Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 06 thaùng 04/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Caùc Giaùo Hoäi AÙ Chaâu keâu goïi ñaùp öùng nhieàu hôn choáng laïi beänh lao vaø beänh lieät khaùng

Caùc Giaùo Hoäi AÙ Chaâu keâu goïi ñaùp öùng nhieàu hôn choáng laïi beänh lao vaø beänh lieät khaùng.

(UCAN AS2447.1022 6/04/99) - Ñöùc (Wurburg) - Caùc cô quan ñaëc traùch veà y teá, cöùu trôï vaø phaùt trieån coù lieân heä vôùi giaùo hoäi caàn phaûi ñaùp öùng nhieàu hôn ñeå ñoái phoù vôùi beänh lao vaø beänh lieät khaùng.

37 nhaân vieân ñaïi dieän caùc giaùo hoäi ôû AÙ Chaâu ñaõ höôùng öùng lôøi keâu goïi treân ñaây, ñöôïc ñöa ra taïi Hoäi Nghò Quoác Teá veà Beänh Lao vaø Beänh Lieät Khaùng, dieãn ra töø ngaøy 9-11 thaùng 3 vöøa qua taïi thaønh phoá Wurzburg cuûa Ñöùc. Hoäi nghò naøy do, Caritas Quoác Teá, Cô Quan Hôïp Taùc Quoác Teá cho Phaùt Trieån vaø Ñoaøn Keát, goïi taét laø CIDSE, cuøng ñöùng ra toå chöùc. Toång coäng coù 81 ñaïi bieåu tôùi tham döï hoäi nghò, trong soá naøy coù caùc ñaïi bieåu ñeán töø Camboát, Ñoâng Timor, AÁn Ñoä, Philippines, Thaùi Lan vaø Vieät Nam. Theo baûn baùo caùo cuûa Toå chöùc Y Teá Theá Giôùi taïi hoäi nghò, beänh lao laø moät vaán ñeà y teá aûnh höôûng ñeán caû theá giôùi, vaø hieän laø moät trong nhöõng caên beänh truyeàn nhieãm gieát ngöôøi haøng ñaàu. Cuoäc chieán phoøng choáng beänh lao laïi trôû thaønh khoù khaên hôn, ñaëc bieät vôùi nhöõng ñoái töôïng bò nhieãm sieâu vi HIV cuûa beänh lieät khaùng. Moät khi mang trong ngöôøi sieâu vi HIV, naïn nhaân deã daøng bò vi truøng lao taán coâng khi heä thoáng mieãn nhieãm trong cô theå ngöôøi naøy khoâng coøn kieåm soaùt noåi HIV.

Caùc tham döï vieân ñaõ yeâu caàu Caritas Quoác Teá vaø CIDSE caûi tieán caùc noã löïc daán thaân cuûa mình ñeå ñoái phoù vôùi hai caên beänh nguy hieåm noùi treân, cuûng coá khaû naêng y teá cuûa mình taïi ñòa phöông. Caàn phaûi coù moät heä thoáng nhaém caäp nhaät hoùa caùc thoâng tin, ñaëc bieät trong vieäc phoøng ngöøa, chöõa trò vaø giaùo duïc cho ngöôøi daân veà moái nguy hieåm cuûa beänh lao vaø beänh lieät khaùng. Giaùo hoäi vaø caùc cô quan phi chính phuû lieân heä caàn phaûi coù nhöõng ñöôøng höôùng roõ reät trong coâng taùc giuùp phoøng ngöøa hai chöùng beänh, phuø hôïp vôùi caùc nguyeân taéc ñaïo ñöùc cuûa Kitoâ giaùo.


ÑTC boå nhieäm Söù Thaàn môùi taïi Philippines

ÑTC boå nhieäm Söù Thaàn môùi taïi Philippines.

Vatican - 06.04.99 - ÑTC vöøa boå nhieäm Ñöùc Toång Giaùm Muïc Antonio Franco, 62 tuoåi, ngöôøi YÙ, thuoäc Giaùo Phaän Benevento (mieàn Nam), hieän laø Söù Thaàn taïi Ukraine, laøm Söù Thaàn Toøa Thaùnh taïi Philippines, thay theá Ñöùc Toång Giaùm Muïc Gian Vincenzo Moreni, cuõng ngöôøi YÙ, thuoäc Giaùo Phaän Brescia, mieàn Baéc, ñaõ qua ñôøi, caùch ñaây moät thaùng.

Töø thöù Hai sau Leã Phuïc Sinh, ÑTC ra traïi heø Castelgandolfo caùch Roma 25 caây soá, ñeå nghæ ít ngaøy sau nhöõng coâng vieäc vaát vaû cuûa Tuaàn Thaùnh. Ngaøi seõ trôû laïi Vatican thöù Tö 7/04/99, ñeå tieáp caùc ñoaøn haønh höông, nhö thöôøng leä; sau ñoù ngaøi trôû laïi Traïi heø cho tôùi thöù Baåy 10/04/99, seõ trôû laïi Vatican.


Ñaïi Hoäi caùc Beà Treân Toång Quyeàn caùc Doøng Nöõ taïi YÙ

Ñaïi Hoäi caùc Beà Treân Toång Quyeàn caùc Doøng Nöõ taïi YÙ.

(Avvenire 6.04.99) - Roma - 06.04.99 - Thöù Naêm tôùi ñaây 8.04.99, khoùa hoïp khoaùng ñaïi haèng naêm cuûa caùc Beà Treân Toång Quyeàn Doøng Nöõ taïi YÙ (USMI: Unione delle Superiore Maggiori Italiane), ñöôïc khai maïc taïi Roma, döôùi quyeàn chuû toïa cuûa Meï Teâresa Simionato, chuû tòch Hieäp Hoäi. Ñeà taøi cuûa Khoùa Khoaùng Ñaïi ñöôïc höôùng daãn bôûi nhöõng chæ thò cuûa ÑTC veà Naêm cuoái cuøng cuûa vieäc chuaån bò Ñaïi Toaøn Xaù naêm 2000. 800 Nöõ Tu, ñaïi dieän 50 ngaøn Nöõ Tu toaøn nöôùc YÙ, tham döï Khoùa Hoïp, seõ suy tö veà ñeà taøi "Haõy trôû veà vôùi Chuùa Cha ñeå cöùu theá gian: ñôøi soáng nöõ tu tieán ñeán nhöõng lieân ñôùi môùi".

Sau dieãn vaên nhaäp ñeà cuûa Vò Chuû Tòch, Meï Teâreâsa Simoniato, laø caùc baøi thuyeát trình cuûa Cha Marko Ivan Rupnik, Doøng Teân vaø cuûa Nöõ Giaùo Sö xaõ hoäi hoïc: Eleonora Barbieri Masini, thuoäc Ñaïi Hoïc Gregoriana.

Ñöùc Hoàng Y Eduardo Martinez Somalo, Toång Tröôûng Boä caùc Doøng Tu vaø caùc Tu Hoäi Taän Hieán, seõ chuû söï thaùnh leã khai maïc. Thöù Saùu, muøng 9/04/99, Ñöùc Hoàng Y Camillo Ruini, Toång Ñaïi Dieän giaùo phaän Roma, chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc YÙ, seõ daâng thaùnh leã cho caùc vò tham döï.


700 Tu Vieän taïi YÙ môû cöûa ñoùn tieáp giaùo daân ñeán tónh taâm

700 Tu Vieän taïi YÙ môû cöûa ñoùn tieáp giaùo daân ñeán tónh taâm.

(Avvenire 6.04.99 ) - Roma - 6.04.99 - Trong baøi noùi chuyeän môùi ñaây treân ñaøi Phaùt thanh Vatican, Nöõ Tu Maria Augusta, thuoäc Ñan Vieän Trappiste ôû Vitorchiano, naèm trong tænh Viterbo, mieàn trung nöôùc YÙ, cho bieát: hieän nay coù khoaûng 700 Tu Vieän trong caû nöôùc YÙ saün saøng môû cöûa ñoùn tieáp ngöôøi giaùo daân vaø caùc gia ñình muoán ñeán tónh taâm vaø caàu nguyeän, trong moät thôøi thôøi gian, taïi caùc nôi thanh vaéng naøy. Nöõ Tu cho bieát theâm: Trong soá 700 Tu Vieän, coù 400 thuoäc Lieân Hieäp YÙ veà caùc tuaàn tónh taâm (Fies: Federazione Italiana degli Esercizi spirituali).

Ngöôøi giaùo daân vaø caùc gia ñình ñeán tónh thaâm taïi caùc Tu Vieän seõ soáng theo neáp soáng tu vieän: Caàu Nguyeän - theo caùc giôø kinh Phuïng Vuï - döï thaùnh leã haèng ngaøy - duøng böõa thanh ñaïm taïi nhaø daønh rieâng cho khaùch cuûa doøng. Ngoaøi ra, hoï seõ coù moät vò tuyeân uùy höôùng daãn vaø moät nöõ tu nöõa, neáu hoï muoán.

Ñaây laø moät saùng kieán raát höõu ích cho coâng vieäc trôû veà vôùi Chuùa vaø thaùnh hoùa ñôøi soáng, caùch rieâng trong thôøi kyø chuaån bò Ñaïi Toaøn Xaù. Ñoàng thôøi cuõng giuùp ngöôøi giaùo daân hieåu hôn veà ñôøi soáng taän hieán vaø coù theå laø cô hoäi toát gieo vaõi ôn keâu goïi nôi giôùi treû.


Back to Radio Veritas Asia Home Page