Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 02 thaùng 04/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Caùc Ñöùc Giaùm Muïc Colombia ñeà nghò taùi laäp cuoäc ñoái thoaïi vì hoøa bình taïi vuøng phi quaân söï

Caùc Ñöùc Giaùm Muïc Colombia ñeà nghò taùi laäp cuoäc ñoái thoaïi vì hoøa bình taïi vuøng phi quaân söï.

Bogota [Apic 2/04/99] - Caùc Ñöùc Giaùm Muïc Colombia ñeà nghò taùi laäp cuoäc ñoái thoaïi vì hoøa bình taïi vuøng phi quaân söï.

Ñöùc Cha Luis Augusto Castro Quiroga, ñaïi dieän cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Colombia taïi Hoäi Ñoàng quoác gia veà Hoøa Bình, ñaõ ñeà nghò xöû duïng vuøng phi quaân söï ñeå taùi laäp cuoäc ñoái thoaïi giöõa chính phuû vaø caùc toå chöùc du kích.

Daïo thaéng 11/1998 naêm vöøa qua, ñeå coå voõ nhöõng cuoäc hoøa ñaøm sô boä giöõa chính phuû vaø toå chöùc caùc löïc löôïng voõ trang caùch maïng Colombia, Toång Thoáng Pastrana vaø phieán quaân ñaõ ñoàng yù phi quaân söï hoùa moät laõnh thoå roäng khoaûng 42 ngaøn caây soá vuoâng.

Moät thaùng tröôùc ñoù, moät toå chöùc du kích khaùc coù teân laø Quaân Ñoäi Giaûi Phoùng cuõng ñaõ toå chöùc moät cuoäc hoïp thöôïng ñænh qui tuï ñaïi dieän cuûa xaõ hoäi daân söï, ban chæ huy cuûa Quaân Ñoäi Giaûi Phoùng cuõng nhö quan saùt vieân cuûa chính phuû va Hoäi Hoàng Thaäp Töï quoác teá.

Thaùng ba 1999 vöøa qua, oâng Ramiro Vargas, ngöôøi chæ huy cuûa Quaân Ñoäi Giaûi Phoùng Colombia cho haõng thoâng taán Coâng Giaùo Apic cuûa Thuïy Só bieát raèng chính phuû Thuïy Só saün saøng ñöùng ra laøm trung gian ñeå toå chöùc cuoäc gaëp gôõ giöõa chính phuû vaø ñaïi dieän cuûa Quaân Ñoäi Giaûi Phoùng.

Ñöùc Cha Castro Quiroga keâu goïi phong traøo caùc löïc löôïng voõ trang caùch maïng Colombia cuõng haõy theo göông cuûa Quaân Ñoäi Giaûi Phoùng ñeå ngoài vaøo baøn thöông thuyeát vaø ngöng caùc cuoäc baét coùc treû em vò thaønh nieân cuõng nhö caùc phuï nöõ coù mang vaø nhöõng nguôøi giaø treân 60 tuoåi.


Back to Radio Veritas Asia Home Page