Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 18 thaùng 03/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Singapore, Malaysia vaø Brunei caàn ñaåy maïnh cuoäc ñoái thoaïi lieân toân

Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Singapore, Malaysia vaø Brunei caàn ñaåy maïnh cuoäc ñoái thoaïi lieân toân.

(UCAN AS2296.1019 18/03/99) - Malaysia (Plentong) - Caùc laõnh tuï cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Singapore, Malaysia vaø Brunei, caàn phaûi thaêng tieán tinh thaàn hoøa hôïp lieân toân giaùo, ñaëc bieät trong giai ñoaïn kinh teá khoù khaên hieän nay ôû AÙ Chaâu.

Treân ñaây laø caûm nghó vaø cuõng laø lôøi keâu goïi cuûa Ñöùc Toång Giaùm Muïc Luigi Bressan, Söù Thaàn Toøa Thaùnh taïi Singapore vaø laø Ñaïi Dieän Toøa Thaùnh taïi Brunei vaø Malaysia. Leân tieáng trong khoùa hoïp cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Malaysia-Singapore vaø Brunei, dieãn ra daïo cuoái thaùng Gieâng 1999 taïi Plentong, thuoäc baùn ñaûo Nam Malaysia, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Bressan ñaõ ñöa ra nhaän ñònh nhö sau: "Hôn khi naøo heát, ñaây laø luùc chuùng ta caàn phaûi heát söùc caûnh giaùc vaø duy trì söï hoøa hôïp toân giaùo, bôûi vì chuû nghóa toân giaùo cöïc ñoan vaø baïo ñoäng coù theå phaù huûy moái giaây hieäp nhaát vaø ñoaøn keát moûng manh, voán ñaõ coù töø tröôùc giöõa caùc coäng ñoaøn toân giaùo.

Ñöùc Toång Giaùm Muïc Bressan keâu goïi caùc nhaø laõnh ñaïo giaùo hoäi cuûa ba quoác gia haõy chuaån bò chu ñaùo cho caùc tín höõu cuûa mình ñeå hoï hieåu roõ yù nghóa cuûa Ñaïi Naêm Thaùnh 2000. Vieäc möøng Ñaïi Naêm Thaùnh khoâng phaûi laø moät phaùt minh cuûa rieâng giaùo hoäi nhöõng laø moät huaán thò ñöôïc döïa treân Kinh Thaùnh (scriptural injunction). Naêm Thaùnh laø moät cô hoäi quí giaù vaø moïi noã löïc ñeàu phaûi ñöôïc taän duïng ñeå cuûng coá yù thöùc veà tình hieäp thoâng vaø giuùp cho moïi ngöôøi hieåu ñöôïc raèng taát caû chuùng ta ñeàu thuoäc veà moät gia ñình chung cuûa Thieân Chuùa.


Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Meâhicoâ trôï giuùp kinh teá vaø göûi caùc nhaø truyeàn giaùo sang Cuba

Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Meâhicoâ trôï giuùp kinh teá vaø göûi caùc nhaø truyeàn giaùo sang Cuba.

Meâhicoâ (Thuû Ñoâ Meâhicoâ) - Giaùo Hoäi Coâng Giaùo taïi Cuba ngheøo vì theá Giaùo Hoäi naøy caàn tôùi söï trôï giuùp töø Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Meâhicoâ.

Treân ñaây laø nhaän ñònh cuûa Ñöùc Toång Giaùm Muïc Luis Robles Diaz, vöøa ñöôïc ÑTC Gioan Phaoloâ II boå nhieäm laøm söù thaàn Toøa Thaùnh taïi Cuba. Trong cuoäc phoûng vaán vôùi tuaàn baùo "Proceso" cuûa Meâhicoâ môùi ñaây, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Diaz ñaõ ngoû yù raèng ngaøi seõ yeâu caàu Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Meâhicoâ tieáp tuïc trôï giuùp cho Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Cuba veà maët kinh teá, cuõng nhö göûi caùc nhaø truyeàn giaùo sang Cuba. Ñöùc Toång Giaùm Muïc Diaz seõ chính thöùc nhaän nhieäm sôû môùi vaøo cuoái thaùng Tö 1999.

Thoáng keâ töø Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Cuba cho thaáy, naêm 1997, Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Meâhicoâ ñaõ trôï giuùp cho Giaùo Hoäi taïi Cuba ngaân khoaûn baèng phaân nöûa toång soá tieàn maø Giaùo Hoäi Cuba nhaän ñöôïc trong naêm. Trong ñieàu ñöôïc goïi laø "thaàn hoïc cuûa hoøa giaûi", caùc Giaùm Muïc Meâhicoâ cuõng tình nguyeän ñöùng ra laøm trung gian cho ngöôøi Cuba ñang soáng trong nöôùc vôùi nhöõng ngöôøi ñang soáng ôû nöôùc ngoaøi muoán giuùp ñôõ cho caùc ñoàng höông cuûa mình taïi Cuba. Ngoaøi ra Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Meâhicoâ cuõng ñaõ göûi 70 Linh Muïc vaø Tu Só nam nöõ ñeán phuïc vuï taïi Cuba. Theo Ñöùc Toång Giaùm Muïc Diaz, so vôùi caùc quoác gia khaùc thuoäc Chaâu Myõ La Tinh, Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Cuba ñang gaëp khoù khaên nghieâm troïng veà ôn goïi cuõng nhö trong vieäc huaán luyeän caùc chuûng sinh. Vì theá ngaøi seõ laøm taát caû nhöõng gì coù theå ñöôïc ñeå caûi tieán hoaøn caûnh naøy. Ngaøi cuõng cho raèng coâng taùc cuûa ngaøi taïi Cuba quaû laø khoâng deã daøng, moät phaàn vì ngaøi chöa coù nhieàu lieân laïc vôùi Giaùo Hoäi vaø hoaøn caûnh xaõ hoäi taïi ñaây. Tuy nhieân, ngaøi hy voïng laø trong cuoäc hoäi kieán saép tôùi cuûa ngaøi vôùi ÑTC Gioan Phaoloâ II vaø Ñöùc Hoàng Y Angelo Sodano, Quoác Vuï Khanh Toøa Thaùnh, ngaøi seõ coù moät muïc tieâu roõ reät hôn khi ngaøi nhaän coâng taùc taïi Cuba.


34 trieäu aán baûn "Kinh Thaùnh cho treû em

34 trieäu aán baûn "Kinh Thaùnh cho treû em".

Konigstein, Ñöùc [Zenit 18/03/99] - Vôùi khaåu hieäu "Haõy ñeå treû nhoû ñeán vôùi Ta", toå chöùc baùc aùi "Trôï giuùp caùc Giaùo Hoäi ñau khoå, ñaõ môû chieán dòch phaân phaùt Kinh Thaùnh cho treû em taïi nhieàu nöôùc treân theá giôùi.

Töø naêm 1979 ñeán nay, ñaõ coù 34 trieäu aán baûn Kinh Thaùnh ñöôïc in baèng 110 ngoân ngöõ khaùc nhau vaø phaân phaùt cho nhöõng nöôùc ngheøo vaø ít ñöôïc bieát ñeán nhöùt treân theá giôùi. Nhöõng quyeån Kinh Thaùnh naøy ñaõ ñöôïc gôûi cho caùc nhaø truyeàn giaùo vaø töø ñoù ñöôïc chuyeån tôùi cho daân chuùng taïi caùc ñòa ñieåm truyeàn giaùo.

Trong soá cuoái cuøng cuûa taäp san "Tieáng Voïng Tình Thöông" gôûi ñeán caùc vò aân nhaân treân khaép theá giôùi, nguôøi saùng laäp cuûa toå chöùc "Trôï giuùp caùc giaùo hoäi ñau khoå" laø cha Werenfried van Staaten, cho bieát: hieän nay nhu caàu veà hoïc hoûi Kinh Thaùnh ngaøy caøng gia taêng. Ngaøi cho bieát noäi trong naêm nay Kinh Thaùnh baèng haèng chuïc ngoân ngöõ khaùc seõ ñöôïc aán haønh vaø haèng chuïc baûn dòch khaùc cuõng seõ ñöôïc taùi baûn, nhöùt laø baèng tieáng Boà Ñaøo Nha vaø Taây Ban Nha cho vuøng Chaâu Myõ La Tinh.


Hoäi thaûo quoác teá veà Ñöùc Gioan Phaoloâ II

Hoäi thaûo quoác teá veà Ñöùc Gioan Phaoloâ II.

Buenos Aires [Zenit 18/03/99] - Toång Thoáng Argentina, oâng Carlos Menem, ñaõ khai maïc cuoäc hoäi thaûo quoác teá ñaàu tieân veà Ñöùc Gioan Phaoloâ II, ñöôïc toå chöùc taïi Trung Taâm Ngaân Haøng Quoác Gia Argentina. Cuoäc hoäi thaûo nhaèm muïc ñích nhìn nhaän vaø ca ngôïi thaønh quaû cuûa 20 naêm Giaùo Hoaøng cuûa Ñöùc Gioan Phaoloâ II.

Trong baøi dieãn vaên khai maïc, Toång Thoáng Argentina noùi raèng coâng trình cuûa Ñöùc Thaùnh Cha chính laø duøng lôøi noùi vaø haønh ñoäng cuûa ngaøi ñeå laøm cho theá giôùi ñöôïc theâm phong phuù hôn. OÂng khaúng ñònh raèng sau 20 naêm ñöôïc baàu laøm Giaùo Hoaøng, Ñöùc Thaùnh Cha ñaùng ñöôïc goïi laø vò nguyeân thuû cuûa tinh thaàn, ngöôøi gieo vaõi Hy Voïng vaø söù giaû cuûa Hoøa Bình.

Toång Thoáng Carlos Menem ví von raèng Ñöùc Gioan Phaoloâ II ñaõ "toaøn caàu hoùa Lôøi Chuùa" baèng caùch mang söù ñieäp cuûa ngaøi ñeán nhöõng nôi xa xoâi vaø bò queân laõng nhöùt treân theá giôùi. Ngaøi baéc nhöõng nhòp caàu cuûa tình huynh ñeä, thaùo gôû nhöõng haøng raøo cuûa haän thuø, môû ra nhöõng caùnh cöûa cuûa tình thöông vaø ghi khaéc vaøo traùi tim con nguôøi nhöõng lôøi cuûa hoøa bình vaø hy voïng.

Toång Thoáng Argentina ca tuïng Ñöùc Thaùnh Cha nhö sau: "Ñöùc Gioan Phaoloâ II laø ngöôøi ñaõ chieán ñaáu cho töï do cuûa con nguôøi ñeán ñoä trôû thaønh noâ leä cuûa Thieân Chuùa. Nhöng ñaây laø moät söï noâ leä coù söùc cöùu roãi vaø laøm cho nguôøi tín höõu kitoâ cuõng nhö khoâng Kitoâ, ngöôøi tin cuõng nhö keû khoâng tin ñeàu ñeán gaàn Chuùa.

Tröôùc cuoäc hoäi thaûo, Ñöùc Hoàng Y Angelo Sodano, Quoác Vuï Khanh Toøa Thaùnh, cuõng ñaõ gôûi ñeán caùc tham döï vieân moät söù ñieäp trong ñoù ngaøi nhaân danh Ñöùc Thaùnh Cha khuyeán khích moïi nguôøi haõy cam keát rao giaûng Tin Möøng, nhöùt laø trong giai ñoaïn chuaån bò muøa xuaân môùi cuûa ñôøi soáng Kitoâ.


ÑTC tieáp caùc Giaùm Muïc Mozambic ñeán Roma "Ad Limina"

ÑTC tieáp caùc Giaùm Muïc Mozambic ñeán Roma "Ad Limina".

Vatican - 18.03.99 - Saùng thöù Naêm 18.03.99, ÑTC tieáp Ñöùc Hoàng Y Cahal Brennan Daly, cöïu Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Armagh vaø cöïu Giaùo Chuû AÙi Nhó Lan.

Sau ñoù, ÑTC tieáp saùu Giaùm Muïc Mozambic ñeán Roma "Ad Limina". Maáy ngaøy tröôùc ñaây ÑTC ñaõ tieáp saùu vò cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc nöôùc naøy. Sau caùc Giaùm Muïc Mozambic, ÑTC tieáp 12 Giaùm Muïc mieàn Marche (ñoïc laø Markeâ) (mieàn Trung-Ñoâng nöôùc YÙ), do Ñöùc Cha Franco Festorazzi, Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Ancora-Osimo, höôùng daãn ñeán Roma "Ad Limina".


ÑTC gaëp giôùi lao coâng cuûa Giaùo Phaän Roma nhaân dòp leã Thaùnh Caû Giuse

ÑTC gaëp giôùi lao coâng cuûa Giaùo Phaän Roma nhaân dòp leã Thaùnh Caû Giuse.

Vatican - 18.03.99 - Nhaân dòp Leã Thaùnh Caû Giuse, Quan Thaày Giaùo Hoäi hoaøn vuõ, vaøo luùc 11 giôø, trong Thính Ñöôøng Phaoloâ VI, ÑTC gaëp giôùi lao ñoäng cuûa Giaùo Phaän Roma. Ñaây laø moät cuoäc gaëp gôõ truyeàn thoáng vaø phong phuù yù nghóa ñoái vôùi Ñöùc Gioan Phaoloâ II. Chính ngaøi, luùc coøn thanh nieân, ñaõ laøm thôï vaø coù moät söï nhaäy caûm khaùc thöôøng ñoái vôùi giôùi lao coâng. Tham döï buoåi gaëp gôõ naøy,coù caùc vò laõnh ñaïo caùc cô quan haønh chaùnh, xí nghieäp, anh chò em giôùi lao coâng cuûa Thò Xaõ Roma vaø gia ñình cuûa hoï. Sau cuoäc gaëp gôõ vôùi giôùi lao coâng, ÑTC vieáng thaêm Truï Sôû Beà Treân Toång Quyeàn caùc Cha Tu Hoäi Chuùa Cöùu Theá (Salvatoriani) keá beân ñöôøng Hoøa Giaûi (Conciliazione), nhaân dòp möøng kyû nieäm 150 naêm sinh nhaät cuûa Vò Saùng Laäp, Cha Phanxico Maria Thaùnh Giaù Jordan, Linh Muïc ngöôøi Ñöùc, ñaõ sinh soáng ôû Roma trong 37 naêm. Vuï laøm aùn phong Chaân Phöôùc cuûa Ngaøi ñang ñöôïc xuùc tieán. Trong buoåi vieáng thaêm naøy, ÑTC caàu nguyeän trong nhaø nguyeän cuûa Truï Sôû Tu Hoäi, nôi coù moä cuûa Vò Saùng Laäp vaø sau ñoù ngaøi duøng böõa tröa vôùi coäng ñoàng. Tu Hoäi Salvatoriani hieän nay coù 1,200 Tu Só (Linh Muïc vaø Tu Huynh) hoaït ñoäng toâng ñoà taïi 37 quoác gia khaùc nhau treân theá giôùi. Ngoaøi ngaønh nam, Cha Jordan coøn laäp theâm ngaønh nöõ, vôùi ñaëc suûng rieâng bieät naøy laø: "ñaøo saâu vaø phoå bieán vieäc nhaän bieát Chuùa Gieâsu Kitoâ, Ñaáng Cöùu Theá thöïc vaø duy nhaát cuûa nhaân loaïi".


Back to Radio Veritas Asia Home Page