Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 28 thaùng 03/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Nga Hoaøng Nicolas ñeä nhò seõ ñöôïc phong Thaùnh vaøo naêm 2000

Nga Hoaøng Nicolas ñeä nhò seõ ñöôïc phong Thaùnh vaøo naêm 2000.

Mascova [Apic 28/03/99] - Nga Hoaøng Nicolas II coù theå seõ ñöôïc Giaùo Hoäi Chính Thoáng phong Thaùnh vaøo naêm 2000.

Thöôïng Hoäi Nghò Giaùo Hoäi Chính Thoáng seõ nhoùm hoïp ñeå quyeát ñònh xem coù theå phong Thaùnh cho vò Nga Hoaøng cuoái cuøng naøy khoâng. Nga Hoaøng Nicolas II vaø gia ñình oâng ñaõ bò nhöõng ngöôøi coïng saûn Bolchevik saùt haïi hoài thaùng 7 naêm 1918.

Trong moät cuoäc phoûng vaán daønh cho ñaøi phaùt thanh "Mayak", Ñöùc Thöôïng Phuï Alexis II, Giaùo Chuû Giaùo Hoäi Chính Thoáng Nga ñaõ xaùc nhaän tin treân ñaây.

Vieäc ñeà nghò phong Thaùnh cho Nga Hoaøng Nicolas ñaõ ñöôïc ñöa ra hoài naêm 1991, lieàn sau khi töï do phuôïng töïï ñaõ ñöôïc taùi laäp taïi Nga. Naêm vöøa qua, haøi coát cuûa Nga Hoaøng vaø gia ñình oâng ñaõ ñöôïc di chuyeån veà nhaø thôø Chaùnh Toøa hai thaùnh Pheâroâ vaø Phaoloâ taïi Saint Petersburg, ñuùng 70 naêm sau khi hoï bò haønh quyeát.


Back to Radio Veritas Asia Home Page