Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 20 thaùng 03/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÑTC tieáp Toång Thoáng Coäng Hoøa Colombia

ÑTC tieáp Toång Thoáng Coäng Hoøa Colombia.

Vatican - 20.03.99 - Luùc 11 giôø saùng thöù Baåy 20/03/99, ÑTC tieáp OÂng Andreùs Pastrana Arango, Toång Thoáng Coäng Hoøa Colombia. ÑTC vaø Toång Thoáng ñaõ thaûo luaän rieâng trong Thö Vieän khoaûng 20 phuùt. Sau buoåi gaëp gôõ rieâng, Toång Thoáng giôùi thieäu vôùi ÑTC, phu nhaân: baø Nora Puyana vaø ba ngöôøi con: Santiago, Laura vaø Valentina. Tieáp sau ñoù laø leã nghi trao ñoåi taëng phaåm giöõa ÑTC vaø Toång Thoáng.

Töø giaõ ÑTC, Toång Thoáng ñeán vieáng thaêm Ñöùc Hoàng Y Angelo Sodano, Quoác Vuï Khanh. Sau buoåi tieáp kieán, Phoøng Baùo Chí Toøa Thaùnh cho phoå bieán thoâng caùo sau ñaây: Trong cuoäc gaëp gôõ thaân maät vôùi ÑTC, cuõng nhö trong cuoäc gaëp gôõ tieáp sau ñoù cuûa Toång Thoáng Pastrana-Arango vôùi Ñöùc Hoàng Y Quoác Vuï Khanh, Angelo Sodano, vuï ñoäng ñaát xaåy ra taïi Colombia thaùng Gieâng vöøa qua ñaõ ñöôïc nhaéc ñeán. Taïi hoïa naøy ñaõ gaây neân nhieàu naïn nhaân vaø thieät haïi cho daân chuùng. Sau ñoù, cuõng cöùu xeùt ñeán vaán ñeà quan troïng veà hoøa bình trong nöôùc Colombia; roài caùc moái quan heä giöõa Giaùo Hoäi vaø Nhaø Nöôùc, theo hoøa öôùc hieän coù. Sau cuøng hai beân ñaõ nhaéc ñeán söï coäng taùc lieân Chaâu Myõ trong noäi boä cuûa Toå Chöùc caùc nöôùc Chaâu Myõ, vaø moái quan heä vôùi Chaâu AÂu.


Back to Radio Veritas Asia Home Page