Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 31 thaùng 03/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Chöông trình huaán luyeän kinh thaùnh cho haøng giaùo daân

Chöông trình huaán luyeän kinh thaùnh cho haøng giaùo daân.

(UCAN AS2389.1021 31/03/99) - Malaysia (Plentong) - Caùc tham döï vieân taïi khoùa hoïp thöù hai veà vieäc Toâng Ñoà cuûa Kinh Thaùnh, ñaõ ñoàng yù veà nhu caàu caáp thieát môû caùc chöông trình huaán luyeän kinh thaùnh cho giaùo daân.

Khoùa hoïp do Vaên Phoøng Truyeàn Giaùo cuûa Lieân Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÙ Chaâu baûo trôï, dieãn ra taïi Plentong - Nam Malaysia, töø ngaøy 1-5 thaùng 3/1999. Hieän dieän taïi khoùa hoïp coù 16 Giaùm Muïc, 18 Linh Muïc, Tu Só vaø Giaùo Daân ñeán töø 10 nöôùc AÙ Chaâu. Chuû ñeà khoùa hoäi thaûo laø: "Caùc Giaùm Muïc nhö nhöõng ñaày tôù rao giaûng Lôøi cuûa Söï Soáng Trong Theá Giôùi". Chuû ñeà naøy ñöôïc choïn döïa treân chuû ñeà cuûa khoùa hoïp khoaùng ñaïi cuûa Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc döï truø dieãn ra vaøo naêm 2000 vôùi chuû ñeà: "Giaùm Muïc: Ngöôøi phuïc vuï Tin Möøng Cuûa Ñöùc Kitoâ cho hy voïng cuûa Theá Giôùi".

Qua caùc cuoäc hoäi thaûo, caùc tham döï vieân thöøa nhaän taàm quan troïng cuûa chöông trình huaán luyeän toång quaùt cho caùc tu só veà coâng taùc toâng ñoà, ñoàng thôøi thaûo luaän veà ñeà nghò môû caùc chöông trình huaán luyeän taïi caùc chuûng vieän ñeå giuùp caùc Linh Muïc töông lai trôû thaønh nhöõng ñaày tôù höõu hieäu trong coâng taùc rao giaûng lôøi Chuùa. Qua caùc buoåi chia seû kinh nghieäm, caùc tham döï vieân cuõng ñoàng yù veà nhu caàu môû caùc khoùa huaán luyeän veà kinh thaùnh cho haøng giaùo daân chuyeân veà coâng taùc naøy.


Phaùt Ngoân Vieân Toøa Thaùnh tuyeân boá veà vieäc vieáng thaêm Vatican cuûa caùc nhaø chính trò Nga

Phaùt Ngoân Vieân Toøa Thaùnh tuyeân boá veà vieäc vieáng thaêm Vatican cuûa caùc nhaø chính trò Nga.

Vatican - 31.03.99 - Veà vieäc vieáng thaêm Vatican cuûa caùc nhaø chính trò Nga, Phaùt Ngoân Vieân Toøa Thaùnh, Tieán Só Navarro Valls, cho phoå bieán thoâng caùo vaén taét nhö sau:

"Ñöùc Hoàng Y Quoác Vuï Khanh, Angelo Sodano, saùng thöù Tö (31.03.99) ñaõ tieáp moät nhoùm caùc nhaø chính trò Nga, trong ñoù coù cöïu Thuû Töôùng Gaidar. Cuøng ñeán vôùi cöïu Thuû Töôùng Gaidar, coøn coù hai vò cöïu thuû töôùng khaùc nöõa. Caùc vò ñeán ñeå trình baøy moät soá ñeà nghò cuûa caùc vò veà moät saùng kieán coù theå giuùp taùi laäp hoøa bình trong mieàn Balcan".


Back to Radio Veritas Asia Home Page