Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 16 thaùng 04/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Ñaïi Hoäi Quoác Teá veà Truyeàn Giaùo seõ ñöôïc cöû haønh taïi Roma töø ngaøy 18 ñeán 22 thaùng 10 naêm 2000, ñeå möøng Ñaïi Toaøn Xaù

Ñaïi Hoäi Quoác Teá veà Truyeàn Giaùo seõ ñöôïc cöû haønh taïi Roma töø ngaøy 18 ñeán 22 thaùng 10 naêm 2000, ñeå möøng Ñaïi Toaøn Xaù.

Tin Vatican (Zenit 16/04/99): Moät trong nhöõng bieán coá quan troïng nhaát, ñeå möøng Naêm Thaùnh 2000, laø Ñaïi Hoäi Quoác Teá Truyeàn Giaùo, do Boä Truyeàn Giaùo toå chöùc taïi Roma, töø ngaøy 18 ñeán 22 thaùng 10 naêm 2000, vôùi chuû ñeà laø: "Chuùa Gieâsu: Nguoàn Maïch ban söï Soáng cho taát caû".

Theo taøi lieäu do boä Truyeàn Giaùo phoå bieán ñeå chuaån bò cho bieán coá quan troïng naày, thì nhöõng tham döï vieân cuûa Ñaïi Hoäi Quoác Teá Truyeàn Giaùo naêm 2000, seõ laø nhöõng ñaïi dieän cuûa caùc giaùo hoäi ñòa phöông töø khaép nôi treân theá giôùi, goàm coù caùc Giaùm Muïc, caùc vò Giaùm Ñoác caùc trung taâm truyeàn giaùo, vaø caùc nhaø truyeàn giaùo coøn hoaït ñoäng.

Ñaïi Hoäi seõ ñöôïc Ñöùc Hoàng Y Jozef TOMKO, Toång Tröôûng boä Truyeàn Giaùo, khai maïc vaøo chieàu ngaøy 18 thaùng 10 naêm 2000. Sau ño,ù moãi ngaøy cuûa Ñaïi Hoäi ñöôïc daønh ñeå khai trieån moät khía caïnh cuûa ñeà taøi chung noùi treân. Chaúng haïn nhö: ngaøy 19 thaùng 10/2000, seõ ñöôïc baøn veà ñeà taøi: Vieäc rao giaûng Chuùa Gieâsu, Ñaáng Cöùu Theá, Ñaáng Thieân Sai. Ngaøy 20 thaùng 10/2000 seõ ñöôïc daønh cho ñeà taøi: Chuùa Gieâsu, Ñaáng ñöôïc xöùc daàu; ngaøy 21 thaùng 10/2000 seõ baøn veà ñeà taøi: Chuùa Gieâsu, hoàng aân cuûa Thieân Chuùa Cha vì thöông con ngöôøi; Ñaïi Hoäi Quoác Teá Truyeàn Giaùo naêm 2000, ñöôïc döï truø beá maïc vaøo ngaøy Chuùa Nhaät 22 thaùng 10, vôùi thaùnh leã Chuùa Nhaät Truyeàn Giaùo taïi quaûng tröôøng thaùnh Pheâroâ. Trong thôøi gian chuaån bò töø nay ñeán thaùng 10 naêm 2000, caùc giaùo hoäi ñòa phöông khaép nôi, ñöôïc khuyeán khích toå chöùc nhöõng Ñaïi Hoäi Truyeàn Giaùo caáp giaùo phaän, ñeå coù dòp suy tö vaø chuaån bò nhöõng ñeà nghò töø nhöõng vuøng vaên hoùa khaùc nhau.


Caùc Nhaø Truyeàn Giaùo Ngoaïi Quoác tieáp tuïc ôû laïi sau khi Macao ñöôïc trao traû cho Trung Quoác

Caùc Nhaø Truyeàn Giaùo Ngoaïi Quoác tieáp tuïc ôû laïi sau khi Macao ñöôïc trao traû cho Trung Quoác.

Tin Macao (Zenit 16/04/99): Caùc Nhaø Truyeàn Giaùo Ngoaïi Quoác coù theå tieáp tuïc coäng vieäc muïc vuï cuûa caùc ngaøi, taïi Macao, sau ngaøy 20 thaùng 12 naêm 1999 naày, ngaøy Macao ñöôïc trao traû laïi cho Trung Quoác. Ñoù laø yù kieán cuûa Ñöùc Cha Laâm, Giaùm Muïc Macao. Hieän taïi, trong giaùo phaän Macao, coù 5 Doøng Nam vaø 14 Doøng Nöõ, hoaït ñoäng. Caùc Tu Só Doøng Teân laø nhöõng nhaø truyeàn giaùo ngoaïi quoác ñeán Macao tröôùc tieân, vaøo theá kyû thöù 16.

Nhöõng ngöôøi Boà Ñaøo Nha ñaõ ñeán Macao naêm 1537; vaø naêm 1554, Boà Ñaøo Nha chính thöùc thieát laäp cô sôû thuoäc ñòa taïi vuøng naày, döïa treân moät thoûa hieäp vôùi chính quyeàn Trung Quoác luùc ñoù. Chieán thaéng cuûa Taây Phöông trong caùi goïi laø "Chieán Tranh Thuoác Phieän", ñaõ baét buoäc Trung Hoa nhöôøng hoaøn toaøn chuû quyeàn treân phaàn ñaát Macao cho Boà Ñaøo Nha, vaøo naêm 1887. Vaøo naêm 1987, hai chính quyeàn Trung Quoác vaø Boà Ñaøo Nha, ñoàng yù laø Macao seõ ñöôïc trao traû laïi cho Trung Quoác vaøo thaùng 12 naêm 1999. Theo baûn thoáng keâ cuûa Toøa Thaùnh, thì daân soá taïi Macao hieän nay laø 450 ngaøn ngöôøi, trong soá naày coù 4.6 phaàn traêm laø ngöôøi Coâng Giaùo, vôùi söï chaêm soùc muïc vuï cuûa moät Giaùm Muïc, 70 Linh Muïc, 13 Nam Tu Só vaø 165 Nöõ Tu.


ÑTC tieáp caùc Giaùm Muïc Canada vaø YÙ ñeán Roma vieáng Toøa Thaùnh (Ad Limina)

ÑTC tieáp caùc Giaùm Muïc Canada vaø YÙ ñeán Roma vieáng Toøa Thaùnh (Ad limina).

Vatican - 16.04.99 - Saùng thöù Saùu, 16/04/99, ÑTC tieáp nhoùm thöù ba cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Canada, goàm 8 vò chuû chaên, ñeán Roma vieáng Toøa Thaùnh. Thöù Hai 12.04.99, ÑTC tieáp nhoùm thöù nhaát goàm 10 vò; thöù Naêm 15.04.99, nhoùm thöù hai, goàm 7 vò. Cho tôùi luùc naøy ÑTC ñaõ tieáp taát caû 25 vò chuû chaên caùc Giaùo Hoäi ñòa phöông taïi Canada.

Sau caùc Giaùm Muïc Canada, ÑTC tieáp 10 Giaùm Muïc mieàn Puglia (mieàn Nam nöôùc YÙ) cuõng ñeán Roma vieáng thaêm Toøa Thaùnh vaø trình baøy veà tình hình cuûa moãi giaùo phaän. Ngaøy hoâm tröôùc ÑTC ñaõ tieáp 10 vò cuõng thuoäc mieàn Puglia.


Back to Radio Veritas Asia Home Page