Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 12 thaùng 03/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Toøa Thaùnh nhaéc nhôû caùc Giaùm Muïc treân theá giôùi veà coâng taùc gaây quyõ trong ngaøy Thöù Saùu Tuaàn Thaùnh

Toøa Thaùnh nhaéc nhôû caùc Giaùm Muïc treân theá giôùi veà coâng taùc gaây quyõ trong ngaøy Thöù Saùu Tuaàn Thaùnh.

(CNS 12/03/99) - Vatican - Toøa Thaùnh ñaõ göûi thö ñeán töøng Giaùm Muïc treân theá giôùi ñeå nhaéc nhôû veà noã löïc gaây quyõ trong ngaøy thöù Saùu Tuaàn Thaùnh. Quyõ naøy seõ ñöôïc daønh rieâng cho caùc giaùo hoäi taïi Thaùnh Ñòa.

Trong laù thö göûi tôùi taát caû caùc Giaùm Muïc vaøo ñaàu muøa chay, Ñöùc Hoàng Y Achille Silvestrini, toång tröôûng boä caùc giaùo hoäi Ñoâng Phöông, ghi nhaän raèng, vieäc gaây quyõ trong ngaøy thöù Saùu Tuaàn Thaùnh taïi taát caû caùc nhaø thôø treân theá giôùi ñeå duøng cho caùc coäng ñoaøn Coâng Giaùo ôû Thaùnh Ñòa, laø moät cöû chæ bieåu loä tình huynh ñeä vaø loøng kính troïng, ñaõ coù töø thôøi caùc toâng ñoà. Ñöùc Hoàng Y Silvestrini cuõng ghi nhaän raèng trong saéc leänh veà vieäc cöû haønh Naêm Thaùnh 2000, ñöôïc coâng boá daïo thaùng 11 naêm ngoaùi, ÑTC Gioan Phaoloâ II ñaõ ñaëc bieät nhaéc ñeán thaønh Roma vaø Thaùnh Ñòa, nhö laø hai trung taâm cuûa caùc sinh hoaït möøng Ñaïi Naêm Thaùnh. Laù thö cuûa Ñöùc Hoàng Y Silvestrini coù ñoaïn ghi nhö sau: "Coâng taùc quyeân goùp quyõ cho Thaùnh Ñòa, maø caùc giaùo xöù seõ thöïc hieän vaøo ngaøy Thöù Saùu Tuaàn Thaùnh, ñoøi hoûi moät söï khích leä lieân læ töø phía caùc huynh ñeä, ñeå caùc Linh Muïc döôùi quyeàn coi soùc cuõng nhö caùc giaùo daân hieåu ñöôïc vaø quí troïng nguyeân taéc phuùc aâm cuûa loøng baùc aùi. Ñaây laø moät söï trôï giuùp khoâng theå thieáu ñöôïc cho giaùo hoäi vaø caùc cô sôû cuûa giaùo hoäi taïi Thaùnh Ñòa".

Moät giôùi chöùc thuoäc Boä caùc Giaùo Hoäi Ñoâng Phöông cho bieát trong nhöõng naêm vöøa qua, boä thöôøng göûi thö in saün theo moät maãu chung ñeán caùc Giaùm Muïc ñeå nhaéc nhôû veà coâng taùc quyeân tieàn trong ngaøy Thöù Saùu Tuaàn Thaùnh, nhöng naêm nay, thö naøy ñöôïc göûi theo ñuùng danh goïi cuûa töøng vò Giaùm Muïc coi soùc giaùo phaän vaø moãi thö ñeàu do chính tay Ñöùc Hoàng Y Silvestrini kyù. Ñaây laø moät caùch ñeå nhaán maïnh tôùi taàm quan troïng cuûa coâng taùc gaây quyõ trong ngaøy Thöù Saùu Tuaàn Thaùnh, trong giai ñoaïn ñaëc bieät cuûa Ñaïi Naêm Thaùnh ñang tôùi gaàn.


Nhöõng ngöôøi Coâng Giaùo thuû cöïu trung thaønh vôùi Giaùo Hoäi ñoùng goùp ñeå xaây döïng Chuûng Vieän quoác teá

Nhöõng ngöôøi Coâng Giaùo thuû cöïu trung thaønh vôùi Giaùo Hoäi ñoùng goùp ñeå xaây döïng Chuûng Vieän quoác teá.

Wigratzbad, Ñöùc [Apic 12/03/99] - Nhöõng ngöôøi Coâng Giaùo thuû cöïu, nhöng trung thaønh vôùi Giaùo Hoäi, ñaõ ñoùng goùp khoaûng 20 trieäu Ñöùc Maõ ñeå caây caát moät Chuûng Vieän quoác teá.

Chuûng Vieän hieän nay, ñöôïc ñaët taïi Wigratzbad Ñöùc, vì quaù nhoû cho neân khoâng ñuû choã ñeå thu nhaän theâm chuûng sinh. Theo Linh Muïc Patrick du Fay de Choisnet, Giaùm Ñoác Chuûng Vieän, döï aùn xaây caát Chuûng Vieän môùi hoaøn toaøn ñöôïc taøi trôï baèng tieàn quyeân goùp cuûa giaùo daân. Coâng vieäc xaây caát seõ ñöôïc tieán haønh vaøo ñaàu thaùng tôùi. Phaùt sinh töø cuoäc ly giaùo cuûa Ñöùc Cha Lefebvre hoài naêm 1988 vaø ñöôïc Toøa Thaùnh nhìn nhaän, Huynh Ñoaøn thaùnh Pioâ X vaãn ñöôïc pheùp cöû haønh thaùnh leã theo nghi thöùc cuûa Coâng Ñoàng Trento.

Hieän nay coù khoaûng 60 chuûng sinh thuoäc nhieàu quoác tòch khaùc nhau, ñang theo hoïc taïi chuûng vieän Wigratzbad. Ban giaûng huaán goàm coù 12 giaùo sö cô höõu vaø moät soá giaùo sö thænh giaûng.


Back to Radio Veritas Asia Home Page