Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 29 thaùng 03/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Caùc tröôøng hoïc Coâng Giaùo gaây quyõ cho naïn nhaân cuoäc noåi loaïn taïi Ambon

Caùc tröôøng hoïc Coâng Giaùo gaây quyõ cho naïn nhaân cuoäc noåi loaïn taïi Ambon.

(UCAN IS2395.1021 29/03/99) - Indonesia (Ujung Pandang) - Caùc tröôøng Coâng Giaùo taïi Ujung Pandang, thuû phuû Nam Sulawesi thuoäc Indonesia, ñaõ ñoùng goùp moät ngaân quyõ 800 Myõ Kim cho caùc naïn nhaân cuoäc noåi loaïn taïi Ambon, nôi xaûy ra caùc vuï ñuïng ñoä ñaãm maùu giöõa ngöôøi Kitoâ vaø ngöôøi Hoài Giaùo.

Ngaân quyõ treân ñaây ñöôïc quyeân goùp taïi caùc tröôøng Coâng Giaùo vaø laø keát quaû cuûa cuoäc hoïp giöõa ñaïi dieän giôùi treû Coâng Giaùo vaø Hoài Giaùo taïi Ujung Pandang daïo trung tuaàn thaùng 3/1999 vöøa qua. Cuoäc baïo ñoäng giöõa ngöôøi Kitoâ vaø Hoài Giaùo taïi Ambon baét ñaàu töø ngaøy 19/01/1999 vaø keùo daøi cho tôùi thaùng 3/1999, khieán cho 200 ngöôøi bò thieät maïng vaø 60 ngaøn ngöôøi Hoài Giaùo phaûi chaïy laùnh naïn. Ambon laø thuû phuû tænh Maluku cuûa Indonesia. Baïo ñoäng taïi ñaây ñaõ trôû thaønh nguyeân nhaân cuûa caùc vuï bieåu tình choáng ngöôøi Kitoâ do cho caùc nhoùm Hoài Giaùo cöïc ñoan taïi Nam Sulawesi phaùt ñoäng.

Tin töùc töø Ujung Pandang cho thaáy nhieàu sinh vieân Kitoâ Giaùo taïi ñaây ñaõ khoâng theå ñeán tröôøng hoïc vì moái ñe doïa töø caùc sinh vieân ngöôøi Hoài Giaùo. Taïi tröôøng Ñaïi Hoïc Hassanuddin, caùc sinh vieân Hoài Giaùo ñaõ thieát laäp moät traïm kieåm soaùt. Taát caû caùc sinh vieân muoán vaøo tröôøng phaûi trình dieän theû hoïc sinh, vaø neáu laø ngöôøi Kitoâ thì laäp töùc caùc sinh vieân naøy bò ngaên chaën khoâng cho vaøo saân tröôøng. Ñaõ xaûy ra nhieàu vuï sinh vieân ngöôøi Kitoâ bò haønh hung.


Thaùnh hieán nhaø thôø Chaùnh Toøa lôùn nhöùt taïi Chaâu Myõ Latinh

Thaùnh hieán nhaø thôø Chaùnh Toøa lôùn nhöùt taïi Chaâu Myõ Latinh.

Mehicoâ [Apic 29/03/99] - Ngoâi nhaø thôø Chaùnh Toøa ñöôïc xem laø lôùn nhöùt taïi Chaâu Myõ Latinh vöøa ñöôïc thaùnh hieán hoâm Chuùa Nhöït vöøa qua taïi Ecatepec, gaàn thaønh phoá Mehicoâ.

Hieän dieän trong nghi leã thaùnh hieán coù khoaûng 40 vò goàm Hoàng Y vaø Giaùm Muïc, treân 200 Linh Muïc. Toång Thoáng Mehicoâ oâng Ernesto Zedillo cuõng coù maët trong dòp naøy.

Ngöôøi thieát laäp ñoà aùn cuûa ngoâi nhaø thôø laø kieán truùc sö Manuel Hernando Farfan, ñaõ trao chìa khoùa vaø ñoà aùn cho Ñöùc Cha Onesimo Cepeda Silva, Giaùm Muïc Ecatepec. Vôùi dieän tích 6,000 thöôùc vuoâng, ngoâi nhaø thôø môùi naøy coù theå chöùa treân 1,600 choã ngoài. Ngoaøi ra, gaén lieàn vôùi Nhaø Thôø coøn coù moät nhaø nguyeän coù söùc chöùa 900 ngöôøi, caùc vaên phoøng vaø caùc nôi hoäi hoïp.

Nhaø thôø Chaùnh Toøa naøy ñöôïc choáng ñôõ baèng 12 böùc töôøng chính, töôïng tröng cho 12 thaùnh Toâng Ñoà.


Taøi lieäu môùi cuûa UÛy Ban Coâng Lyù Hoøa Bình cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Phaùp veà hieän töôïng toaøn caàu hoùa

Taøi lieäu môùi cuûa UÛy Ban Coâng Lyù Hoøa Bình cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Phaùp veà hieän töôïng toaøn caàu hoùa.

Paris [Apic 29/03/99] - Vôùi töïa ñeà "laøm chuû söï toaøn caàu hoùa", moät taøi lieäu môùi cuûa UÛy Ban Coâng Lyù vaø Hoøa Bình thuoäc Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Phaùp, muoán gaây söï chuù yù veà nhöõng khía caïnh xaõ hoäi, phaùp lyù, chính trò vaø toân giaùo cuûa hieän töôïng toaøn caàu hoùa.

Töïu trung, UÛy Ban Coâng Lyù vaø Hoøa Bình cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Phaùp ghi nhaän raèng toaøn caàu hoùa laø moät höôùng ñi khoâng theå ñaûo ngöôïc ñöôïc, khoâng hoaøn toaøn toát maø cuõng chaúng hoaøn toaøn xaáu. Ngöôøi thì ñeà cao, keû laïi qui cho taát caû moïi khoán khoå cuûa theá giôùi. Do ñoù, theo UÛy Ban Coâng Lyù vaø Hoøa Bình cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Phaùp, khoâng neân khoanh tay baát löïc tröôùc hieän töôïng. Lòch söû vaãn laø nôi dieãn ra töï do cuûa con ngöôøi. Nhö taøi lieäu ñeà nghò, caàn phaûi phuïc hoài chính trò.

Trong töïa ñeà, Ñöùc Cha Jacques Delaporte, Toång Giaùm Muïc Cambrai, kieâm chuû tòch UÛy Ban Coâng Lyù Hoøa Bình cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Phaùp, ghi nhaän raèng "nguôøi tín höõu Kitoâ hôn ai heát caàn phaûi suy tö veà tính caùch ñaïo ñöùc cuûa chuû tröông toaøn caàu hoùa", bôûi vì ñieåm troïng yeáu cuûa nieàm tin Kitoâ chính laø khaúng ñònh raèng taát caû moïi nguôøi ñeàu ñöôïc keâu goïi ñeå taïo thaønh moät Thaân Theå duy nhöùt.

Taøi lieäu môøi goïi caùc tín höõu haõy phaân bieät giöõa chuû tröông ñaïi ñoàng muoán xoùa boû moïi khaùc bieät vaø tinh thaàn ñaïi ñoàng ñích thöïc cuûa Kitoâ giaùo, theo ñoù tình lieân ñôùi vaø söï toân troïng caùc khaùc bieät laø troïng yeáu.


Back to Radio Veritas Asia Home Page