Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 16 thaùng 03/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Kinh Thaùnh laø saùch baùn ñöôïc nhieàu nhaát treân theá giôùi

Kinh Thaùnh laø saùch baùn ñöôïc nhieàu nhaát treân theá giôùi.

Tin Luaân Ñoân (Apic 16/03/99): Theo baûn thoáng keâ cuûa Lieân Hieäp Theá Giôùi Caùc Toå Chöùc Kinh Thaùnh, vöøa ñöôïc phoå bieán beân Anh Quoác, thì KINH THAÙNH vaãn laø saùch baùn chaïy nhaát vaø nhieàu nhaát treân theá giôùi. Cuõng theo baûn thoáng keâ naày, thì trong naêm 1997, treân toaøn theá giôùi ñaõ baùn toång coäng 561 trieäu cuoán, vaø trong naêm 1998 vöøa qua, ngöôøi ta ñaõ baùn toång coäng 585 trieäu cuoán, töùc gia taêng 24 trieäu cuoán.

Hieän nay treân theá giôùi, Kinh Thaùnh ñaõ ñöôïc dòch ra 2,212 thöù tieáng. Trong soá naày, ngöôøi ta phaân bieät theâm nhö sau: Troïn Boä Kinh Thaùnh Cöïu vaø Taân Öôùc ñaõ ñöôïc chuyeån dòch ra 366 thöù tieáng; Kinh Thaùnh Phaàn Taân Öôùc khoâng maø thoâi thì ñaõ ñöôïc dòch ra 928 thöù tieáng; vaø moät soá Saùch rieâng cuûa boä Kinh Thaùnh, ñaõ ñöôïc dòch ra 918 thöù tieáng.


Con soá Veä Binh Thuïy Só giöõ an ninh cho Toøa Thaùnh Vatican seõ taêng theâm töø 100 leân 110 ngöôøi trong dòp Naêm Thaùnh saép ñeán

Con soá Veä Binh Thuïy Só giöõ an ninh cho Toøa Thaùnh Vatican seõ taêng theâm töø 100 leân 110 ngöôøi trong dòp Naêm Thaùnh saép ñeán.

Tin Vatican (Apic 16/03/99) Vaøo ngaøy muøng 6 thaùng 5/1999 tôùi ñaây, ngaøy kyû nieäm 147 veä binh Thuïy Só ñaõ anh duõng hy sinh ñeå baûo veä Ñöùc Giaùo Hoaøng Cleâmenteâ VII choáng laïi cuoäc taøn saùt thaønh Roma do Vua Charles QUINT thöïc hieän (ngaøy 6 thaùng 5 naêm 1527), seõ coù 35 thanh nieân Thuïy Só tuyeân theä gia nhaäp ñoaøn veä binh giöõ an ninh cho Toøa Thaùnh. Vaø ngöôøi ta döï truø vaøo Naêm Thaùnh 2000, con soá 100 veä binh hieän nay seõ taêng leân 110 ngöôøi, ñeå coù theå ñaùp öùng nhöõng nhu caàu gia taêng cuûa Naêm Thaùnh 2000.


Back to Radio Veritas Asia Home Page