Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 13 thaùng 04/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Moät phaùi ñoaøn caùc Giaùm Muïc Colombia seõ vieáng thaêm San Salvador

Moät phaùi ñoaøn caùc Giaùm Muïc Colombia seõ vieáng thaêm San Salvador.

San Salvador [Apic 13/04/99] - Moät phaùi ñoaøn caùc Giaùm Muïc Colombia seõ leân ñöôøng vieáng thaêm San Salvador ñeå tìm hieåu veà caùch thöùc toå chöùc tieán trình hoøa giaûi taïi ñaây. Caùc Ñöùc Giaùm Muïc Colombia seõ gaëp gôõ vôùi caùc ñaïi dieän cuûa Gíao Hoäi San Salvador, chính phuû vaø cöïu phieán quaân San Salvador.

Ñöôïc bieát hoài naêm 1992, do trung gian hoøa giaûi cuûa Giaùo Hoäi, chính phuû vaø phieán quaân taïi San Salvador ñaõ ñaït ñöôïc moät hoøa öôùc lòch söû chaám döùt bao nhieâu naêm noäi chieán.

Saùng kieán vieáng thaêm San Salvador cuûa caùc Ñöùc Giaùm Muïc Colombia dieãn ra sau khi nhöõng cuoäc thöông thuyeát giöõa chính phuû Colombia vaø caùc löïc löôïng phieán quaân ñaõ thaát baïi hoài muøa heø naêm vöøa qua.

Ñöùc Cha Hector Henao, Toång Thö Kyù Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc kieâm tröôûng ñoaøn caùc Giaùm Muïc Colombia vieáng thaêm San Salvador, giaûi thích raèng chuyeán vieáng thaêm coù muïc ñích hoïc hoûi kinh nghieäm cuûa San Salvador haàu aùp duïng vaøo tình hình Colombia. Trong nhöõng ngaøy löu laïi taïi San Salvador, phaùi ñoaøn caùc Giaùm Muïc Colombia seõ coù cuoäc trao ñoåi vôùi oâng Francesco Jovel, cöïu chæ huy caùc löïc löôïng phieán quaân, hieän ñang laø daân bieåu quoác hoäi San Salvador.


Laàn ñaàu tieân, moät vò Toång Thö Kyù cuûa Hoäi Ñoàng Ñaïi Keát caùc Giaùo Hoäi Kitoâ vieáng thaêm Baéc Haøn

Laàn ñaàu tieân, moät vò Toång Thö Kyù cuûa Hoäi Ñoàng Ñaïi Keát caùc Giaùo Hoäi Kitoâ vieáng thaêm Baéc Haøn.

Geneøve [Apic 13/04/99] - Laàn ñaàu tieân trong lòch söû cuûa Baéc Haøn, moät vò Toång Thö Kyù cuûa Hoäi Ñoàng Ñaïi Keát caùc Giaùo Hoäi Kitoâ vieáng thaêm nöôùc naøy. Muïc Sö Konrad Raiser, Toång Thö Kyù cuûa Hoäi Ñoàng coù truï sôû taïi Geneøve vaø qui tuï 338 Giaùo Hoäi taïi haèng traêm quoác gia, seõ ñeán Baéc Haøn vaøo ngaøy 17/04/99 tôùi ñaây.

Taïi thuû ñoâ Bình Nhöôõng, Muïc Sö Raiser seõ gaëp gôõ vôùi chuû tòch Kim Jong Il vaø caùc ñaïi dieän cuûa lieân ñoaøn Kitoâ Giaùo taïi Baéc Haøn.

Vò Toång Thö Kyù cuûa Hoäi Ñoàng caùc Giaùo Hoäi Kitoâ cho bieát chuyeán vieáng thaêm dieãn ra trong khuoân khoå nhöõng coá gaéng maø Hoäi Ñoàng ñaõ thöïc hieän töø 10 naêm qua nhaèm coå voõ söï hoøa giaûi giöõa hai mieàn Nam Baéc Trieàu Tieân.

Ñöùng tröôùc thaûm traïng thieáu thoán löông thöïc maø Baéc Haøn ñang traûi qua, Muïc Sö Raiser cuõng seõ baøy toû vôùi chính phuû nöôùc naøy thieän chí cuûa caùc toå chöùc Ñaïi Keát trong vieäc cöùu trôï nhaân ñaïo.


ÑTC chuû söï thaùnh leã phong Hieån Thaùnh cho ba Chaân Phöôùc

ÑTC chuû söï thaùnh leã phong Hieån Thaùnh cho ba Chaân Phöôùc.

Vatican - 13.04.99. Luùc 10 giôø saùng Chuùa Nhaät tôùi ñaây 18.04.99, taïi Quaûng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ, ÑTC seõ chuû söï thaùnh leã troïng theå phong Hieån Thaùnh cho Ba Chaân Phöôùc: Giovanni Calabria (1873-1954) , Linh Muïc ngöôøi YÙ, saùng laäp Hai Doøng Ñaày Tôù ngheøo ngaønh nam vaø Ñaày Tôù ngheøo ngaønh nöõ cuûa Chuùa Quan Phoøng (Servi Poveri vaø Serve Povere della Provvidenza) - Marcellin Joseph Benoit Champagnat (1789-1840), Linh Muïc ngöôøi Phaùp, saùng laäp Doøng Caùc Sö Huynh Maristes cuûa caùc Tröôøng Coâng Giaùo (Petits Freøres de Marie), vaø laø vò Toâng Ñoà cuûa neàn giaùo duïc Coâng Giaùo - Agostina Livia Pietrantoni (1864-1894), ngöôøi YÙ, thuoäc Doøng Caùc Nöõ Tu Baùc AÙi, do Thaùnh Jeanne Antide Thouret, ngöôøi Phaùp saùng laäp. Nöõ Tu bò moät beänh nhaân ôû beänh vieän Chuùa Thaùnh Thaàn, keá beân Vatican, nôi Nöõ Tu laøm vieäc, saùt haïi vì khöôùc töø nhöõng caùm doã cuûa anh ta. Nöõ Tu, theo göông Chuùa treân Thaùnh Giaù, ñaõ tha thöù cho keû gieát mình, tröôùc khi taét thôû.

Vôùi ba Vò Hieån Thaùnh môùi, trong hôn 20 naêm Trieàu Giaùo Hoaøng, Ñöùc Gioan Phaoloâ II ñaõ toân phong leân baäc Hieån Thaùnh 283 vò Chaân Phöôùc, trong soá naøy coù 246 vò Töû Ñaïo vaø 37 vò Hieån Tu. Trong soá 246 vò Töû Ñaïo coù 117 Vò ñaõ hy sinh maïng soáng taïi Vieät Nam vaø ñöôïc toân phong ngaøy 19.06.1988 vaø 103 Vò ñaõ cheát vì Ñöùc Tin taïi Ñaïi Haøn, ñöôïc toân phong thaùng 5 naêm 1984, nhaân dòp kyû nieäm 200 naêm Tin Möøng ñöôïc rao giaûng taïi nöôùc naøy, luùc ñaàu hoaøn toaøn do ngöôøi giaùo daân ñaûm traùch.

Thoâng caùo cuûa Vaên Phoøng phuï traùch caùc cuoäc cöû haønh phuïng vuï cuûa Ñöùc Thaùnh Cha, vieát: "Qua caùc Thaùnh môùi naøy, Giaùo Hoäi caûm taï Chuùa Cha, nguoàn maïch söï thaùnh thieän; Nôi caùc Thaùnh Giaùo Hoäi chieâm ngöôõng thaønh quaû cuûa Maàu Nhieäm Phuïc Sinh Chuùa Kitoâ, Ñaáng Cöùu Theá.


Ñaïi Dieän Toøa Thaùnh leân tieáng taïi UÛy Ban kyõ thuaät cuûa Toå Chöùc theá giôùi veà du lòch hoïp taïi Madrid

Ñaïi Dieän Toøa Thaùnh leân tieáng taïi UÛy Ban kyõ thuaät cuûa Toå Chöùc theá giôùi veà du lòch hoïp taïi Madrid.

Madrid - 13.4.99 - "Moät du lòch coù theå thöïc hieän ñöôïc cho moïi ngöôøi, nhö moät cô hoäi quan troïng ñeå hieåu bieát caùc neàn vaên hoùa khaùc nhau hieän nay treân theá giôùi vaø ñeå coå voõ vieäc phaùt trieån con ngöôøi treân phöông dieän con ngöôøi vaø thieâng lieâng": ñaây laø moät öôùc mong vaø caàu chuùc cuûa Ñöùc OÂng Piero Monni, Quan Saùt Vieân thöôøng tröïc cuûa Toøa Thaùnh taïi Toå Chöùc Theá Giôùi veà du lòch, ñöôïc bieåu loä truôùc ñaïi dieän cuûa 138 quoác gia Hoäi Vieân cuûa Toå Chöùc, hieän ñang tham döï Khoùa Hoïp cuûa UÛy Ban kyõ thuaät, ñöôïc toå chöùc trong nhöõng ngaøy naøy taïi Madrid, thuû doâ Taây Ban Nha.

Vò Ñaïi Dieän Toøa Thaùnh noùi: "Giaùo Hoäi Coâng Giaùo öôùc mong raèng caùc giaù trò con ngöôøi vaø Kitoâ khoâng bò toån thöông bôûi du lòch hieän nay, moät du lòch khoâng luoân luoân toân troïng thieân nhieân, caùc quyeàn con ngöôøi vaø caùc giaù trò thieâng lieâng cuûa con ngöôøi".

Hôn nöõa, moät du lòch coù traùch nhieäm vaø chuyeân nghieäp phaûi baûo ñaûm "phaåm chaát cuûa caùc dòch vuï vaø cuûa caùc haï taàng cô sôû". Ñöùc OÂng Monni nhaéc ñeán nhöõng thieáu soùt thöôøng xaåy ra maø khoâng ñöôïc löu yù, vì quaù chuù troïng vaø luoân luoân daønh öu tieân cho yeáu toá kinh teá. Trong nhöõng thieáu soùt ñöôïc nhaéc ñeán caùch rieâng, vò daïi dieän Toøa Thaùnh neâu leân thieáu soùt trong vieäc baûo trôï phaùp luaät, y teá vaø toân giaùo cuûa ngöôøi du lòch, khi hoï ñi ra nöôùc ngoaøi. Trong caùc bieän phaùp caàn ñöa ra ñeå caûi thieän laõnh vöïc du lòch, Vò ñaïi dieän Toøa Thaùnh nhaán maïnh ñeán söï tieän lôïi cuûa vieäc soaïn thaûo moät "Cuoán luaät toång quaùt veà luaân lyù du lòch". Ñöùc OÂng Monni quaû quyeát: "Vieäc du haønh laø moät cô hoäi quan troïng cho con ngöôøi, bôûi vì vieäc du haønh naøy cho hoï cô hoäi khaùm phaù nhöõng khaùc nhau vaø nhöõng ñaëc thuø veà vaên hoùa cuûa con ngöôøi. Vì theá, moät daán thaân chung laø ñieàu raát ñaùng öôùc mong vaø khích leä, ñeå taát caû coù theå thöïc hieän vieäc du lòch vaø nhö vaäy ñöôïc höôûng moät thöïc taïi giaùo duïc xöùng ñaùng veà moïi phöông dieän cuûa con ngöôøi; con ngöôøi phaûi tìm thaáy nôi du lòch cô hoäi cuûa moät böôùc tieán ñeán söï hoaøn thieän veà vaät chaát vaø tinh thaàn".


Caùc tín höõu thuoäc coäng ñoàng Hy Laïp-Coâng Giaùo taïi Ukraine ñöôïc pheùp xaây caát nhaø thôø Chính Toøa

Caùc tín höõu thuoäc coäng ñoàng Hy Laïp-Coâng Giaùo taïi Ukraine ñöôïc pheùp xaây caát nhaø thôø Chính Toøa.

(Avvenire 13.04.99) - Kiev - 13.04.99 - Sau nhieàu naêm thaûo luaän, môùi ñaây nhaø caàm quyeàn Kiev ñaõ cho pheùp coäng ñoàng caùc tín höõu Hy Laïp-Coâng Giaùo taïi Ukraine, ñöôïc pheùp xaây caát nhaø thôø Chính Toøa cuûa hoï, keá beân Toøa Giaùm Muïc. Leã nghi laøm pheùp vaø ñaët vieân ñaù ñaàu tieân ñeå xaây caát nhaø thôø môùi ñöôïc döï tính vaøo Muøa Heø tôùi ñaây vaø bieán coá naøy ñöôïc taát caû coäng ñoàng Coâng Giaùo chôø ñôïi vôùi nhieàu haân hoan.

Giaùo Hoäi Hy Laïp-Coâng Giaùo, thuoäc leã nghi Ñoâng Phöông, nhöng luoân luoân trung thaønh vôùi Roma, ñaõ bò baùch haïi döõ doäi döôùi cheá ñoä coäng saûn Lieân Xoâ. Töø naêm 1930 trôû ñi, nhaø ñoäc taøi Stalin tòch thu moïi taøi saûn cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo; caùc nôi phuïng töï, hoaëc ñöôïc cheá ñoä trao cho Giaùo Hoäi Chính Thoáng, thieân chính phuû, hoaëc bò xöû duïng cho coâng vieäc cuûa Nhaø Nöôùc. Giaùo Hoäi Coâng Giaùo taïi Coäng Hoøa Ukraine hieän nay coù khoaûng hôn 4 trieäu tín höõu, trong ñoù coù 30 ngaøn cö nguï taïi thuû ñoâ Kiev.


Back to Radio Veritas Asia Home Page