Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 09 thaùng 04/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Thaùi Lan chuaån bò cho ngaøy Giôùi Treû AÙ Chaâu

Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Thaùi Lan chuaån bò cho ngaøy Giôùi Treû AÙ Chaâu.

(UCAN TH2464.1022 9/04/99) - Thaùi Lan (Bangkok) - Ñeå chuaån bò cho Ñaïi Hoäi Giôùi Treû AÙ Chaâu do Lieân Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÙ Chaâu ñöùng ra baûo trôï, Hoäi Ñoàng ñaëc traùch veà giôùi treû Coâng Giaùo cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Thaùi Lan ñaõ toå chöùc moät cuoäc haønh höông ñem Thaùnh Giaù Chuùa ñeán taát caû 10 giaùo phaän treân toaøn nöôùc.

Caây Thaùnh Giaù naøy do Ñöùc Cha George Yod Phimphisan, Giaùm Muïc Udon Thani vaø laø chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Thaùi, taëng cho giôùi treû, muïc ñích laø ñeå xaây döïng tình hieäp nhaát Kitoâ Giaùo vaø khuyeán khích giôùi treû tích cöïc tham gia vaøo coâng taùc truyeàn giaùo caû theá giôùi. Chuùa Nhaät Phuïc Sinh 4/04/99 vöøa qua, Thaùnh Giaù noùi treân ñaõ ñöôïc tröng baøy trong thaùnh leã taïi nhaø thôø chaùnh toøa ôû thuû ñoâ Bangkok, vaø sau ñoù caây Thaùnh Giaù ñöôïc mang tôùi caùc nhaø thôø trong Toång Giaùo Phaän. Ñöùc Hoàng Y Michael Michai Kitbunchu, Toång Giaùm Muïc Bangkok, ñaõ keát thuùc thaùnh leã vôùi lôøi caàu nguyeän, xin Thieân Chuùa höôùng daãn giôùi treû Thaùi Lan theo böôùc Chuùa Gieâsu vaø trôû thaønh coâng cuï höõu hieäu phuïc vuï moïi ngöôøi.

Linh Muïc Leonard Ochoa, Toång Thö Kyù Hoäi Ñoàng Giôùi Treû cho bieát, cuoäc haønh höông caây thaùnh giaù baét ñaàu töø thaùng 9/1998 naêm ngoaùi vaø seõ keùo daøi cho tôùi ngaøy dieãn ra ñaïi hoäi giôùi treû AÙ Chaâu. Ñaïi Hoäi naøy seõ ñöôïc toå chöùc töø ngaøy 7 ñeán ngaøy 12 thaùng 8/1999 taïi Hua Hin, naèm caùch thuû ñoâ Bangkok khoaûng 240 kiloâmeùt veà höôùng Taây Nam. Chuû ñeà cuûa ñaïi hoäi laø: "Giôùi Treû AÙ Chaâu haønh trình vôùi Ñöùc Kitoâ tieán tôùi Thieân Nieân Kyû Môùi". Muïc ñích cuûa ñaïi hoäi laø trôû neân ñoäng löïc khích leä tinh thaàn truyeàn giaùo cuûa giôùi treû vaø taïo ñieàu kieän ñeå giôùi treû thuoäc moïi toân giaùo chia seû kinh nghieäm vôùi nhau.


Baûn dòch môùi caùc Vaên Kieän Coâng Ñoàng chung Vatican II baèng tieáng Nga

Baûn dòch môùi caùc Vaên Kieän Coâng Ñoàng chung Vatican II baèng tieáng Nga.

(Avvenire 9.04.99) - Moscowa - 9.04.99 - Trong nhöõng ngaøy vöøa qua, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Tarcisio Bertone, thö kyù Boä Giaùo Lyù Ñöùc Tin, ñaõ trình baøy taïi Ñaïi Chuûng Vieän cuûa caùc ngöôøi Coâng Giaùo thuoäc leã nghi Latinh ôû thaønh phoá Peterburg, beân Nga, baûn dòch môùi caùc vaên kieän Coâng Ñoàng Chung Vatican II baèng tieáng Nga. Baûn dòch naøy ñöôïc phoå bieán vaøo cuoái naêm 1998. Taát caû caùc vaên kieän ñöôïc thu laïi thaønh moät cuoán, do AÁn Quaùn Paoline thöïc hieän.

Chuyeán vieáng thaêm cuûa Ñöùc Toång Giaùm Muïc thö kyù Boä Giaùo Lyù ñöùc tin keát thuùc baèng thaùnh leã ñoàng teá trong nhaø thôø Saint Louis taïi Moscowa vôùi Ñöùc Toång Giaùm Muïc Kondrusiewicz, giaùm quaûn Toâng Toøa taát caû mieàn Nga Chaâu AÂu. Sau thaùnh leã, Ñöùc Cha Bertone ñaõ gaëp gôõ thaân maät caùc Linh Muïc vaø caùc tín höõu giaùo daân taïi thuû ñoâ Nga.


Caùc Giaùm Muïc Indonesia keâu goïi tín höõu Coâng Giaùo trong nöôùc ñi boû phieáu

Caùc Giaùm Muïc Indonesia keâu goïi tín höõu Coâng Giaùo trong nöôùc ñi boû phieáu.

(UCAN IJ2475.1022 9/04/99) - Indonesia (Jakarta) - Caùc Giaùm Muïc Coâng Giaùo Indonesia keâu goïi tín höõu Coâng Giaùo toaøn quoác haõy naém tay nhau cuøng vôùi tín höõu caùc toân giaùo baïn, xaây döïng tình hieäp nhaát ñeå ñoái phoù vôùi nhöõng côn khuûng hoaûng Indonesia ñang traûi qua hieän giôø.

Trong laù thö muïc vuï daøi 8 trang mang töïa ñeà: "Choãi daäy vaø Ñöông Ñaàu trong Hy Voïng", do hai vò chuû tòch vaø Toång Thö Kyù Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc cuøng kyù teân, caùc Giaùm Muïc Indonesia, khuyeán khích caùc tín höõu ñöøng ñeå sôï haõi löôùt thaéng hoï, nhöng haõy cuøng vôùi anh chò em treân toaøn quoác phaùt trieån moät ñôøi soáng luaân lyù vaø ñöùc tin laønh maïnh. Thö muïc vuï coù ñoaïn ghi nhö sau: "Cuøng vôùi caû nöôùc, chuùng ta phaûi daán thaân phuïc hoài caùc veát thöông vaø nhöõng gì bò hö haïi, phaùt sinh töø baûn tính töï cao töï ñaïi, söï thieån caän vì quyeàn lôïi rieâng cuûa nhoùm, taâm thöùc traû thuø vaø muoán loaïi boû ngöôøi khaùc. Trong hoaøn caûnh khoù khaên nhö vaäy, chuùng toâi keâu goïi anh chò em ñöøng sôï, bôûi vì Thieân Chuùa luoân chaêm soùc cho chuùng ta. Noãi lo sôï cuûa chuùng ta coù theå laø do mình töï yù taïo neân. Noãi lo sôï naøy gia taêng vaø ñöôïc nhöõng ngöôøi coù taâm ñòa ñoäc aùc thoåi phoàng leân, ñeå hoï coù theå phaïm nhöõng toäi aùc gheâ tôûm vì quyeàn lôïi rieâng cuûa hoï. Söï ñoaøn keát cuûa chuùng ta vôùi toaøn theå daân chuùng trong nöôùc raát coù giaù trò vaø seõ trôû thaønh theá löïc maïnh hôn ñeå ñoái phoù vôùi söï voâ luaân vaø xaây döïng quoác gia. Chuùng ta laø coâng daân cuûa quoác gia naøy vaø chuùng ta coù nhieäm vuï duy trì an ninh cuûa ñaát nöôùc. Chuùng ta haõy baét chöôùc thaùi ñoä cuûa Chuùa Gieâsu, vò chuû chaên nhaân laønh, vaø chuùng ta khoâng neân baûo veä Thieân Chuùa baèng baïo ñoäng."

Sau cuøng, caùc Giaùm Muïc Indonesia keâu goïi taát caû caùc cöû tri ngöôøi Coâng Giaùo haõy xöû duïng quyeàn boû phieáu cuûa hoï vaø tích cöïc tham gia vaøo cuoäc toång tuyeån cöû döï truø dieãn ra vaøo thaùng 6/1999 tôùi ñaây. Caùc Giaùm Muïc noùi nhö sau: "Anh chò em haõy xöû duïng quyeàn boû phieáu cuûa anh chò em vôùi moät löông taâm vaø söï phaùn ñoaùn laønh maïnh veà phaåm chaát vaø quan ñieåm chính trò cuûa caùc ñaûng phaùi cuõng nhö cuûa caùc öùng cöû vieân, döïa theo quaù khöù hoaït ñoäng cuûa hoï. Ñöøng ñeå mình bò löôøng gaït bôûi teân goïi, nhöõng höùa heïn, hay bieåu töôïng cuûa caùc ñaûng phaùi chính trò, bôûi vì nhöõng yeáu toá naøy khoâng caàn thieát. Haõy boû phieáu cho nhöõng ñaûng coù phaåm chaát luaân lyù toát, trung thaønh vaø bieát thöïc thi quyeàn lôïi cho caû nöôùc, cho söï ñoaøn keát vaø hieäp nhaát quoác gia".


Back to Radio Veritas Asia Home Page