Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 12 thaùng 04/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Ñöùc Cha Carlos Ximenes Belo ñình hoaõn cuoäc ñoái thoaïi hoøa giaûi

Ñöùc Cha Carlos Ximenes Belo ñình hoaõn cuoäc ñoái thoaïi hoøa giaûi.

(AFP 11-12/04/99) - Ñoâng Timor (Dili) - Thöù Baûy vöøa qua, Ñöùc Cha Carlos Ximenes Belo, giaùm quaûn toâng toøa Dili, ñaõ loan baùo vieäc ñình hoaõn cuoäc ñoái thoaïi hoøa giaûi thöù hai, döï truø dieãn ra trong thaùng naøy. Quyeát ñònh naøy cuûa Ñöùc Cha Belo laø ñeå phaûn ñoái lôøi pheâ bình cuûa vò chuû tòch quoác hoäi Ñoâng Timor, phuû nhaän coù vuï thaûm saùt xaûy ra taïi Liquisa.

Trong cuoäc hoïp baùo taïi thuû phuû Dili, Ñöùc Cha Belo ñaõ noùi nhö sau: "Toâi, Ñöùc Cha Belo, quyeát ñònh ñình hoaõn cuoäc ñoái thoaïi hoøa giaûi thöù hai döï truø dieãn ra trong thaùng naøy, cho ñeán khi naøo toâi nhaän ñöôïc theâm chi tieát töø oâng Armindo Mariano lieân quan tôùi vuï saùt haïi taïi Liquisa. Vaø toâi seõ ñình hoaõn cuoäc ñoái thoaïi naøy cho ñeán khi naøo tieáng suùng im laëng" OÂng Armindo Mariano laø chuû tòch quoác hoäi Ñoâng Timor. Ñöùc Cha Belo yeâu caàu oâng Mariano giaûi thích lôøi pheâ bình cuûa oâng noùi raèng chæ coù 5 ngöôøi cheát trong vuï saùt haïi ngöôøi tò naïn taïi moät nhaø thôø ôû Liquisa, naèm caùch thuû phuû Dili khoaûng 30 kilomeùt veà höôùng Taây. Theo Ñöùc Cha Belo, coù ít nhaát 25 ngöôøi tò naïn Ñoâng Timor ñaõ bò thieät maïng trong vuï taán coâng do caùc toaùn voõ trang uûng hoä Indonesia chuû möu. Ñaây laø vuï thaûm saùt maø vò giaùm quaûn toâng toøa Dili ñaõ so saùnh nhö quaân ñoäi Indonesia thaûm saùt ngöôøi Ñoâng Timor taïi nghóa trang Sta. Cruz ôû thuû phuû Dili daïo naêm 1991. Cuoäc ñoái thoaïi hoøa giaûi do Ñöùc Cha Belo ñöùng ra laøm trung gian giöõa hai phe ngöôøi Ñoâng Timor uûng hoä vaø choáng Indonesia. Cuoäc ñoái thoaïi laàn thöù nhaát keát thuùc taïi Dili daïo ñaàu naêm nay.

Hoâm Chuùa Nhaät vöøa qua (11/04/99), Ñöùc Cha Belo ñaõ ñeán cöû haønh thaùnh leã taïi nhaø thôø ôû Liquisa nôi xaûy ra vuï thaûm saùt, döôùi söï baûo veä chaët cheõ cuûa caùc nhaân vieân an ninh, giöõa luùc caùc phaàn töû uûng hoä Indonesia coù voõ trang ñöùng beân ngoaøi. Vì sôï haõi, khoâng moät giaùo daân Ñoâng Timor naøo daùm vaøo nhaø thôø khieán cho Ñöùc Cha Belo phaûi thoát leân nhö sau: "Ñaây laø laàn ñaàu tieân, khoâng moät giaùo daân naøo ñi döï thaùnh leã. Thaät laø ñieàu ñaùng buoàn". Moät soá tín höõu Coâng Giaùo, sau khi nghe tieáng chuoâng ñaõ böôùc vaøo nhaø thôø vôùi daùng veû sôï seät tröôùc nhöõng caëp maét ñe doïa cuûa nhöõng phaàn töû uûng hoä Jakarta caàm voõ khí beân ngoaøi. Caùc nhaân vieân an ninh phaûi khoù khaên laém môùi laøm aùp löïc vôùi caùc phaàn töû naøy rôøi khuoân vieân nhaø thôø. Sau ñoù khoaûng 500 ñeán 600 tín höõu ñaõ vaøo nhaø thôø ñeå döï thaùnh leã. Trong baøi giaûng, Ñöùc Cha Belo ñaõ caûm ñoäng noùi vôùi caùc giaùo daân nhö sau: "Chuùa Gieâsu ñaõ chòu ñau khoå nhöng Ngaøi ñaõ chaáp nhaän moïi söï. Chuùng ta haõy giöõ thaùi ñoä naøy nhö Chuùa Gieâsu. Chuùng ta chòu ñau khoå, nhöng vôùi ñöùc tin, chuùng ta seõ xaây döïng moät Liquisa môùi. Chuùng ta seõ xaây döïng laïi ñôøi soáng, giuùp ñôõ nhau vaø ñöôïc töï do tham döï thaùnh leã taïi nhaø thôø ôû baát cöù nôi naøo, maø khoâng phaûi sôï haõi".


Ñöùc Ñaïi Lai Laït Ma cuûa Taây Taïng vieáng linh cöûu Ñöùc coá Hoàng Y Henriquez cuûa Chileâ

Ñöùc Ñaïi Lai Laït Ma cuûa Taây Taïng vieáng linh cöûu Ñöùc coá Hoàng Y Henriquez cuûa Chileâ.

(AFP 12/04/99) - Chileâ (Santiago) - Thöù Hai 12/04/99 nhaø laõnh tuï tinh thaàn cuûa Taây Taïng, Ñöùc Ñaït Lai Laït Ma, ñaõ ñeán vieáng linh cöûu cuûa Ñöùc Hoàng Y Silva Henriquez, cöïu Toång Giaùm Muïc thuû ñoâ Santiago, tröôùc khi dieãn ra leã an taùng.

Trong nhaø thôø chính toøa ôû thuû ñoâ, Ñöùc Ñaït Lai Laït Ma ñaõ ñeán ñaët moät khaên quaøng traéng beân caïnh linh cöûu cuûa Ñöùc coá Hoàng Y, bieåu tröng söï ñeå tang, kính troïng vaø bieát ôn. Ñöùc Ñaït Lai ñaõ quì caàu nguyeän beân linh cöûu cuûa nhaân vaät ñaõ töøng can ñaûm ñöùng ra beânh vöïc cho nhaân quyeàn trong vaø sau cheá ñoä ñoäc taøi cuûa töôùng Augusto Pinochet. Rôøi nhaø thôø Chính Toøa, Ñöùc Ñaïi Lai noùi raèng, ngaøi ñeán vieáng linh cöûu ñeå toû loøng ngöôõng moä ñoái vôùi nhaø laõnh ñaïo giaùo hoäi Coâng Giaùo, ngöôøi ñaõ tranh ñaáu cho hoøa bình.

Ñöùc Ñaïi Lai Laït Ma ñang thöïc hieän chuyeán coâng du caùc nöôùc vuøng Chaâu Myõ La Tinh, trong ñoù coù caû traïm döøng chaân taïi Argentina vaø Brazil.


ÑTC tieáp caùc giaùm muïc Canada ñeán Roma vieáng Toøa Thaùnh (Ad Limina)

ÑTC tieáp caùc giaùm muïc Canada ñeán Roma vieáng Toøa Thaùnh (Ad Limina).

Vatican - 12.04.99. Saùng thöù Hai 12.04.99, ÑTC tieáp 10 Giaùm Muïc Canada ñeán Roma vieáng Toaø Thaùnh do Ñöùc Hoàng Y Jean-Claude Turcotte, Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Montreùal, höôùng daãn.

Canada, moät quoác gia roäng nhaát theá giôùi, goàm 9 trieäu 950 ngaøn caây soá vuoâng; nhöng daân soá laïi thöa thôùt, chæ coù khoaûng 30 trieäu, trong ñoù coù 12 trieäu röôûi ngöôøi Coâng Giaùo, ñuôïc chia thaønh 74 giaùo phaän, hôn 5 ngaøn giaùo xöù, döôùi söï höôùng daãn cuûa 134 Giaùm Muïc, vôùi söï coäng taùc cuûa 10 ngaøn Linh Muïc vaø 28 ngaøn Nöõ Tu.

Theo baûn thoáng keâ cuoái cuøng (naêm 1995) cuûa Giaùo Hoäi, taïi Canada coù hôn 2 ngaøn tröôøng Coâng Giaùo vôùi khoaûng 700 ngaøn hoïc sinh, sinh vieân. Ngoaøi ra Giaùo Hoäi Coâng Giaùo coøn quaûn lyù khoaûng 650 vieän xaõ hoäi-y teá.

Sau caùc Giaùm Muïc Canada, ÑTC tieáp Ñöùc Toång Giaùm Muïc Edmond Farhat, söù thaàn Toøa Thaùnh taïi Coäng Hoøa Slovenia vaø Macedonia.


Back to Radio Veritas Asia Home Page