Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 25 thaùng 03/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Coâng taùc truyeàn giaùo cuûa ngöôøi Kitoâ ôû AÁn Ñoä seõ tieáp tuïc

Coâng taùc truyeàn giaùo cuûa ngöôøi Kitoâ ôû AÁn Ñoä seõ tieáp tuïc.

(UCAN IE2374.1020 25/03/99) - AÁn Ñoä (Thiruvananthapuram) - Caùc Giaùm Muïc Kitoâ taïi bang Kerala ôû mieàn Nam AÁn vöøa cho coâng boá moät laù thö muïc vuï chung, trong ñoù caùc ngaøi keâu goïi ngöôøi Kitoâ haõy choáng laïi chuû nghóa cöïc ñoan vaø tieáp tuïc söù maïng truyeàn giaùo cuûa mình ñöùng tröôùc naïn baïo ñoäng töø phía ngöôøi AÁn Giaùo. Caùc Giaùm Muïc cuõng khaúng ñònh raèng coâng cuoäc truyeàn giaùo cuûa ngöôøi Kitoâ taïi AÁn Ñoä seõ tieáp tuïc cho duø ñaõ coù nhieàu vuï taán coâng caùc nhaø truyeàn giaùo taïi nhieàu nôi ôû AÁn Ñoä trong voøng 4 thaùng qua.

Thö muïc vuï mang töïa ñeà: "Vaâng Lôøi Thieân Chuùa Hôn Con Ngöôøi" ñaõ ñöôïc caùc Giaùm Muïc Coâng Giaùo vaø Tin Laønh taïi bang Kerala cho ñoïc trong caùc Thaùnh Leã ngaøy 21/03/99. Theo truyeàn thoáng bang Kerala laø nôi Thaùnh Toâma ñaõ ñaët chaân tôùi vaøo naêm 52 sau Coâng Nguyeân. Ña soá caùc ôn goïi truyeàn giaùo ôû AÁn Ñoä phaùt xuaát taïi bang naøy, nôi tín höõu Kitoâ chieám khoaûng 20% trong toång soá 30 trieäu daân. Ngöôøi Kitoâ cuõng ñoùng moät vai troø quan troïng trong ñôøi soáng chính trò vaø xaõ hoäi cuûa bang Kerala. Trong thö muïc vuï, caùc nhaø laõnh ñaïo giaùo hoäi cuûa bang Kerala khaúng ñònh raèng, nhöõng möu toan nhaém ngaên chaën khoâng cho ngöôøi Kitoâ thöïc hieän nhöõng coâng taùc toát laønh cho ngöôøi ngheøo seõ khoâng bao giôø thaønh coâng, khi naøo coøn coù con ngöôøi treân maët ñaát naøy.

Tuy leân aùn nhöõng vuï taán coâng ngöôøi Kitoâ giaùo do moät vaøi phe nhoùm AÁn Giaùo cöïc ñoan chuû möu, thö muïc vuï cuõng caûnh giaùc caùc tín höõu raèng vieäc choáng ñoái chuû nghóa cöïc ñoan toân giaùo khoâng neân trôû thaønh moät cuoäc tranh ñaáu choáng laïi rieâng moät toân giaùo naøo. Nhaán maïnh tôùi ñaëc ñieåm cuûa söù maïng truyeàn giaùo cuûa giaùo hoäi giöõa nhöõng ngöôøi ngheøo, laø höôùng tôùi söï phaùt trieån nhaân baûn toaøn veïn, thö muïc vuï ñònh nghóa vieäc theo ñaïo laø do taùc ñoäng cuûa Thieân Chuùa vaø chuû yeáu coù nghóa laø moät söï thay ñoåi taâm hoàn. Thay ñoåi toân giaùo nhöng khoâng coù söï thay ñoåi trong taâm hoàn vaãn laø voâ nghóa. Ngöôøi Kitoâ khoâng bao giôø eùp buoäc ngöôøi khaùc theo ñaïo vaø trong tö caùch laø coâng daân cuûa AÁn Ñoä, ngöôøi Kitoâ coù quyeàn tin vaø rao truyeàn ñöùc tin theo söï löïa choïn cuûa mình, khoâng moät toå chöùc hay caù nhaân naøo coù theå töôùc ñoaït quyeàn naøy.


Caùch ñoïc vôùi oùc pheâ bình laø moät phaàn coâng taùc cuûa caùc nhaø giaùo duïc

Caùch ñoïc vôùi oùc pheâ bình laø moät phaàn coâng taùc cuûa caùc nhaø giaùo duïc.

(UCAN PA2349.1020 25/03/99) - Pakistan (Karachi) - Daïy cho caùc em hoïc sinh khaû naêng bieát ñoïc vôùi moät oùc pheâ bình laø boån phaän cuûa caùc nhaø giaùo duïc, ñeå qua ñoù, caùc em coù theå phaùt trieån khaû naêng phaùn ñoaùn cuûa mình khi caùc em trôû thaønh nhöõng nhaø laõnh ñaïo trong töông lai.

Treân ñaây laø nhaän ñònh cuûa Ñöùc Cha Anthony Lobo, Giaùm Muïc Islamada-Rawalpindi, vaø cuõng laø chuû tòch UÛy Ban Giaùo Duïc Coâng Giaùo Quoác Gia cuûa Pakistan. Leân tieáng trong buoåi leã ñaët vieân ñaù ñaàu tieân cho thö vieäc cuûa tröôøng trung hoïc Thaùnh Giuse ôû thaønh phoá Karachi, Ñöùc Cha Lobo cho raèng, caùc nhaø giaùo duïc phaûi daïy cho treû em bieát pheâ bình nhöõng baøi vieát maø caùc em ñoïc, qua ñoù caùc em coù theå töï mình thaåm ñònh ñieàu naøo laø söï thaät, ñieàu naøo laø giaû. Thoâng thöôøng, ngöôøi ta thöôøng chaáp nhaän nhöõng gì ñöôïc in thaønh baøi vieát laø söï thaät maø khoâng caàn ñaët ra caâu hoûi. Theo Ñöùc Cha Lobo, neáu treû em ñöôïc daïy caùch bieát nhaän ra ñöôïc söï thaät trong nhöõng taøi lieäu maø caùc em ñoïc, ñieàu naøy seõ giuùp thaêng tieán caùc giaù trò toát, vaø trong töông lai caùc em seõ trôû thaønh nhöõng ngöôøi giuùp xaây döïng moät xaõ hoäi toát ñeïp hôn.

Nhaân loaïi ñang tieán nhanh vaøo moät thôøi ñaïi cuûa thoâng tin, vaø thö vieän ñoùng moät vai troø quan troïng trong vieäc cung caáp cho caùc em hoïc sinh nhöõng thoâng tin caàn thieát. Vaán ñeà laø caùc em caàn phaûi ñöôïc huaán luyeän caùc xöû duïng thö vieän. Vaø chính thö vieän cuõng phaûi ñöôïc trang bò nhöõng phöông tieän, taøi lieäu vaø thoâng tin caäp nhaät, saün saøng cung caáp cho caùc em nhöõng gì caùc em caàn cho vieäc hoïc hoûi cuûa caùc em.


Toång Thoáng Argentina coå voõ "Ngaøy cuûa nhöõng sô sinh khoâng ñöôïc chaøo ñôøi"

Toång Thoáng Argentina coå voõ "Ngaøy cuûa nhöõng sô sinh khoâng ñöôïc chaøo ñôøi".

Buenos Aires [Zenit 25/03/99] - Toång Thoáng Argentina, oâng Carlos Menem, coå voõ "Ngaøy cuûa nhöõng sô sinh khoâng ñöôïc chaøo ñôøi".

Trong laù thö gôûi cho taát caû caùc vò nguyeân thuû cuûa Chaâu Myõ Latinh, Taây Ban Nha, Boà Ñaøo Nha vaø Phi Luaät Taân, Toång Thoáng Argentina keâu goïi laáy ngaøy 25/03 haèng naêm laøm "Ngaøy cuûa nhöõng sô sinh khoâng ñöôïc chaøo ñôøi". Laù thö coù ñoaïn vieát nhö sau: "Neáu taát caû chuùng ta ñeàu ñoàng thanh khaúng ñònh raèng söï soáng baét ñaàu hieän höõu töø luùc thuï thai, theá giôùi seõ khoâng coøn coù theå döõng döng nöõa".

Ngoaøi moái giaây lieân keát coù tính caùch lòch söû, Toång Thoáng Menem coøn naïi ñeán quan nieäm veà con ngöôøi vaø xaõ hoäi xaây döïng treân phaåm giaù cuûa con ngöôøi maø caùc nöôùc Chaâu Myõ La tinh cuøng chia seû vôùi nhau.

Theo Toång Thoáng Argentina, sôû dæ ngaøy 25/03 haèng naêm ñöôïc choïn laøm ngaøy cuûa nhöõng sô sinh khoâng ñöôïc chaøo ñôøi laø bôûi vì ñaây laø ngaøy töôûng nieäm vieäc Trinh Nöõ Maria cöu mang Con Thieân Chuùa, Ñaáng cöùu ñoä con ngöôøi vaø chuû cuûa lòch söû.

Vieäc cöû haønh ngaøy cuûa nhöõng sô sinh khoâng ñöôïc chaøo ñôøi taùi khaúng ñònh nhöõng quyeàn cô baûn cuûa con ngöôøi, ñöôïc taïo döïng theo vaø gioáng hình aûnh cuûa Thieân Chuùa.

Toång Thoáng Menem nhaéc laïi raèng coäng ñoàng theá giôùi ñaõ nhìn nhaän treû em nhö moät chuû theå ñaùng ñöôïc quan taâm moät caùch ñaëc bieät. Ñieàu naøy ñaõ ñöôïc phaûn aùnh trong caùc vaên kieän nhö Tuyeân ngoân Geneve hoài naêm 1924 veà quyeàn cuûa treû em hay tuyeân ngoân cuûa quyeàn treû em ñöôïc Ñaïi Hoäi Ñoàng Lieân Hieäp Quoác nhìn nhaän ngaøy 20/11 naêm 1959 vaø môùi ñaây, Qui ÖÙôc veà Quyeàn treû em cuõng ñöôïc Ñaïi Hoäi Ñoàng Lieân Hieäp Quoác coâng boá ngaøy 20/11 naêm 1989.


AÛnh höôûng cuûa quaûng caùo ñoái vôùi söï nhaän thöùc cuûa treû em

AÛnh höôûng cuûa quaûng caùo ñoái vôùi söï nhaän thöùc cuûa treû em.

Milano [Zenit 25/03/99] - Quaûng caùo aûnh höôûng raát lôùn treân söï nhaän thöùc cuûa treû em. Moät cuoäc thaêm doø ñöôïc thöïc hieän treân 320 treû em YÙ tuoåi töø 7 ñeán 12 cho thaáy raèng 22 phaàn traêm treû em YÙ nhaän thöùc veà toân giaùo qua nhöõng hình aûnh cuûa quaûng caùo. Trong moät loaït truyeàn hình quaûng caùo cho caø pheâ chaúng haïn, nguôøi ta thaáy thaùnh Pheâroâ ngoài trong chieác gheá baønh thöôûng thöùc caø pheâ. Ñaàu beáp vaø cuõng laø ngöôøi tình cuûa thaùnh Pheâroâ laø moät nöõ thieân thaàn.

Ñöôïc hoûi veà Thieân Ñaøng, nhieàu em traû lôøi raèng Thieân Ñaøng laø moät choã treân maây nôi ngöôøi ta ngoài uoáng caø pheâ.

Trong moät maøn quaûng caùo khaùc nhaân Giaûi Tuùc Caàu theá giôùi naêm vöøa qua, ngöôøi ta thaáy Luyeän Nguïc ñöôïc trình baøy nhö moät nôi con ngöôøi bò tröøng phaït, cho neân khoâng nhöõng phaûi xem truyeàn hình traéng ñen maø coøn chæ xem caùc bieán coá hai naêm sau maø thoâi.

Tai haïi hôn nöõa laø khi ñôøi soáng tu trì trong Giaùo Hoäi bò boùp meùo. Chaúng haïn trong moät loaït quaûng caùo, nguôøi ta thaáy caùc Nöõ Tu phaûi lau neàn nhaø trong thaùi ñoä sôï haõi vaø döôùi caùi nhìn cuù voï cuûa beà treân.

Tröôùc söùc taùc haïi cuûa quaûng caùo ñoái vôùi treû em, môùi ñaây oâng Vincenzo Vita, thöù tröôûng Boä Thoâng Tin cuûa YÙ ñaõ cho bieát seõ ñöa ra luaät ñeå qui ñònh veà vieäc quaûng caùo treân truyeàn hình.


Back to Radio Veritas Asia Home Page