Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 24 thaùng 03/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Moät ngöôøi con trai cuûa moät truøm ma tuùy ñöôïc thuï phong Linh Muïc

Moät ngöôøi con trai cuûa moät truøm ma tuùy ñöôïc thuï phong Linh Muïc.

Siracusa, YÙ [Zenit 24/03/99] - Moät nguôøi con trai cuûa moät tay truøm ma tuùy taïi Sicilia, YÙ vöøa ñöôïc thuï phong Linh Muïc.

Taân Linh Muïc chòu chöùc hoâm 19/03/99 vöøa qua laø cha Alfio Gibilisco.

Toå chöùc Mafia ñaõ saùt haïi nguôøi cha ñeû cuûa Linh Muïc Alfio Gibilisco hoài naêm 1990, khi cha ñöôïc 20 tuoåi vaø ñang laø sinh vieân ñaïi hoïc. Cuoäc thaûm saùt ñaõ taïo moät chaán thöông saâu ñaäm trong taâm hoàn nguôøi thanh nieân. Taân Linh Muïc Alfio Gibilisco keå laïi nhö sau: "Cha toâi ñaõ bò moät baêng ñaûng trong thaønh phoá cuûa toâi saùt haïi. Töø luùc ñoù, toâi baét ñaàu suy nghó veà cuoäc soáng, veà höôùng ñi cuûa toâi. Chuùa duøng nhöõng gì ñaõ xaûy ra ñeå laøm cho toâi hieåu raèng toâi caàn phaûi thay ñoåi söï choïn löïa cuûa toâi".

Ngaøy thuï phong Linh Muïc cuûa cha Alfio cuõng laø Ngaøy cuûa Cha. Do ñoù, taân Linh Muïc ñaõ daâng thaùnh leã ñaàu tay ñeå caàu nguyeän cho cha mình. Cha Alfio noùi nhö sau: "Cha toâi khoâng phaûi laø moät ngöôøi Coâng Giaùo, nhöng toâi nghó raèng ngöôøi toân troïng quyeát ñònh cuûa toâi. Taïi ñaûo Sicilia naøy, con caùi phaûi ñi theo con ñöôøng cuûa cha meï." Nhöng cha Alfio cho bieát tröôøng hôïp cuûa cha laø moät ngoaïi leä. Cha ñaõ khoâng ñoàng yù vôùi nhöõng choïn löïa cuûa ngöôøi cha cuûa mình.

Cha Alfio cho bieát kinh nghieäm cuûa cha seõ giuùp cha trong coâng vieäc muïc vuï taïi Sicilia. Cha noùi nhö sau: "Neáu toâi gaëp ai coù vaán ñeà vôùi Mafia, seõ khuyeân nhuû ngöôøi ñoù, laøm baïn vôùi ngöôøi ñoù vaø giuùp hoï thoaùt ra khoûi ñoù".


Chöông trình Muøa Chay cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Nam Haøn ñaùp öùng cuoäc khuûng hoaûng kinh teá

Chöông trình Muøa Chay cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Nam Haøn ñaùp öùng cuoäc khuûng hoaûng kinh teá.

(KO2362.1020 24/03/99) - Nam Haøn (Seoul) - Trong Muøa Chay naøy, caùc giaùo phaän treân khaép Nam Haøn ñaõ môû caùc chöông trình giaùo duïc mang chuû ñeà: "Cuoäc khuûng hoaûng kinh teá AÙ Chaâu vaø Vai Troø cuûa Kitoâ Höõu".

Ñaûm nhieäm caùc khoùa hoïc naøy coù caùc Linh Muïc, Tu Só vaø giaùo daân thuoäc toå chöùc coù teân laø Lieân Minh Coâng Giaùo Nam Haøn Tröôùc Cuoäc Khuûng Hoaûng Kinh Teá AÙ Chaâu. Muïc tieâu cuûa khoùa hoïc naèm trong chöông trình canh taân vaø linh hoaït cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Nam Haøn, chuû yeáu khích leä caùc tín höõu Coâng Giaùo ñaøo saâu söï hieåu bieát veà maët thaàn hoïc vaø ñaùp öùng tröôùc côn khuûng hoaûng kinh teá hieän nay. Chöông trình cuõng nhaém thaêng tieán chieán dòch xin tha nôï cho caùc nöôùc thuoäc theá giôùi thöù ba nhaân dòp Ñaïi Naêm Thaùnh 2000. OÂng Ambrose Yang Jus-Sug, ñieàu hôïp vieân caùc khoùa hoïc cho bieát ban toå chöùc keâu goïi caùc tín höõu Coâng Giaùo Nam Haøn haõy vaän ñoäng vôùi chính phuû xin tha nôï cho caùc noâng daân vaø ngö phuû taïi nöôùc naøy. Khoùa hoïc ñöôïc chia ra laøm boán buoåi. Buoåi thöù nhaát baøn veà nguyeân nhaân vaø vieãn töôïng cuûa cuoäc khuûng hoaûng kinh teá ôû AÙ Chaâu, buoåi thöù hai: ñeà nghò caùc chöông trình hoaït ñoäng cuï theå trong Ñaïi Naêm Thaùnh. Buoåi thöù ba nhaán maïnh tôùi vai troø cuûa ngöôøi giaùo daân trong vai troø laø nhòp caàu giöõa coäng ñoaøn vaø giaùo hoäi, vaø buoåi hoïc sau cuøng noùi veà phong traøo cho moät ngaøy môùi, ñôøi soáng môùi.

Khoùa hoïc baét ñaàu töø ngaøy 21/02/99 vaø keát thuùc vaøo thöù Saùu 26/03/99. Trong khi ñoù, uûy ban thöôøng tröïc cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Nam Haøn ñaëc traùch veà coâng lyù vaø hoøa bình ñaõ quyeát ñònh tham gia vaøo chieán dòch xin tha nôï cho caùc nöôùc ngheøo. Nöõ Tu Armadeo Lee cuûa uûy ban naøy cho bieát raèng uûy ban seõ göûi moät söù ñieäp tôùi caùc toå chöùc taøi chaùnh quoác teá nhö Ngaân Haøng Theá Giôùi vaø Quó Tieàn Teä Quoác Teá, nhö laø moät caùch baøy toû söï uûng hoä chieán dòch xin chöõ kyù ñang ñöôïc thöïc hieän taïi nhieàu nôi treân theá giôùi.


Back to Radio Veritas Asia Home Page