Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 22 thaùng 03/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh "Ñoàng Taâm" töôøng trình veà nhöõng trôï giuùp baùc aùi cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II trong naêm 1998 vöøa qua

Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh "Ñoàng Taâm" töôøng trình veà nhöõng trôï giuùp baùc aùi cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II trong naêm 1998 vöøa qua.

Tin Vatican (RG 22/03/99): Saùng thöù Hai 22 thaùng 3/1999, Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh "Ñoàng Taâm" (Cor Unum), ñaõ coâng boá baûn töôøng trình veà nhöõng hoaït ñoäng baùc aùi cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II trong naêm 1998 vöøa qua.

Theo baûn thoáng keâ ñöôïc coâng boá, thì trong naêm 1998 vöøa qua, toång coäng soá tieàn trôï giuùp, qua trung gian cuûa Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh Ñoàng Taâm, cho caùc döï aùn töø thieän vaø phaùt trieån taïi caùc quoác gia treân ñöôøng phaùt trieån, leân ñeán 21 trieäu 500 ngaøn myõ kim.

Baûn töôøng trình ñaõ nhaéc ñeán nhöõng döï aùn ñaëc bieät ñaõ ñöôïc thaønh laäp theo yù cuûa ÑTC GP II , chaúng haïn nhö: Quyõ Trôï Giuùp SAHEL, ñöôïc thaønh laäp vaøo naêm 1984 ñeå trôï giuùp cho caùc quoác gia vuøng sa maïc Sahara beân Phi Chaâu; quyû naày trong naêm qua ñaõ trôï giuùp caùc döï aùn trong vuøng toång coäng leân ñeán gaàn 3 trieäu myõ kim; Quyõ Phaùt Trieån Caùc Daân Toäc, ñöôïc thaønh laäp naêm 1992, ñeå trôï giuùp cho caùc coäng ñoàng daân ñòa phöông beân Chaâu Myõ La Tinh, ñaõ trôï giuùp cho gaàn 200 döï aùn, vôùi soá tieàn toång coäng leân ñeán khoaûng 1 trieäu 700 ngaøn myõ kim.

Ñöôïc bieát: Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh Ñoàng Taâm ñaõ ñöôïc Ñöùc Coá Giaùo Hoaøng Phaoloâ VI thaønh laäp naêm 1971, vôùi muïc tieâu coå voõ vaø phoái hôïp caùc saùng kieán cuûa caùc toå chöùc Coâng Giaùo, nhaèm trôï giuùp cho caùc daân toäc ngheøo, qua nhöõng döï aùn theå hieän tình lieân ñôùi, vaø nhaèm ñeán vieäc phaùt trieån nhaân baûn.


Nguyeät san "Vaên Minh Coâng Giaùo" möøng 150 naêm ñöôïc thaønh laäp

Nguyeät san "Vaên Minh Coâng Giaùo" möøng 150 naêm ñöôïc thaønh laäp.

Tin Roma (RG 22/03/99): Saùng thöù Hai 22/03/99, Nguyeät San "Vaên Minh Coâng Giaùo" do caùc cha Doøng Teân ñieàu khieån, ñaõ môû cuoäc hoïp baùo taïi Phoøng Baùo Chí Toøa Thaùnh, ôû Roma, ñeå ghi daáu bieán coá 150 naêm thaønh laäp.

Nguyeät San Vaên Minh Coâng Giaùo (Civilta Cattolica) ñaõ ñöôïc Ñöùc Pioâ IX trao cho Linh Muïc Doøng Teân luùc ñoù laø Cha Carlo CURCI thaønh laäp, trong buoåi tieáp kieán ngaøy 9 thaùng Gieâng naêm 1850, ñeå beânh vöïc cho truyeàn thoáng tö töôûng cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo. Ñoùng goùp cuûa Nguyeät San cho vieäc hình thaønh doøng suy tö veà Hoïc Thuyeát Xaõ Hoäi cuûa Giaùo Hoäi, cuõng nhö cho coâng cuoäc xaây döïng moät neàn vaên hoùa Kitoâ trong xaõ hoäi taân hieán hieän nay, laø moät ñoùng goùp heát söùc quyù giaù.

Ñöùc Hoàng Y Silvestrini, Toång Tröôûng Boä Caùc Giaùo Hoäi Ñoâng Phöông, ñaõ coù maët trong cuoäc hoïp baùo vaø ñaõ nhìn nhaän Nguyeät San Vaên Minh Coâng Giaùo, nhö laø moät phöông theá coù uy tín cho vieäc huaán luyeän nhöõng ngöôøi giaùo daân treân bình dieän vaên hoùa vaø giaùo hoäi. Giaùm ñoác hieän nay cuûa Nguyeät San laø Linh Muïc Doøng Teân Giampaolo Salvini. Cha ñaõ cho bieát neáp soáng ñaëc bieät cuûa nhoùm coäng taùc vieân vieát baøi cho Nguyeät San, nhö sau: "Ñaây laø moät coâng vieäc ñoøi hoûi coá gaéng chung vaø nhöõng ñaëc ñieåm cuûa coâng vieäc chung naày trong voøng 150 naêm qua vaãn khoâng thay ñoåi. Moät nhoùm caùc Tu Só Doøng Teân chuyeân vieát baøi cho Nguyeät San, soáng chung vôùi nhau thaønh moät coäng ñoaøn chæ chuyeân lo cho Nguyeät San maø thoâi, moãi ngöôøi theo phaàn chuyeân moân cuûa mình, vaø vôùi taâm tình gaàn guûi vôùi Toøa Thaùnh. Ñöôøng höôùng cuûa Nguyeät San luoân luoân phuø hôïp vôùi laäp tröôøng cuûa Toøa Thaùnh; vaø ñieàu naày mang laïi cho Nguyeät San uy tín cuûa noù."


Chuû tòch UÛy Ban Naêm Thaùnh ñeán Jerusalem ñeå chuaån bò caùc sinh hoaït möøng Ñaïi Naêm Thaùnh

Chuû tòch UÛy Ban Naêm Thaùnh ñeán Jerusalem ñeå chuaån bò caùc sinh hoaït möøng Ñaïi Naêm Thaùnh.

(AFP 22/03/99) - Israel (Jerusalem) - Ñöùc Hoàng Y Roger Etchagaray, chuû tòch Hoäi Ñoàng Ñoàng Taâm kieâm chuû tòch UÛy Ban chuaån bò Ñaïi Naêm Thaùnh hieän ñang coù maët taïi Jerusalem ñeå chuaån bò cho caùc sinh hoaït möøng 2,000 naêm ngaøy sinh nhaät cuûa Chuùa Gieâsu.

Thöù Hai 22/03/99, Ñöùc Hoàng Y Etchagaray coù cuoäc hoäi kieán vôùi boä tröôûng du lòch cuûa Israel, thò tröôûng Jerusalem vaø phoù boä tröôûng ñaëc traùch veà toân giaùo cuûa Israel. Thöù Ba 23/03/99, Ñöùc Hoàng Y Etchagary gaëp caùc vieân chöùc cuûa chính quyeàn Palestine taïi Bethlehem, theo truyeàn thoáng Kitoâ giaùo, laø nôi Meï Maria haï sinh Chuùa Gieâsu. Theo chöông trình cuûa chuyeán coâng taùc keùo daøi 4 ngaøy, Ñöùc Hoàng Y Etchagaray cuõng seõ gaëp caùc nhaø laõnh ñaïo Coâng Giaùo taïi Thaùnh Ñòa vaø ñi thaêm Nazareth, nôi Chuùa Gieâsu ñaõ lôùn leân.

Khoaûng 4 trieäu röôõi du khaùch, ña soá laø caùc tín höõu Kitoâ haønh höông, seõ vieáng thaêm Thaùnh Ñòa trong dòp Ñaïi Naêm Thaùnh 2000 saép tôùi. Caùc phöông tieän du lòch taïi Thaùnh Ñòa, nhaát laø ôû Bethlehem, seõ phaûi ñaùp öùng toái ña nhu caàu cuûa soá ñoâng khaùch haønh höông naøy. Caû Israel laãn Palestine ñeàu ñaõ leân tieáng môøi ÑTC Gioan Phaoloâ II ñeân vieáng thaêm Thaùnh Ñòa trong dòp leã troïng ñaïi naøy.


Toång thoáng Nam Haøn ñoái thoaïi vôùi caùc nhaø laõnh ñaïo Coâng Giaùo

Toång thoáng Nam Haøn ñoái thoaïi vôùi caùc nhaø laõnh ñaïo Coâng Giaùo.

(UCAN KO2335.1020 22/03/99) - Nam Haøn (Seoul) - Toång Thoáng Kim Dae-Jung cuûa Nam Haøn ñaõ coù cuoäc ñoái thoaïi vôùi caùc nhaø laõnh ñaïo Giaùo Hoäi Coâng Giaùo nöôùc naøy, baøn veà caùc vaán ñeà cuûa quoác gia.

Thöù Ba (16/03/99), Toång Thoáng Kim Dae Jung ñaõ môøi toång coång 41 nhaân vaät cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Nam Haøn, goàm caùc vò Giaùm Muïc, Linh Muïc, Tu Só vaø Giaùo Daân, ñeán phuû Toång Thoáng. Trong böõa aên tröa vaø tieáp xuùc vôùi caùc nhaø laõnh ñaïo giaùo hoäi, Toång Thoáng Nam Haøn xin moïi ngöôøi uûng hoä vaø caàu nguyeän cho oâng. OÂng cuõng baøy toû söï bieát ôn veà nhöõng ñoùng goùp cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo ñeå giuùp vöôït qua côn khuûng hoaûng kinh teá cuûa Nam Haøn hieän nay qua nhöõng chöông trình trôï giuùp nhöõng ngöôøi bò thaát nghieäp. Toång Thoáng Kim Dae Jung môøi goïi Giaùo Hoäi Coâng Giaùo nöôùc naøy haõy tích cöïc tham döï vaøo tieán trình hoøa giaûi quoác gia. Cuõng trong buoåi hoäi kieán, oâng Kim Dae Jung ñaõ giaûi thích cho moïi ngöôøi veà chính saùch meàm deûo cuûa oâng ñoái vôùi Baéc Haøn nhaém tieán tôùi vieäc thoáng nhaát ñaát nöôùc vaø chaám döùt tình traïng xung khaéc giöõa hai mieàn keùo daøi töø 5 thaäp nieân qua.

Veà phaàn mình caùc Giaùm Muïc Nam Haøn ñaõ yeâu caàu oâng Kim Dae Jung baõi boû aùn töû hình vaø aùp duïng höõu hieäu heä thoáng an sinh xaõ hoäi cuûa quoác gia. Ñöùc Cha Ignatius Pak Seok-hi, Giaùm Muïc Andong, ñaõ giaûi thích cho oâng Kim veà chieán dòch coå ñoäng baõi boû aùn töû hình cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Nam Haøn, ñoàng thôøi yeâu caàu oâng neân ñaëc bieät löu yù tôùi vaán ñeà naøy. Cuoái thaùng Hai 1999 vöøa qua, Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Nam Haøn ñaõ quyeát ñònh môû chieán dòch toaøn quoác ñeå coå voõ vieäc baõi boû aùn töû hình taïi Nam Haøn. Chieán dòch ñöôïc baét ñaàu qua caùc buoåi hoäi thaûo vaø höôùng tôùi vieäc keâu goïi quoác hoäi ñöa ra döï luaät tieán tôùi vieäc baõi boû aùn töû hình. Nhö laø böôùc ñaàu trong noã löïc naøy, Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Nam Haøn keâu goïi chính phuû ñình chæ thi haønh aùn töû hình trong naêm 2000.

Ñöùc Toång Giaùm Muïc Nicolas Cheong Jin-Suk, Toång Giaùm Muïc Seoul, ñaõ noùi vôùi Toång Thoáng Kim Dae Jung raèng, caùc tín höõu Coâng Giaùo caàn phaûi trung thaønh vaø soáng tin möøng cuûa Phuùc AÂm, ñeå qua ñoù, xaõ hoäi seõ ñöôïc laáp ñaày bôûi coâng lyù, hoøa giaûi, thöông xoùt vaø tình yeâu.


ÑTC tieáp caùc Giaùm Muïc Ukraine vaø YÙ ñeán Roma vieáng Toøa Thaùnh (Ad Limina)

ÑTC tieáp caùc Giaùm Muïc Ukraine vaø YÙ ñeán Roma vieáng Toøa Thaùnh (Ad Limina).

Vatican - 22.03.99 - Saùng thöù Hai 22.03/99, ÑTC ñaõ tieáp taùm vò Giaùm Muïc Ukraine, do Ñöùc Cha Marian Jaworski, Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Leopoli höôùng daãn, ñeán Roma vieáng Toøa Thaùnh theo luaät ñònh ("Ad Limina").

Ukraine tröôùc ñaây thuoäc Lieân Xoâ, ñoäc laäp naêm 1991. Daân soá hôn 51 trieäu, phaàn lôùn theo Giaùo Hoäi Chính Thoáng; soá ngöôøi Coâng Giaùo thuoäc Leã Nghi Bizantin vaø Latinh khoaûng 6 trieäu, ñöôïc chia thaønh 15 giaùo phaän döôùi söï höôùng daãn thieâng lieâng cuûa 20 Giaùm Muïc, vôùi söï coäng taùc cuûa 1,850 Linh Muïc vaø khoaûng moät ngaøn Nöõ Tu.

Ngay sau ñoù, ÑTC tieáp taùm Giaùm Muïc mieàn Piemonte (maïn baéc nöôùc YÙ), do Ñöùc Hoàng Y Giovanni Saldarini, Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Torino höôùng daãn, cuõng ñeán Roma vieáng thaêm Toøa Thaùnh vaø töôøng trình veà tình hình giaùo hoäi ñòa phöông.


ÑTC göûi ñieän vaên chia buoàn veà caùi cheát cuûa Giaùo Sö Jean Guitton

ÑTC göûi ñieän vaên chia buoàn veà caùi cheát cuûa Giaùo Sö Jean Guitton.

Vatican - 22.03.99 - ÑTC vöøa göûi ñieän vaên ñeán Ñöùc Hoàng Y Jean Marie Lustiger, Toång Giaùm Muïc Paris, ñeå chia buoàn veà caùi cheát cuûa Giaùo Sö Jean Guitton.

Ñieän vaên vieát: "Ñöôïc baùo tin veà caùi cheát cuûa Giaùo Sö loãi laïc Jean Guitton, vaø vôùi lôøi caàu nguyeän toâi xin hôïp yù vôùi taát caû nhöõng ai bò xuùc ñoäng bôûi söï qua ñôøi cuûa chöùng nhaân naøy cuûa ñöùc tin vaø cuûa neàn Trieát Hoïc Coâng Giaùo. Toâi kính chaøo söï töôûng nieäm Vò ñaõ gaén boù moät caùch thaønh tín vôùi vieäc trình baøy Maàu nhieäm Thieân Chuùa, qua nhöõng buùt tích vaø nhöõng taùc phaåm hoäi hoïa, vaø ñaõ bieát muùc laáy söùc maïnh trong vieäc suy ngaém Phuùc AÂm". Ñieän vaên vieát tieáp: "Toâi coøn caûm ñoäng nhôù laïi vieäc tham döï tích cöïc cuûa Giaùo Sö vaøo Coâng Ñoàng Vatican II, trong ñoù Giaùo Sö bieåu loä loøng yeâu meán maïnh meõ ñoái vôùi Giaùo Hoäi. Taát caû cuoäc ñôøi cuûa ngaøi, qua vieäc nghieân cöùu veà Trieát Hoïc cuûa ngöôøi tín höõu vaø qua cuoäc ñôøi chieán ñaáu, ngaøi ñaõ ñaët vieäc suy tö cuûa trí tueä thoâng minh, ñoøi hoûi vaø saùng suoát cho phuïc vuï maïc khaûi. Toâi caàu xin Chuùa Kitoâ ñoùn nhaän vaøo cuoäc soáng vónh cöûu moät ngöôøi ñaõ luoân luoân tìm kieám Chuùa vaø ban cho giaùo sö ñöôïc neám höôûng söï soáng Thieân Chuùa, ñoàng thôøi toâi khaån caàu söï baàu cöû cuûa Meï Thieân Chuùa xuoáng treân taát caû nhöõng ai ñau buoàn veà söï khuaát ñi naøy vaø xuoáng treân taát nhöõng ngöôøi seõ tham döï leã an taùng cuûa Giaùo Sö. Toâi taâïn tình göûi tôùi moïi ngöôøi Pheùp Laønh Toøa Thaùnh". Gioan Phaoloâ II Giaùo Hoaøng.


Back to Radio Veritas Asia Home Page