Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 30 thaùng 03/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Caùc Giaùm Muïc Paraguay keâu goïi thöïc hieän hoøa giaûi quoác gia

Caùc Giaùm Muïc Paraguay keâu goïi thöïc hieän hoøa giaûi quoác gia.

Tin Paraguay (CNS30/03/99): Caùc Giaùm Muïc Paraguay vöøa leân tieáng keâu goïi taát caû moïi ngöôøi daân trong nöôùc haõy coá gaéng thöïc hieän cuoäc hoøa giaûi quoác gia, tieáp theo sau cuoäc aùm saùt phoù Toång Thoáng Luis Maria Argana ngaøy 23 thaùng 3/1999, vaø cuoäc töø chöùc cuûa Toång Thoáng Raul CUBAS vaøo ngaøy 28 thaùng 3/1999.

Trong Thaùnh Leã taïi Nhaø Thôø Chính Toøa thuû ñoâ ASUNCION cuûa Paraguay hoâm ngaøy 29 thaùng 3/1999, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Felipe Benitez AVALOS, Toång Giaùm Muïc Asuncion, ñaõ ñoïc cho daân chuùng nghe lôøi keâu goïi chung cuûa caùc Giaùm Muïc Paraguay, xin daân chuùng haõy vöôït qua nhöõng thôøi kyø baïo ñoäng, vaø baét ñaàu xaây döïng laïi xaõ hoäi Paraguay. Caùc Giaùm Muïc leân tieáng xin caùc vò laõnh ñaïo chính trò, caùc hieäp hoäi, caùc nghieäp ñoaøn lao ñoäng vaø caùc hoïc giaû trí thöùc, haõy ñoùng goùp phaàn cuûa mình cho traùch vuï hoøa giaûi, vôùi nieàm hy voïng vaøo töông lai vaø vôùi traùch nhieäm xaõ hoäi. Caùc Giaùm Muïc nhaän ñònh raèng: "Ñaõ ñeán luùc soáng thöïc haønh nhöõng giaù trò luaân lyù vaø xaõ hoäi, töø kinh nghieäm soáng ñöùc tin vaø trong yù höôùng phuïc vuï cho coâng ích."


Caùc nhaø truyeàn thoâng möu tìm caùc giaù trò Kitoâ

Caùc nhaø truyeàn thoâng möu tìm caùc giaù trò Kitoâ.

(UCAN AS2390.1021 30/03/99) - Malaysia (Kuala Lumpur) - Caùc giaù trò Kitoâ caàn phaûi ñöôïc thaêng tieán qua nhöõng noã löïc nhaém xaây döïng moät xaõ hoäi coâng baèng.

Treân ñaây laø quan ñieåm cuûa caùc ñaïi bieåu tham döï khoùa hoäi thaûo cuûa Hieäp Hoäi Caùc Nhaø Truyeàn Thoâng Kitoâ Theá Giôùi, dieãn ra taïi thuû ñoâ Kuala Lumpur cuûa Malaysia. Chuû ñeà cuûa khoùa hoäi thaûo laø: "Söï Ña Daïng cuûa AÙ Chaâu vaø Caùc Giaù Trò Chung cho Nhaân Phaåm Con Ngöôøi", vôùi söï goùp maët cuûa caùc ñaïi bieåu töø Bangladesh, AÁn Ñoä, Indonesia, Malaysia vaø Pakistan. Ñeå ñaït tôùi muïc tieâu noùi treân, caùc ñaïi bieåu ñeàu ñoàng yù neân duy trì baûn chaát ña daïng cuûa AÙ Chaâu qua ñoái thoaïi ñoàng thôøi gaây yù thöùc cho moïi ngöôøi taïi luïc ñòa naøy veà quyeàn ñöôïc töï do lieân laïc cuûa moïi ngöôøi. Moät trong nhöõng trôû ngaïi cho caùc noã löïc naøy laø söï baát khoan nhöôïng ñoái vôùi Kitoâ Giaùo ôû AÙ Chaâu, do ñoù thay vì chuù troïng tôùi söï khaùc bieät veà vaên hoùa vaø toân giaùo, caàn phaûi taäp trung vaøo coâng taùc xaây döïng tình hieäp nhaát baèng vieäc coå voõ caùc giaù trò chung.

Trong baøi thuyeát trình cuûa mình, muïc sö Hermen Shastri, Toång Thö Kyù Hoäi Ñoàng Caùc Giaùo Hoäi taïi Malaysia, ñöa ra nhaän ñònh nhö sau: "Ñeå baûo veä nhaân phaåm con ngöôøi, ñieàu tröôùc tieân laø phaûi baûo veä nhaân quyeàn. Neáu coù söï baát coâng naøo ñoù xaûy ra, vaø laø ñieàu sai traùi ñoái vôùi taát caû toân giaùo, thì caàn phaûi tìm ra moät quan ñieåm chung döïa treân caùc giaù trò chung, vaø neân traùnh döïa treân quan ñieåm cuûa rieâng moät toân giaùo naøo".


ÑTC thieát laäp giaùo phaän môùi vaø boå nhieäm Giaùm Muïc taïi AÁn Ñoä

ÑTC thieát laäp giaùo phaän môùi vaø boå nhieäm Giaùm Muïc.

Vatican - 30.03.99 - Taïi AÁn Ñoä ÑTC vöøa cho thaønh laäp Giaùo Tænh môùi, Giaùo Tænh Patna, ñoàng thôøi caát nhaéc Toøa Giaùm Muïc Patna leân Toøa Toång Giaùo Tænh. Caùc giaùo phaän sau ñaây seõ trôû thaønh nhöõng giaùo phaän tröïc thuoäc Giaùo Tænh môùi Patna: Bettiah, Bhagalpur, Muzaffarpur vaø Purnea. ÑTC boå nhieäm Ñöùc Cha Benedict John Osta, 68 tuoåi, Doøng Teân, hieän laø Giaùm Muïc Patna, laøm Toång Giaùm Muïc giaùo phaän môùi.

Taïi Ghana, ÑTC thieát laäp giaùo phaän môùi, giaùo phaän Yendi, vôùi laõnh thoå caét chia bôûi Toång Giaùo Phaän Tamale. Giaùo Phaän môùi laø Giaùo Phaän phuï thuoäc cuûa Giaùo Tænh Tamale. ÑTC boå nhieäm cha Vincent Boi-Nai, 54 tuoåi, Tu Só doøng Ngoâi Lôøi (Verbita), hieän laø coá vaán cuûa Doøng ôû Roma, laøm Giaùm Muïc tieân khôûi cuûa Giaùo Phaän môùi. Tröôùc khi ñöôïc baàu laøm Coá Vaán cuûa Doøng, Cha Boi-Nai ñaõ giöõ chöùc vuï Beà Treân Tænh Doøng taïi Ghana.

Giaùo Phaän Yendi roäng 32,500 caây soá vuoâng vôùi hôn moät trieäu daân cö, trong ñoù chæ coù 15 ngaøn ngöôøi Coâng Giaùo, ñöôïc chia thaønh 12 giaùo xöù, döôùi söï höôùng daãn cuûa 50 Linh Muïc vaø hôn 50 Nöõ Tu.


Caùc Giaùm Muïc Sri Lanka keâu goïi baàu cöû oân hoøa

Caùc Giaùm Muïc Sri Lanka keâu goïi baàu cöû oân hoøa.

(UCAN SR2401.1021 30/03/99) - Sri Lanka (Colombo) - Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Sri Lanka vöøa ra moät thoâng caùo keâu goïi toå chöùc cuoäc baàu cöû trong saïch vaø oân hoøa. Cuoäc baàu cöû 5 hoäi ñoàng tænh ôû Sri Lanka döï truø dieãn ra vaøo ngaøy 6/04/99 tôùi ñaây.

Thoâng caùo ngaøy 25/03/99 mang chöõ kyù cuûa Ñöùc Cha Malcolm Ranjith, Giaùm Muïc Ratnapura vaø laø Toång Thö Kyù Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Sri Lanka. Trong thoâng caùo, caùc Giaùm Muïc ghi nhaän nhöõng vuï baïo ñoäng coù lieân quan tôùi baàu cöû taïi Sri Lanka trong nhöõng naêm gaàn ñaây, vaø tình traïng naøy ñaõ trôû thaønh moät vaán ñeà luaân lyù vaø ñaïo ñöùc caàn ñöôïc chuù yù tôùi. Beân caïnh vieäc aûnh höôûng tôùi keát quaû baàu cöû, baïo ñoäng coøn aûnh höôûng nghieâm troïng tôùi nhöõng quyeàn caên baûn cuûa caùc cöû trò trong moät nöôùc daân chuû, ñoù laø quyeàn ñöôïc töï do löïa choïn öùng cöû vieân mình muoán boû phieáu cho maø khoâng bò baát cöù moät söï ñe doïa naøo tôùi an ninh cuûa cöû tri. Theo caùc Giaùm Muïc Sri Lanka, haàu heát caùc ñaûng phaùi chính trò taïi nöôùc naøy ñeàu coù nhöõng phaàn töû saün saøng gaây roái, gian laän vaø baïo ñoäng, ñeå giaønh phaàn thaéng veà cho ñaûng cuûa mình.

Thoâng caùo keâu goïi caùc nhaø laõnh ñaïo chính trò, caùc vieân chöùc ñaëc traùch cuoäc baàu cöû vaø giôùi chöùc an ninh cuõng nhö coâng chuùng trong nöôùc haõy ñaûm baûo theá naøo ñeå cuoäc baàu cöû ñöôïc dieãn ra trong töï do, coâng baèng vaø oân hoøa. Trong khi ñoù, Ñöùc Cha Frank Marcus Fernando, Giaùm Muïc Chilaw vaø Ñöùc Cha Raymond Peiris, Giaùm Muïc Kurunegala, ñaõ leân tieáng yeâu caàu baø toång thoáng Chandrika Kumaratunga ra leänh huûy boû keát quaû cuoäc baàu cöû hoäi ñoàng tænh, dieãn ra ngaøy 25/01/99 vöøa qua taïi Wayamba thuoäc Taây Baéc Sri Lanka. Thay maët cho caùc Linh Muïc vaø haøng giaùo daân trong giaùo phaän cuûa mình, hai vò Giaùm Muïc ñaõ xin Toång Thoáng Kumaratunga cho baàu cöû, vì söï gian laän quaù ñoä ñaõ xaûy ra trong kyø baàu cöû naøy. Cuøng vôùi hai laù thö göûi Toång Thoáng, caùc Giaùm Muïc cuõng göûi cho baø moät taäp saùch thu thaäp nhöõng baèng chöùng gian laän trong kyø baàu cöû. Baèng chöùng trong taäp saùch naøy laø do giaùo hoäi Coâng Giaùo taïi Wayamba thu thaäp.


Back to Radio Veritas Asia Home Page