Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 26 thaùng 03/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Ñöùc Cha Luigi Bressan, Söù Thaàn Toøa Thaùnh taïi Thaùi Lan, ñöôïc boå nhieäm laøm Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Trento (baéc YÙ)

Ñöùc Cha Luigi Bressan, Söù Thaàn Toøa Thaùnh taïi Thaùi Lan, ñöôïc boå nhieäm laøm Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Trento (baéc YÙ).

Vatican - 26.03.99 - Môùi ñaây, ÑTC boå nhieäm Ñöùc Cha Luigi Bressan, Söù Thaàn Toøa Thaùnh taïi Thaùi Lan, Cam-Boát, Singapor, kieâm Khaâm Söù Toøa Thaùnh (Ñaïi Dieän Toøa Thaùnh) taïi Laøo, Brunei vaø Myanmar (Mieán Ñieän) laøm Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Trento, mieàn Baéc Nöôùc YÙ, giaùp AÙo Quoác. Ñöùc Cha Bressan seõ thay theá Ñöùc coá Toång Giaùm Muïc Giovanni Maria Sartori, qua ñôøi caùch ñaây saùu thaùng. Ngaøi seõ laø vò chuû chaên thöù 121 cuûa Giaùo Phaän Trento. Trento thôøi danh khoâng phaûi chæ vì laø nôi du lòch, nhöng thôøi danh nhaát laø vì Coâng Ñoàng chung vó ñaïi ñaõ ñöôïc trieäu taäp taïi ñaây töø naêm 1545 ñeán 1563 . Coâng Ñoàng tuyeân boá nhieàu ñònh tín, caûi toå phuïng vuï: Saùch Leã vaø Kinh Phuïng Vuï ñöôïc xöû duïng maõi cho tôùi Coâng Ñoàng Chung Vatican II (1962-1965); coâng boá Saùch Giaùo Lyù Coâng Giaùo, caûi toå kyû luaät giaùo só, thieát laäp caùc chuûng vieän ñeå ñaøo taïo caùc Linh Muïc töông lai ...

Ñöùc Cha Bressan naêm nay 59 tuoåi, sinh trong tænh Trento. Loan tin cho giaùo phaän veà vieäc boå nhieäm Ñöùc Cha Bressan laøm Toång Giaùm Muïc Trento, Ñöùc OÂng Giuseppe Zadra, giaùm quaûn Giaùo Phaän, tuyeân boá: "Ngaøi laø ngöôøi con cuûa queâ höông chuùng ta. Nhieàu ngöôøi trong chuùng ta quen bieát ngaøi vaø ñaùnh giaù cao veà ngaøi".

Töø Bangkok, sau khi ñöôïc tin veà boå nhieäm, Ñöùc Cha Bressan göûi thö cho Giaùo Phaän, trong ñoù ngaøi noùi vôùi thanh nieân baèng lôøi môøi goïi coù veû "khaùc thöôøng" nhö sau: "Cha nhìn vaøo con vôùi tín nhieäm. Con haõy vieát cho cha ñieàu con nghó, baèng thô tín hoaëc baèng ñieän thö E-mail".

Ñöùc Cha Bressan thuï phong Linh Muïc ngaøy 18 thaùng 6 naêm 1989 do Ñöùc Hoàng Y Agostino Casaroli (luùc ñoù laø Quoác Vuï Khanh) taïi nhaø thôø Chính Toøa Trento. Sau ñoù ñöôïc boå nhieäm laøm Söù Thaàn taïi Pakistan. Töø naêm 1993, Ñöùc Cha Bressan giöõ chöùc vuï Ñaïi Dieän Toøa Thaùnh taïi nhieàu nöôùc mieàn Nam AÙ Chaâu, nhö vöøa keå treân ñaây. Ngaøi ñaõ ñöôïc Toøa Thaùnh cöû sang Saøigoøn, dòp leã an taùng Ñöùc coá Toång Giaùm Muïc Phaolo Nguyeãn Vaên Bình.


Caùc Ñöùc Giaùm Muïc Colombia keâu goïi ngöng chieán trong Tuaàn Thaùnh

Caùc Ñöùc Giaùm Muïc Colombia keâu goïi ngöng chieán trong Tuaàn Thaùnh.

Bogota [Apic 26/03/99] - Giaùo Hoäi Coâng Giaùo taïi Colombia keâu goïi ñình chieán trong Tuaàn Thaùnh.

Ñöùc Cha Alberto Giraldo Jaramillo, chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Colombia ñaõ keâu goïi caùc nhoùm voõ trang haõy toân troïng ngöng chieán trong Tuaàn Thaùnh, voán laø thôøi gian cuûa hoøa bình vaø hoøa giaûi.

Ñöùc Cha chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Colombia noùi raèng lôøi keâu goïi cuûa ngaøi khoâng chæ ngoû vôùi du kích quaân, caùc nhoùm baùn quaân söï vaø caùc löïc löôïng voõ trang, maø coøn nhaém tôùi caùc toå chöùc toäi phaïm trong nöôùc. Trong nhöõng naêm vöøa qua, caùc toå chöùc naøy ñaõ gaây hoãn loaïn trong nöôùc baèng khoâng bieát bao nhieâu haønh ñoäng phaïm phaùp.

Ñöùc Cha Jaramillo laäp laïi raèng Giaùo Hoäi luoân quan taâm ñeán vieäc coå voõ söï hoøa giaûi daân toäc. Chính vì muïc ñích naøy maø Giaùo Hoäi gia taêng caùc saùng kieán muïc vuï.

Hieän nay, "Hoäi Ñoàng Hoøa Bình quoác gia", goàm ñaïi dieän cuûa xaõ hoäi daân söï vaø Giaùo Hoäi, ñaõ ñöôïc Toång Thoáng Andres Pastrana trieäu taäp ñeå taùi laäp cuoäc ñoái thoaïi hoøa bình.


ÑTC tieáp Taân Toång Thoáng Nigeria

ÑTC tieáp Taân Toång Thoáng Nigeria.

Vatican - 26.03.99 - Saùng thöù Saùu, 26/03/99, ÑTC ñaõ tieáp Taân Toång Thoáng Nigeria, oâng Olusegun Obassanjo vaø ñoaøn tuøy tuøng. Toång Thoång vöøa ñöôïc baàu laøm vò laõnh ñaïo quoác gia, chöa nhaän chöùc; nhöng oâng muoán ñeán Vatican ñeå caûm ôn ÑTC. Nhôø chuyeán vieáng thaêm cuûa ngaøi vaøo thaùng 3 naêm ngoaùi (1998) taïi Nigeria, tình hình trôû neân toát ñeïp hôn vaø cuoäc baàu cöû Toång Thoáng ñaõ dieãn ra trong baàu khí töï do, daân chuû. OÂng Olusegun Obassanjo ñaõ ñöôïc baàu vôùi soá phieáu raát cao: hôn 60 phaàn traêm.

Sau ñoù, ÑTC tieáp Ñöùc Hoàng Y Joachim Meisner, Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Koeln, beân Ñöùc. Cuõng thöù Saùu 26.03.99, ÑTC ñaõ nhaän ñôn töø chöùc cuûa Ñöùc Hoàng Y Louis Aponte Martinez, Toång Giaùm Muïc giaùo phaän San Juan, beân Puerto Rico, vì haïn tuoåi. Theo giaùo luaät, caùc vò giaùo só caáp cao, sau 75 tuoåi, seõ ñeä ñôn xin töø chöùc leân Ñöùc Thaùnh Cha vaø tuøy quyeát ñònh cuûa ngaøi. Ñöùc Hoàng Y Aponte Martinez, sinh thaùng 8 naêm 1922. ÑTC boå nhieäm Ñöùc Cha Roberto Octavio Gonzalez, hieän laø Giaùm Muïc giaùo phaän Corpus Christi beân Hoa Kyø, laøm Toång Giaùm Muïc giaùo phaän San Juan. Cuõng saùng thöù Naêm 25.03.99, taïi Ñeàn Vatican, ÑTC tieáp oâng Goli Chok Tong, thuû töôùng Coäng Hoøa Singapor. Sau ñoù, thuû töôùng tôùi vieáng thaêm Ñöùc Hoàng Y Angelo Sodano, Quoác Vuï khanh. Trong cuoäc gaëp gôõ naøy, theo thoâng caùo cuûa Phoøng Baùo Chí Toøa Thaùnh, hai beân ñaõ coù dòp trao ñoåi tin töùc veà tình hình hieän nay taïi coäng hoøa treû trung mieàn Nam Ñoâng Nam AÙ vaø tình hình toång quaùt taïi Vieãn Ñoâng.


Back to Radio Veritas Asia Home Page