Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 27 thaùng 03/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÑTC tieáp Vieän Tröôûng Ñaïi Hoïc Coâng Giaùo "Thaùnh Taâm Chuùa Gieâsu"

ÑTC tieáp Vieän Tröôûng Ñaïi Hoïc Coâng Giaùo "Thaùnh Taâm Chuùa Gieâsu".

Vatican - 27.03.99 - Sau caùc nhaø khoa hoïc, ÑTC tieáp Giaùo Sö Sergio Zannelli, Taân Vieän Tröôûng Ñaïi Hoïc Coâng Giaùo Thaùnh Taâm Chuùa Gieâsu cuûa Giaùo Hoäi Italia. Ñaäu Tieán Só Luaät vaø laø Giaùo Sö Lòch Söû Kinh Teá, OÂng Zannelli ñöôïc boå nhieäm laøm Vieän Tröôûng Ñaïi Hoïc Thaùnh Taâm ngaøy 16.07.1998, thay theá Giaùo Sö Adriano Bausola, ñaõ giöõ chöùc vuï naøy trong 15 naêm.

Ñaïi Hoïc Coâng Giaùo Thaùnh Taâm hieän nay coù 40 ngaøn sinh vieân, raûi raéc trong boán truï sôû chính: Milano, Roma, Piacenza vaø Brescia. Phaân Khoa Y Khoa hieän ôû Roma vaø coù beänh vieän baùch khoa "Gemelli" beân caïnh, nôi ÑTC ñaõ ñöôïc ñieàu trò nhieàu laàn. Gemelli laø teân cuûa Cha Doøng Phanxicoâ, moät nhaø trí thöùc, ñaõ thaønh laäp Ñaïi Hoïc Thaùnh Taâm Chuùa Gieâsu, vaø soáng ñoàng thôøi vôùi Cha Pioâ.


ÑTC boå nhieäm giaùm muïc môùi cuûa giaùo phaän Yokohama, Nhaät Baûn

ÑTC boå nhieäm giaùm muïc môùi cuûa giaùo phaän Yokohama, Nhaät Baûn.

Vatican - 27.03.99 - ÑTC vöøa boå nhieäm Linh Muïc Raphael Masahito Umemura, thuoäc haøng giaùo só ñòa phöông, hieän laø Giaùm Ñoác Ñaïi Chuûng Vieän lieân giaùo phaän Tokyo, laøm Giaùm Muïc Yokohama.

Ñöùc Giaùm Muïc môùi naêm nay 56 tuoåi, ñaäu tieán só Giaùo Luaät taïi Giaùo Hoaøng Ñaïi Hoïc Urbaniana ôû Roma. Thuï phong Linh Muïc naêm 1985; hieän ngaøi cuõng phuï traùch veà caùc noá hoân phoái taïi Toøa AÙn giaùo phaän Tokyo.

Ñöùc Cha Raphael Masahito Umemura thay theá Ñöùc Cha Stephen Fumio Hamao, vò ñaõ ñöôïc ÑTC boå nhieäm thaùng 6 naêm 1998 laøm Chuû Tòch Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà muïc vuï caùc ngöôøi di daân vaø löu ñoäng.

Daân cö trong giaùo phaän Yokohama hieän nay laø 15 trieäu, trong ñoù coù 51 ngaøn ngöôøi Coâng Giaùo, haàu heát laø ngöôøi Nhaät. Ngoaøi con soá naøy, trong giaùo phaän coøn coù 70 ngaøn ngöôøi di daân, phaàn lôùn ñeán töø Philippines, Brazil vaø caùc nöôùc Chaâu Myõ Latinh vaø moät soá ngöôøi Vieät Nam, haàu heát laø Coâng Giaùo. Caùc ngöôøi Coâng Giaùo ñöôïc chia thaønh 94 giaùo xöù döôùi söï höôùng daãn thieâng lieâng cuûa 145 Linh Muïc vaø 600 Nöõ Tu. Caùc Nöõ Tu laøm vieäc haàu heát taïi caùc tröôøng caùc nhaø thöông mieãn phí vaø caùc vöôøn treû.


Back to Radio Veritas Asia Home Page