Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 15 thaùng 04/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÑTC tieáp caùc Giaùm Muïc Canada vaø YÙ ñeán Roma vieáng Toøa Thaùnh (Ad Limina)

ÑTC tieáp caùc Giaùm Muïc Canada vaø YÙ ñeán Roma vieáng Toøa Thaùnh (Ad Limina).

Vatican - 15.04.99 - Saùng thöù Naêm 15/04/99, ÑTC tieáp saùu Giaùm Muïc Canada thuoäc Giaùo Tænh Queùbec, do Ñöùc Cha Maurice Couture, Toång Giaùm Muïc Queùbec, höôùng daãn ñeán Roma vieáng thaêm Toøa Thaùnh vaø töôøng trình veà Giaùo Hoäi ñòa phöông. Saùng thöù Hai vöøa qua 12.04.99, ÑTC ñaõ tieáp 10 vò chuû chaên cuûa Giaùo Hoäi Canada, do Ñöùc Hoàng Y Jean-Claude Turcotte, Toång Giaùm Muïc Giaùo Phaän Montreùal, höôùng daãn. Sau ñoù, ÑTC tieáp 10 Giaùm Muïc cuûa mieàn Puglia (mieàn Nam nöôùc YÙ) do Ñöùc Cha Benigno Luigi Papa, Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Taranto, höôùng ñaãn ñeán Roma vieáng thaêm Toøa Thaùnh theo Giaùo Luaät aán ñònh cöù 5 naêm moät laàn.

Ngoaøi caùc vò Giaùm Muïc ñeán Roma vieáng Toøa Thaùnh, ÑTC coøn tieáp Ban Chæ Ñaïo Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Taây Ban Nha goàm Ñöùc Hoàng Y Antonio Rouco Varela, Toång Giaùm Muïc Giaùo Phaän Madrid, chuû tòch - Ñöùc Hoàng Y Ricardo Maria Gordo, Toång Giaùm Muïc Barcelona, phoù chuû tòch vaø Ñöùc Cha Juan Joseù Asenjo Pelegrina, Giaùm Muïc phuï taù Giaùo Phaän Toledo, thö kyù. Sau cuøng, ÑTC tieáp OÂng Dino Vierin, chuû tòch mieàn töï trò Valle d’Aosta, (mieàn Taây Baéc nöôùc YÙ, giaùp giôùi nöôùc Phaùp, nôi ÑTC ñaõ nghæ heø nhieàu laàn) vaø ñoaøn tuøy tuøng cuûa OÂng. Ngay sau ñoù ÑTC tieáp Ñöùc Cha Cosmo Francesco Ruppi, Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Lecce (mieàn nam nöôùc YÙ) vôùi ñoaøn tuøy tuøng cuûa ngaøi. Trong thôøi gian naøy, Ñöùc Toång Giaùm Muïc coù nhieàu coâng tieáp ñoùn nhieàu ngöôøi di cö tò naïn trong giaùo phaän, caùch rieâng nhöõng nguôøi tò naïn ñeán töø Albania vaø Kosovo.


Back to Radio Veritas Asia Home Page