Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 17 thaùng 04/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÑTC tieáp caùc Giaùm Muïc Canada ñeán Roma vieáng Toøa Thaùnh (Ad Limina)

ÑTC tieáp caùc Giaùm Muïc Canada ñeán Roma vieáng Toøa Thaùnh (Ad Limina).

Vatican - 17.04.99 - Sau khi tieáp phaùi ñoaøn haønh höông giaùo phaän Vigevano, ÑTC tieáp 3 Giaùm Muïc Canada, thuoäc giaùo Tænh Queùbec, ñeán Roma vieáng Toøa Thaùnh. Nhö vaäy trong tuaàn, töø thöù Hai 12 ñeán thöù Baåy 17.04.99, ÑTC ñaõ tieáp 28 vò chuû chaên cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Canada.

Sau ñoù, ÑTC tieáp Ñöùc Toång Giaùm Muïc Carlo Curis, cöïu Söù Thaàn Toøa Thaùnh taïi Canada vaø Ñaïi Söù Coäng Hoøa Tcheøque caïnh Toøa Thaùnh, oâng Frantisek Halas vaø gia ñình ñeán töø giaõ, vì heát nhieäm kyø.


Back to Radio Veritas Asia Home Page