Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 14 thaùng 04/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Ñöùc Söù Thaàn Toøa Thaùnh taïi Indonesia keâu goïi ngöôøi daân Ñoâng Timor ñoaøn keát

Ñöùc Söù Thaàn Toøa Thaùnh taïi Indonesia keâu goïi ngöôøi daân Ñoâng Timor ñoaøn keát.

(UCAN ET2502.1023 14/04/99) - Ñoâng Timor (Dili) - Ñöùc Toång Giaùm Muïc Renzo Fratini, Söù Thaàn Toøa Thaùnh taïi Indonesia, vöøa leân tieáng keâu goïi ngöôøi daân Ñoâng Timor ñoaøn keát, tha thöù cho nhau vaø cuøng nhau hôïp taùc ñeå xaây döïng neàn hoøa bình vónh vieãn taïi laõnh thoå naøy.

Thöù Hai ngaøy 12/04/99 vöøa qua, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Fratini ñaõ tham döï moät thaùnh leã ñoàng teá taïi nhaø thôø Chính Toøa Ñöùc Meï Voâ Nhieãm Nguyeân Toäi ôû thuû phuû Dili, vôùi söï tham döï cuûa khoaûng 50 Linh Muïc, 150 Nöõ Tu vaø 5 ngaøn Tín Höõu Coâng Giaùo. Ngoû lôøi trong thaùnh leã, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Fratini ñaõ noùi nhö sau: "ÑTC Gioan Phaoloâ II göûi lôøi chaøo yeâu meán cuûa ngaøi tôùi caùc anh chò em. ÑTC luoân caàu nguyeän cho hoøa bình vaø coâng lyù ñeán ngöï trò taïi Ñoâng Timor naøy. Vì theá taát caû ngöôøi daân Ñoâng Timor phaûi hieäp nhaát vôùi nhau ñeå xaây döïng hoøa bình vaø möu caàu lôïi ích chung. Khoâng coù hoøa bình thì cuõng seõ khoâng ñaït ñöôïc coâng lyù, vaø khoâng coù coâng lyù thì cuõng khoâng coù hoøa bình". Vò Söù Thaàn Toøa Thaùnh taïi Indonesia cho bieát ngaøi hieåu raèng Ñoâng Timor bò chia reõ vì quan ñieåm chính trò, tuy nhieân söï khaùc bieät trong quan ñieåm chính trò khoâng theå daãn tôùi baïo ñoäng, gaây ra nhöõng maát maùt veà söï soáng vaø taøi saûn.

Lieàn sau thaùnh leã, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Fratini ñaõ coù cuoäc hoïp kín vôùi caùc Linh Muïc taïi Ñoâng Timor. Theo lôøi Ñöùc Cha Carlos Ximenes Belo, trong buoåi hoïp, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Fratini ñaõ ñöôïc caùc lm baùo caùo veà tình hình hieän nay taïi Ñoâng Timor. Vò söù thaàn Toøa Thaùnh ñaët chaân tôùi Ñoâng Timor ngaøy 10/04/99 trong chuyeán vieáng thaêm keùo daøi 4 ngaøy. Chuùa Nhaät ngaøy 11/04/99, ngaøi ñaõ chuû söï thaùnh leã beá maïc moät ñaïi hoäi cho giôùi treû nhaân dòp Leã Phuïc Sinh, taïi thò traán Manututo, naèm caùch Dili khoaûng 64 kiloâmeùt veà höôùng Ñoâng. Khoaûng 7,000 thanh thieáu nieân Ñoâng Timor ñaõ tham döï thaùnh leã beá maïc naøy. Ngoû lôøi vôùi giôùi treû trong thaùnh leã, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Fratini keâu goïi taát caû thanh thieáu nieân ngöôøi Ñoâng Timor haõy coá gaéng queân ñi chuyeän quaù khöù vaø noã löïc xaây döïng hoøa bình cho töông lai. Thieân Chuùa keâu goïi nhaân loaïi haõy yeâu thöông nhau vaø giôùi treû khoâng neân nuoâi döôõng haän thuø trong taâm hoàn cuûa mình.


ÑTC tieáp caùc Giaùm Muïc Rumani

ÑTC tieáp caùc Giaùm Muïc Rumani.

Vatican - 14.04.99 - Sau buoåi tieáp kieán chung, trong Ñeàn Vatican, ÑTC tieáp saùu Giaùm Muïc cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Rumani, trong soá naøy coù Ñöùc Cha Lucian Muresan, Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Fagaras-Alba Giulia vaø Ñöùc Cha Gheorghe Gutin, Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Cluj-Gherla. Caùc Giaùm Muïc Rumani ñeán Roma trong dòp naøy khoâng phaûi ñeå vieáng thaêm Toøa Thaùnh (Ad Limina); nhöng chaéc chaén vieäc caùc ngaøi ñeán Roma lieân heä ñeán chuyeán vieáng thaêm tôùi ñaây cuûa ÑTC taïi Rumani, ñöôïc aán ñònh töø moàng 7 ñeán 9 thaùng 5/1999, do lôøi môøi cuûa Toång Thoáng Coäng Hoøa Rumani, cuûa caùc Giaùm Muïc Coâng Giaùo vaø cuûa Giaùo Hoäi Chính Thoáng. Taïi Rumani Giaùo Hoäi Chính Thoáng chieám hôn 80 phaàn traêm daân cö. Ñaây laø moät chuyeán vieáng thaêm khoâng deã daøng vaø cuõng laø laàn thöù nhaát moät Giaùo Hoäi Chính Thoáng môøi ÑTC vieáng thaêm.


Back to Radio Veritas Asia Home Page