Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 11 thaùng 04/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Ñöùc Hoàng Y Toång Giaùm Muïc thaønh phoá Mehicoâ toå chöùc caàu nguyeän choáng laïi baïo ñoäng

Ñöùc Hoàng Y Toång Giaùm Muïc thaønh phoá Mehicoâ toå chöùc caàu nguyeän choáng laïi baïo ñoäng.

Meâhicoâ [ apic 11/4/99] - Ñöùc Hoàng Y Norberto Rivera Carrera, Toång Giaùm Muïc thaønh phoá Meâhicoâ, ñaõ loan baùo seõ daønh tuaàn leã töø ngaøy 18 ñeán 25/04/99 tôùi ñaây vaø moät ngaøy aên chay ñeå caàu nguyeän choáng laïi naïn baïo ñoäng ñang taøn phaù xaõ hoäi Meâhicoâ.

Tröôùc teä naïn baét coùc, buoân baùn ma tuùy, gieát ngöôøi, haõm hieáp, ngaøy caøng gia taêng trong xöù sôû, Ñöùc Hoàng Y Toång Giaùm Muïc Meâhicoâ baøy toû quyeát taâm phaûi laøm moïi giaù ñeå chaän ñöùng laøn soùng baïo ñoäng. Do ñoù ngaøi ñaõ môøi goïi caùc hieäp hoäi giaùo daân vaø caùc Doøng Tu tham gia vaøo chieán dòch choáng laïi baïo ñoäng.

Trong moät söù ñieäp ñöôïc coâng boá nhaân dòp tuaàn leã caàu nguyeän choáng laïi baïo ñoäng naøy, Ñöùc Hoàng Y Carrera nhaán maïnh ñeán söï caàn thieát phaûi môøi goïi toaøn theå xaõ hoäi caàu nguyeän cho coâng bình. Vôùi rieâng ngöôøi Coâng Giaùo, ngaøi nhaéc nhôõ raèng boån phaän truyeàn giaùo ñoøi hoûi hoï phaûi "quan taâm tôùi caùc naïn nhaân trong khuoân khoå caùc toå chöùc an ninh vaø tö phaùp cuõng nhö trong caùc nhaø tuø". Ngaøi keâu goïi caùc tín höõu haõy chuù yù ñeán "chieàu kích ñaïo ñöùc, lieân ñôùi vaø thieâng lieâng cuûa vieäc phoøng ngöøa naïn phaïm phaùp".

Ngay töø ñaàu naêm nay, ñöùng tröôùc caùc cuoäc baét coùc ñeå toáng tieàn, caùc Ñöùc Giaùm Muïc Meâhicoâ ñaõ ñöa ra quyeát ñònh ra vaï tuyeät thoâng cho taát caû nhöõng ai phaïm toäi aùc naøy.


Lieân Hieäp Helsinki toá caùo caùc vi phaïm töï do toân giaùo

Lieân Hieäp Helsinki toá caùo caùc vi phaïm töï do toân giaùo.

Vienne [Apic 11/04/99] - Lieân Hieäp Helsinki coù truï sôû taïi Vienne, AÙo Quoác, toá caùo caùc vi phaïm töï do toân giaùo.

Trong baûn baùo caùo coù töïa ñeà "nhieàu vi phaïm töï do toân giaùo taïi caùc nöôùc thaønh vieân cuûa Lieân Hieäp AÂu Chaâu", Lieân Hieäp Helsinki chæ trích moät caùch ñaëc bieät khuynh höôùng cuûa nhieàu chính phuû Taây AÂu muoán aùp ñaët caùc haïn cheá phaùp lyù treân caùc hoaït ñoäng cuûa nhieàu phong traøo toân gíao môùi thöôøng ñöôïc goïi laø "caùc giaùo phaùi".

Baûn baùo caùo nhaéc laïi raèng naêm 1994, caùc nöôùc thaønh vieân cuûa Toå Chöùc An Ninh vaø hôïp taùc AÂu Chaâu, ñaõ taùi khaúng ñònh quyeát taâm "baûo ñaûm töï do löông taâm vaø toân giaùo, cuõng nhö coå voõ baàu khí khoan nhöôïng vaø toân troïng hoå töông giöõa nhöõng nguôøi coù toân giaùo vaø khoâng toân giaùo".

Tuy nhieân, theo baûn baùo caùo, nhieàu nöôùc ñaõ ñöa ra nhöõng qui ñònh hay nhöõng bieän phaùp nhaèm giôùi haïn caùc hoaït ñoäng cuûa caùc nhoùm toân giaùo môùi. Caùc giôùi haïn naøy thöôøng coù muïc ñích cuûng coá laäp tröôøng cuûa caùc coäng ñoàng toân giaùo chieám ña soá, voán ñöôïc xem nhö laø thaønh phaàn cuûa baûn saéc daân toäc. Ñoù laø tröôøng hôïp cuûa Chính Thoáng giaùo taïi Nga. Hôn nöõa, nhöõng bieän phaùp aáy laïi ñöôïc chính caùc giôùi thaân coäng voâ thaàn ñeà xöôùng.


Back to Radio Veritas Asia Home Page