Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 19 thaùng 03/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Ñöùc Thöôïng Phuï Alexis II keâu goïi hoøa bình cho Kosovo

Ñöùc Thöôïng Phuï Alexis II keâu goïi hoøa bình cho Kosovo.

Roma [Zenit 19/03/99] - Ñöùc Thöôïng Phuï Alexis II, Giaùo Chuû Giaùo Hoäi Chính Thoáng Nga, keâu goïi mau choùng vaõn hoài hoøa bình cho Kosovo.

Trong söù ñieäp ñöa ra vaøo luùc keát thuùc hoäi nghò thöôïng ñænh toân giaùo veà ñeà taøi "hoøa bình vaø khoan nhöôïng taïi Kosovo", Ñöùc Thöôïng Phuï Alexis II keâu goïi caùc tham döï vieân hoäi nghò haõy noå löïc mang laïi hoøa bình cho vuøng Balkan. Theo vò Thöôïng Phuï Mascova, caàn phaûi nhìn nhaän tình hình khoù khaên trong vuøng. Tröôùc heát caàn phaûi quan taâm ñeán söï hieän dieän cuûa nguôøi Albani ñang sinh soáng taïi ñaây. Söï phaùt trieån yù thöùc daân toäc vaø vaên hoùa cuûa hoï caàn phaûi ñöôïc baûo ñaûm. Nhöng nguôøi ta cuõng khoâng khoâng ñöôïc pheùp queân raèng vuøng naøy voán laø moät trong nhöõng bieåu töôïng cuûa truyeàn thoáng thieâng lieâng cuûa nguôøi Serbi.

Vò laõnh ñaïo Giaùo Hoäi Chính Thoáng Nga keâu goïi caùc tham döï vieân cuûa hoäi nghò thöôïng ñænh toân giaùo haõy nhôù raèng vuøng Balkan ñaõ töøng laø nôi phaùt sinh moät cuoäc theá chieán. Bao nhieâu nguôøi ñaõ phaûi ñau khoå vì nhöõng sai laàm cuûa caùc cöôøng quoác.

Keát thuùc böùc söù ñieäp, Ñöùc Thöôïng Phuï Alexis II vieát nhö sau: "Chuùng ta khoâng theå söûa ñoåi caùc sai laàm cuûa caùc nhaø chính trò. Tuy nhieân, ñieàu chuùng ta coù theå laøm ñöôïc laø keâu goïi caùc quoác gia hoøa giaûi vaø duøng söùc maïnh cuûa tình thöông ñeå choáng laïi söùc maïnh cuûa haän thuø, kieâu haõnh vaø tham lam".


Back to Radio Veritas Asia Home Page