Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 08 thaùng 04/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÑTC tieáp Taân Toång Thö Kyù Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà hieäp nhaát Kitoâ, Ñöùc Cha Walter Gasper

ÑTC tieáp Taân Toång Thö Kyù Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà hieäp nhaát Kitoâ, Ñöùc Cha Walter Gasper.

Castelgandolfo - 8.04.99 - Saùng thöù Naêm muøng 8 thaùng 4/1999, taïi Castelgandolfo, ÑTC tieáp Thuû Töôùng Coäng Hoøa Slovak, oâng Mikulas Dzurinda, phu nhaân vaø ñoaøn tuøy tuøng.

Sau ñoù, ngaøi tieáp Ñöùc Hoàng Y Aloisio Lorscheider, Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Aparecida, beân Brazil; roài Taân Toång Thö Kyù Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà hieäp nhaát Kitoâ, Ñöùc Cha Walter Gasper, Giaùm Muïc giaùo phaän Rottenburg-Stuttgart beân Coäng Hoøa Lieân Bang Ñöùc.

ÑTC hieän ñang nghæ ít ngaøy taïi Traïi Heø Castelgandolfo, sau nhöõng ngaøy meät nhoïc cuûa Tuaàn Thaùnh. Ngaøi seõ trôû veà Vatican vaøo thöù baåy muøng 10 thaùng 4/1999,vaø Chuùa Nhaät seõ vieáng thaêm muïc vuï giaùo xöù Santa Maria di Loreto trong giaùo phaän Roma.


Back to Radio Veritas Asia Home Page