Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 17 thaùng 03/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Ñöùc Hoàng Y Angelo Sodano, Quoác Vuï Khanh, seõ chuû söï Leã Kính Thaùnh Bieån Ñöùc, Vieän Phuï, Quan Thaày Chaâu AÂu

Ñöùc Hoàng Y Angelo Sodano, Quoác Vuï Khanh, seõ chuû söï Leã Kính Thaùnh Bieån Ñöùc, Vieän Phuï, Quan Thaày Chaâu AÂu.

Vatican - 17.03.99 - Chuùa Nhaät tôùi 21.03.99, Leã Thaùnh Bieån Ñöùc, Vieän Phuï, Quan Thaày Chaâu AÂu cuøng vôùi hai Thaùnh Cirillo vaø Methodio, Ñöùc Hoàng Y Angelo Sodano, Quoác Vuï Khanh, seõ chuû söï thaùnh leã troïng theå trong nhaø thôø thôøi danh cuûa Ñan Vieän Montecassino (mieàn Trung-Nam nöôùc YÙ).

Hieän dieän trong thaùnh leõ coù OÂng Joseù Maria Gil-Robles, chuû tòch Quoác Hoäi Chaâu AÂu vaø oâng Lamberto Dini, Toång Tröôûng ngoaïi giao chính phuû YÙ. Ngoaøi ra coøn coù caùc vò ñaïi söù Chaâu AÂu caïnh Coäng Hoøa YÙ vaø Toøa Thaùnh.

Taát caû caùc vò khaùch seõ ñöôïc ñoùn tieáp long troïng do caùc ñoaøn theå cuûa Thò Xaõ Cassino vaø caùc thò xaõ queâ höông Thaùnh Benedicto vaøo luùc 10 giôø. Sau ñoù, Ñöùc Hoàng Y Quoác Vuï Khanh seõ cöû haønh thaùnh leã luùc 10:30.

Ban chieàu, Vieän Phuï Ñan Vieän Montecassino seõ chuû söï leã nghi haùt kinh chieàu vaø cuoäc röôùc kieäu haøi coát (caùnh tay) cuûa Thaùnh Toå Phuï.


Söù Ñieäp cuûa Ñöùc Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Armagh göûi dòp Leã Thaùnh Patrizio, Quan Thaày AÙi Nhó Lan

Söù Ñieäp cuûa Ñöùc Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Armagh göûi dòp Leã Thaùnh Patrizio, Quan Thaày AÙi Nhó Lan.

Armagh - 17.03.99 - Nhaân dòp leã Thaùnh Patrizio, Giaùm Muïc, Quan Thaày Coäng Hoøa AÙi Nhó Lan, Ñöùc Cha Sean Brady, Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Armagh vaø Giaùo Chuû AÙi Nhó Lan, göûi söù ñieäp cho coäng ñoàng coâng giaùo vaø caùc ngöôøi thieän chí.

Trong söù ñieäp, Ñöùc Toång Giaùm Muïc nhaéc laïi nhöõng lôøi baát huû Thaùnh Quan Thaày ñaõ ñem ñeán vaø ñeå laïi cho daân toäc AÙi Nhó Lan töø naêm 432, khi Thaùnh Nhaân ñeán giaûng Tin Möøng cho Ñaûo naøy. "Hoøa bình, hoøa hôïp giöõa thieân nhieân vaø con ngöôøi, xaùc nhaän caùc giaù trò cuûa tình huynh ñeä vaø cuûa coäng taùc giöõa moïi ngöôøi. Vì theá nhöõng thuø ñòch cuûa hoøa bình khoâng theå löôùt thaéng treân nhöõng ai hoaït ñoäng khoâng ngöøng cho vieäc xaùc nhaän chính neàn hoøa bình vaø chuùng ta coù theå chaéc chaén raèng: noät ngaøy kia caùc giaù trò cuûa tình huynh ñeä seõ chieán thaéng giöõa caùc coäng ñoàng cuûa caùc ngöôøi quoác gia chuùng ta, tieác thay nay vaãn coøn chia reõ nhau".

Söù ñieäp cuûa Ñöùc Giaùo Chuû ñöôïc caùc nhaø chính trò cuøng chia seû vaø ñöôïc soáng ngaøy leã hoâm nay trong taát caû AÙi Nhó Lan vôùi nhöõng cuoäc dieãn haønh, nhöõng ban nhaïc, nhöõng baøi ca... kính Thaùnh Quan Thaày. Caùch rieâng caùc nhaø chính trò mieàn Baéc AÙi Nhó Lan, trong khi nhaéc laïi vuï saùt haïi nöõ luaät sö Coâng Giaùo Rose Mary Nelson xaåy ra maáy ngaøy tröôùc ñaây, ñaõ tuyeân boá nhö sau: Vuï saùt haïi vaø nhöõng ñe doïa cuûa caùc löïc löôïng baùn quaân söï quaù khích khoâng theå ngaên chaën tieán trình hoøa bình hieän nay taïi Baéc AÙi Nhó Lan.


Back to Radio Veritas Asia Home Page