo Hoäi lieân quan ñeán vieäc tham gia cuûa ngöôøi tín höõu trong sinh hoaït chính trò.

Ñöùc Cha Olivier de Beranger, Chuû Tòch UÛy Ban Giaùm Muïc ñaëc traùch veà vieäc soaïn thaûo vaên kieän, giaûi thích lyù do nhö sau: "Ñöùng tröôùc tình traïng ña nguyeân toân giaùo hieän nay, nhieàu ngöôøi bò caùm doã chæ xem toân giaùo nhö moät laõnh vöïc rieâng tö vaø thu hoài vaøo trong nhaø thôø. Do ñoù, caàn phaûi khoâng ngöøng bieän minh cho vieäc daán thaân vaøo caùc vaán ñeà xaõ hoäi. Caùch ñaây hai naêm, trong laù thö muïc vuï gôûi ñeán caùc tín höõu Coâng Giaùo Phaùp, caùc Ñöùc Giaùm Muïc cuõng ñaõ khaúng ñònh raèng ngöôøi Coâng Giaùo khoâng neân ñoùng khung trong laõnh vöïc rieâng tö, chæ vì hoï ñang ñöôïc höôûng cuoäc soáng thoûai maùi trong moät xaõ hoäi theá tuïc".


Back to Radio Veritas Asia Home Page